https://www.ebeltoft-golfclub.dk/wp-content/uploads/2022/08/banestatus-august-3.docx

Store Rulledag

Onsdag d. 20. maj blev banen en del grønnere. Det var vores lille bidrag til regeringens plan for et grønnere Danmark, og vi ventede altså ikke til 2030, selvom nogen sikkert synes, at det har varet længe nok.

Den dag rullede 10 frivillige tørvetrillere med greenkeeperne i front 300 m2 rullegræs ud på de anlægs-steder vi har arbejdet med i vinterens løb, nemlig udvidelsen af gul tee på hul 1, forhøjelsen af green 4 ud mod stien, nyt gult tee på hul 11, og udvidelsen af gult tee på hul 12.

Teestedsarbejderne har flere formål. Det forøgede areal fordeler slitagen og gør klipningen nemmere. På hul 1. får man bedre udsyn til fairway. På hul 11 får man et bedre teested og en bedre drivevinkel ind i den skrånende fairway, i stedet for med  skråningen og dermed en større chance for at holde bolden på fairway. Det samme er gældende for udvidelsen af tee 12, hvor man yderligere får mulighed for at se flaget (og dermed green) når flaget står i venstre side af greenen.

Greenarbejdet på hul 4 har til formål at hæve green i venstre side og etablere en let ”stopvold,” så bolden ikke så nemt løber af green og ned på stien.  Samme ide som er gennemført tidligere på green 3, 9 og 12 og endnu tidligere på green 8.

Mange af vore greens har det problem at de er ret små og tilmed kuplede så det effektive hulplaceringsareal er lille.

Disse anlægsarbejder er led i den langsigtede forbedringsplan, som der hvert år afsættes kr. 25.000 til i banebudgettet. De her nævnte arbejder har kostet knap kr. 20.000, som er gået til materialer, mens maskinarbejdet er lavet af greenkeeperne med vores egne maskiner primært i vintermånederne. Det sidste, finishen med ”tapet og maling” er udført af frivillige, som billederne fra Store Rulledag viser. 10 frivillige leverede her tilsammen 50 timers præcisionsarbejde, og det kostede kr. 200 i øl og kaffe! Vi forventer til gengæld, at spillerne viser det minimum af hensyn, at man ikke går eller kører på de områder, hvor der lagt eller sået nyt græs. Det er arealer under reparation med spille- (og betrædelses) forbud. Det bør være klart for enhver, hvor disse områder er, selvom de ikke alle er minutiøst afspærrede.

På budgettet for i år er der ekstraordinært afsat kr. 25.000 til forbedring af vandingsanlægget, kr. 25.000 til renovering af Par 3 banen og kr. 25.000 til et udslagsskur på træningsbanen.

Vores greens led hårdt under tørken i hele 2018 og dele af 2019. Svaghederne i vores vandingsanlæg viste sig tydelig med alvorlige tørkeskader på nogle greens. Sidste år blev hovedledningen forbedret til green 6 og 7 og i år har vi forbedret sprinklerbestykningen på green 2, 3 og 10. Vi har hertil kun brugt kr. 15.000 af de afsatte 25.000.

Par 3 banen, som er et vigtigt led i hvervningen og indskolingen af nye medlemmer er under arbejde med nye, regulære greens og længere huller, så også ”gamle” spillere kan have glæde af banen. Der er lagt vand frem og der skal nu sås. Der var oprindeligt budgetteret med rullegræs på greens, men der gik coronavirus i rullerne, så nu nøjes vi med at så græsset og sparer dermed kr. 10.000 af de afsatte 25.000.

Udslagsskuret lader vente på sig, fordi vi endnu ikke har fået tilladelse fra kommunen.

Det er vigtigt både for medlemmernes og gæsternes oplevelse af banen, og dermed klubbens økonomi, at den både plejes godt og jævnt hen slipper af med de værste ”skævheder”, som vi kan klare ved egen kraft inden for et meget begrænset budget.

I øvrigt er det næste ”anlægsarbejde” vi går på, reparation af skylrenderne i stierne.

Baneformanden                                                                                                     22.5.2020

Onsdag d. 20. maj er store rulledag..

– hvor vi ruller rullegræs ud på 1. gule teested, 4. green, 11. nye gule teested og 12. gule teested.

Arbejdet på hul 1, hul 11 og hul 12 udføres fra kl. 14.00 – 17.00 og berører ikke brugen af teestederne på disse huller.

Arbejdet på green 4 begynder om morgenen og varer hele dagen. Greenen kan således ikke bruges denne dag, så der vil være et provisorisk hul ca. 30 m før green.

Disse arbejder udføres af greenkeeperne og 10 frivillige, som kaldes tørvetrillere, men absolut ikke er det; det ved vi fra tidligere tilsvarende arbejder, der er udført med stor energi og akkuratesse.

Formålet med teesteds arbejderne er dels at gøre teestederne større, dels at ændre udslags-vinklen, så den er mere mod og mindre med fairways hældning. Samme ide som det nye 8. gul tee.

Formålet med arbejdet på og ved 4. green er at hæve den yderste venstre del af green, som falder kraftigt mod stien, og derfor reducerer den brugbare del af green. Volden mellem green og stien bidrager til, at bolden ikke triller ud på stien eller helt over på 11.

 

Baneformanden

Bestyrelsen har vedtaget  “Ide, Målsætning og Plan for Ebeltoft Golfbane 2020-2030”  læs her

Det er afgørende for golfklubbens eksistens, at banen er velplejet og løbende bliver forbedret. Det er muligt, at højne plejekvaliteten og forbedre banen mærkbart indenfor de givne fysiske rammer og de begrænsede økonomiske muligheder.

Det er vigtigt at banen plejes og forbedres efter en fast og langsigtet plan, for at undgå velmente, men tilfældige og uheldige ”gode ideer”.
I de kommende år med en stram økonomi er det vigtigt, at alle initiativer vedr. banen måles og vejes på om de bidrager til målsætningen og ikke stjæler resurser fra de fastlagte pleje- og anlægsplaner.

a

1.   Den styrende ide for banen

Ebeltoft Golfbane blev oprindelig anlagt og drevet som en facilitet for Hotel Hvide Hus. Et helt nyt koncept dengang i 60 erne. Banen var dengang den eneste på Djursland. Nu er der 5 baner.

Hvide Hus Golfbane, som senere blev overtaget af en klub, Djursland Golf Club, nu Ebeltoft Golf Club er tænkt som et mindre, simpelt, bynært og naturpræget anlæg til rekreativt brug for hotellets gæster, byens borgere, turister og sommerhusejere.

Banen har nogle særlige fortrin men også en række medfødte begrænsninger:

–  Banen er naturskøn, varieret, med flotte udsigter til landskab og vand både mod øst og vest.

–  Banen er bynær, let tilgængelig og virker som en grøn rekreativ zone i by- og sommer-husområdet.

–  Banen er ”klassisk” eller gammeldags, i den forstand at den er tro mod sin oprindelse, hvor golfbanerne føjede sig efter det givne terræn og ikke omvendt.

–  Banens lille areal, den kraftige kupering, de store ubrugelige områder og de manglende udvidelsesmuligheder udelukker, at banen kan blive en ”stor bane”.

– De samme fysiske forhold er årsag til, at der er placeret huller i et terræn, som ret beset ikke er velegnet til golfhuller. Da banen skulle anlægges for meget små midler, har man ikke kunnet ændre ret meget på terrænet, og det var heller ikke stilen dengang.

–  Af samme grund og med begrænset økonomi har man også måttet lave greens, teesteder m.m. små og primitive.

–  Det kuperede, sandede morænelandskab giver banen de smukke udsigter, og sikrer god afdræning og dermed basis for helårsbrug. Men det giver også hurtig udtørring i varme somre og mange sten i jorden, som gør dybdebearbejdning besværlig.

–  Banens medlemsopland er ret lille på grund af banen geografiske placering og nærliggende konkurrenter.

–  Gæstespillermarkedet er også begrænset af de nærliggende konkurrenter, af søgningen til de ”kendte, store baner” og af klubbens begrænsede markedsføringsmidler. Men det er en fordel, at banen er usædvanligt smukt beliggende, og at Ebeltoft er et attraktivt turist- og sommerhusområde.

–  Både de nuværende og de potentielle medlemmer ligger i seniorsegmentet, svarende til demo-grafien i medlemsoplandet og den generelle tendens i de danske golfklubber.

–  Både de nuværende og de potentielle gæstespillere vil også fortrinsvis ligge i senior/motions segmentet, fordi dem er der flest af, og fordi de yngre/bedre spillere søger til de ”store baner”.

–  Banen er på den ene side velegnet til sit marked, senior motionister, fordi den er bynær, kort og naturskøn. Men på den anden side er den dårlig egnet, fordi den er fysisk anstrengende med sine bakker og lange vandringer, og teknisk krævende med sine blinde huller, skrånende fairways og små kuplede greens.

Disse fysiske og økonomiske begrænsninger tilsiger, at den styrende ide for Ebeltoft Golfbane må være:

En kompakt, bynær, naturskøn, afvekslende og velplejet klassisk golfbane for den voksne motionsspiller.

Tilsvarende må målsætningen for Ebeltoft Golfbane være:

At fastholde banens ide og særlige identitet og bearbejde de svagheder banen har i forhold til sin ide.

Denne ”formålsparagraf” udelukker ikke, at banen også kan være en teknisk og strategisk ud-fordring for den bedre, yngre golfspiller, men den tilsiger, at banen først og fremmest er og skal være indrettet til glæde for den voksne motionsspiller.

Det begrænsede medlemsopland, bynærheden og seniorsegmentet må også afspejle sig i Klubbens identitet, svagheder og muligheder. Det må være en mindre, hyggelig klub for voksne motionister fra byen og nærmeste omegn, uden prangende faciliteter og service, men præget af fællesskab, nærhed og selvhjælp.
Klubbens hovedfocus må, udover banen, være at fastholde medlemstallet på nuværende (2020) niveau i et vanskeligt og vigende marked.

a

2.   Status

Vurderer man banens status i relation til dens ide får man følgende resultat:

– Den har sin egen særlige identitet

– Den er kompakt, bortset fra vandringen mellem hul 1 og hul 2 og mellem hul 15 og hul 16
– Den er bynær og bliver mere og mere en grøn rekreativ zone i byen
– Den er naturskøn
– Den er klassisk i stilen.

– Den er sjov og varieret

– Den er generelt velplejet. Men nogle fairways, teesteder og stier kunne være i bedre stand.

– Den er ikke overalt venlig overfor den voksne motionsspiller. Der er nogle lange vandringer, stejle
bakker, blinde slag, små og skæve greens, skrå fairways og svære par 3 huller.

a

3.    Svagheder

Banens svage punkter i forhold til dens ide kan konkretiseres således (efter at de igangværende forbedringsarbejder i 2020 er gennemført):

1.     Venstre fairwaykant på hul 1 kan ikke ses i drivet for herrer
2.     Green på hul 1 skævvinklet, halvblind i venstre side og umarkant som første green
3.     Lang og træls vandring fra hul 1 til hul 2

4.     Blindt drive og træls bakke på hul 2

5.     Kuplet og blind green på hul 3

6.     Blindt drive på hul 5

7.     Blindt drive og stejl bakke på hul 6

8.     Lille og blind green på hul 7

10.   Snæver indgang til 11. green

11.   Skrå fairway og delvis blind, bagudhældende green på hul 12

12.   Lille og skrå green på hul 14.

13.   Hul 15 er for langt par 3 hul, lille og skæv green, og våd ”fairway”.

14.   Blindt drive og andetslag og lille green på hul 16

15.   Bunker på hul 17 er uretfærdig for damerne

16.   Banen mangler et par 5 hul mere

17.   Par 3 hullerne er for lange og ens, der mangler et kort spændende par 3 hul
18.   Greens er generelt for små og kuplede
19.   Stierne eroderer nemt, og er lidt besværlige at gå og køre på.
20.   Puttinggreen afspejler ikke banens greens.
21.   Der bør være forgreensprinklere på hul 1 og 18.
Som nævnt sætter terrænet, den oprindelige anlægskvalitet og økonomien grænser for hvor store forbedringer, der kan laves på de svage punkter, men en del kan dog gøres, så det kan mærkes.

a

4.   Strategi

Strategien for at fastholde og forfølge ideen med banen så langt som muligt ved at bearbejde de ovennævnte svagheder vil være: små, stædige, mærkbare skridt efter en langsigtet, prioriteret plejeplan og anlægsplan.

På plejeområdet kan der hentes nogle hurtige og billige forbedringer, andre vil tage længere tid, men stadig ikke koste alverden, og andre igen vil forudsætte større investeringer.

På anlægsområdet vil der hvert år indenfor driftsbudgettet kunne laves 3-4 mindre forbedringer, udført af greenkeeperne og frivillige hjælpere.
Større forbedringer, som ikke kan klares inden for disse rammer, må planlægges og finansieres særskilt.

a

5.   Plejeforbedringer

Den løbende pleje af banen giver stort set en god kvalitet både spillemæssigt og udseende-mæssigt.
Topkvalitet nås, når Vorherre lader det regne tilstrækkeligt på vores fairways. Vorherres indsats  kunne erstattes af et vandingsanlæg, men det er uoverkommeligt dyrt både i anlæg og drift.

Men der er plads til forbedringer i plejen:

–  Teestederne er blevet bedre i de senere år, men den tekniske kvalitet kan stadig forbedres ved at verticalskære, prikle og dresse dem 2-3 gange om året, i stedet for 1 gang som er normen i dag.

–  Fairways spillevenlighed er blevet forbedret i de senere år ved at ændre lidt på klippegrænserne mellem fairway og semirough på nogle huller, primært for at gøre fairways bredere på målgruppens landingsområder.

Den tekniske kvalitet kan forbedres ved at verticalskære tørre og kompakte områder, så de bliver mere modtagelige for ilt, vand og gødning.
Yderligere forbedring kunne opnås ved at dresse med sand, ligesom på greens, men det er dyrt i sand, maskiner og mandskab

–  Bunkers kvalitet er ok, men kan i dagligdagen forbedres lidt ved mere fokus på løbende fjernelse af sten og ukrudt og opretholdelse af en jævn fordeling af sandet.

–  Greens er udmærkede. Den tekniske kvalitet kan ikke gøres væsentlig bedre med den simple opbygning, de er født med. Men intensiv behandling med prikling, propning og dressning hjælper langsomt men sikkert.
Flere og bedre placerede sprinklere og forgreensprinklere vil også øge kvaliteten.
Den spillemæssige kvalitet kan forbedres ved at klippe og dresse nogle af dem større, eller forskyde dem lidt, så de bliver mindre skrå, således som det allerede er gjort flere steder.

–  Semirough er velplejet. For at fairway kan fremstå skarpere kan semiroughen klippes ½ cm højere og gødskes de steder, hvor den står svagt. Bredden af semiroughen skal nogle steder justeres lidt, så den ”går op i” 2, 3 eller 4 klippebredder.

–  Den uklippede rough/naturen skal nogle steder ”overtage” noget af semiroughen, især der hvor det ikke har nogen spillemæssig indflydelse, men hvor det visuelt vil være med til at ”indramme” et hul (og spare noget klippetid).

Generelt for plejeforbedringer gælder, at forbedringen vil bestå i intensivering og forøgelse af det der allerede gøres. Men det vil kræve flere mande- og maskintimer og flere materialer.

a

6.   Anlægsforbedringer

Som nævnt er der ikke mulighed for at lave banen grundlæggende om, og det er heller ikke ønskeligt, fordi banen fortsat skal være ”klassisk” og bevare sit særpræg. Det gælder også stilen for skilte o.lign.
Nogle af de under pkt. 3 nævnte svagheder må man derfor leve med, mens andre svagheder kan fjernes, eller i hvert fald gøres mere tålelige ved en mindre eller større anlægsindsats.

Små Forbedringsarbejder:

Projekterne er groft prioriteret efter hurtigst og størst spillemæssig effekt, men også efter hvad der anlægsteknisk kan høre fornuftigt sammen. Aktuelle forhold kan dog ændre rækkefølgen.

1.    Forgreenvanding på hul 1, fordi området udtørrer hurtigt.
2.    Forgreenvanding på hul 18, fordi området udtørrer hurtigt

3.    Flytning af rød tee på 6. hul til højre side af fairway, for bedre drivevinkel ind i fairway.

4.    Nyt blå tee mellem det nye gule og det røde tee på 11. hul, for at udbygge den ”blå bane”

5.    Nyt rød tee på hul 7 foran og oppe til venstre for nuværende, fordi hullet er for langt/svært.

6.    Flytte greenbunkeren på hul 17 over i højre side, til glæde for damerne.

7.    Bunker i venstre side af green 9, og udvidelse af green i højre side, fordi greenen ligger ”skævt”
8.    Fairwaybunker på hul 8 i højre side, for at begrænse tril ud i skoven
10.  Plantning af nogle træer til vejvisning, beskyttelse, styring og indramning.

11.  Forskyde højre greenbunker på hul 11 mod højre.

12.  Anlægge en sti diagonalt op ad bakken på hul 2, og give andre gangveje fast belægning.

Mellemstore Forbedringsarbejder

13.  Udvidelse af 14. green til venstre og bagud, fordi den er for lille og for skrå.

14.  Fjerne det forreste hjørne af bakken i venstre side af green 1 og lægge en bunker på højre side.

15.  Udvide green 15 bagud og til højre, og anlægge en sø i ”hjørnet” mellem 2.teested og green.

Store Forbedringsprojekter

Der kan laves nogle store forbedringer, som kan fungere uafhængigt af, hvad der i øvrigt laves af ændringer på banen. Der vil også være andre store projekter som kan stå alene, men som ikke skal laves, hvis man senere kaster sig ud i større sammenhængende omlægninger. Og endelig vil der være projekter, som kun giver mening, hvis andre store projekter også udføres.
Så her skal der tages nogle langsigtede, bindende beslutninger.

16.   Sænkning af bakkekammene på hul 16, for at fjerne blindheden i drivet og i andetslaget.

17.   Sænkning og udvidelse af 7. green for at gøre den større, mere synlig og mere modtagelig.

18.   Udjævning af bakkerne på første del af 5. fairway før hjørnet for at fjerne blindheden.

19.   Sænke bakkekammen i starten af hul 6 og forhøje det gule teested.

20.   Anlægge en ny green 17 lige efter mosen/søen, for at få et kort og spændende par 3 hul.

21.   Anlægge et nyt hul gennem skoven mellem green 1 og green 15. for at fjerne vandringen
22.   Forlænge hul 5 til et par 5 hul, fordi der gerne må være flere par 5 huller.

Stjerneprojektet.

Det projekt, der radikalt vil forbedre banen og få øvrige svagheder til at blegne, vil være projekt nr. 21, et nyt hul gennem skoven mellem hul 1 og hul 2. Hullet vil blive et par 4 hul på ca. 320 m. Det skal begynde, hvor stien fra green 1 ned gennem skoven starter, og ende i skoven lige bag green 15. Med en enkelt sænkning midt på hullet, og en lille sø i højre side falder terrænet jævnt fra tee til green.

Teknisk er det ret simpelt at anlægge hullet, men det vil koste ca. kr. 400.000, og da skoven er fredskov, skal der opnås dispensation fra fredskovpligten. Den vil det også være muligt at opnå, da skoven er uden særlig værdi, men der skal betales til etablering af det dobbelte areal erstatningsskov et andet sted. Desuden kræves en landzonetilladelse.

Det vil ikke være muligt at samle penge fra driften til at anlægge hullet, men det vil være så væ-sentligt et projekt, at der gennem fundraising, sponsorer og skattefri gaver fra medlemmerne burde kunne rejses de fornødne midler.

Med etableringen af dette nye hul fjernes den lange og afbrydende vandring fra hul 1 til hul 2, og det akavede hul 3 kan nedlægges, således at der fra nuværende green 2 gås til tee 4. Gul tee 4 kan trækkes tilbage til at ligge lidt til højre for green 3 ud for greenens forkant.
Hul 3 bør holdes nødtørftigt vedlige, så man har et reservehul, når der skal arbejdes på et andet hul.

Første skridt vil være at indhente de nødvendige tilladelser. Det vil tage et årstid og koster ikke noget. Derefter kan pengeindsamlingen begynde. Tilladelserne skal være udnyttet indenfor 3 år.

a

7.  Handlingsplaner

I forbindelse med klubbens budgetlægning laves der hvert år en konkret handlingsplan for de anlægsarbejder, der ønskes udført i budgetåret.
Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af arbejdet, tidsplan, omkostninger, og indsats af mandskab, maskiner og materialer.
Denne Målsætning og Handlingsplanen lægges på hjemmesiden til orientering for medlemmerne.

________________________________________________________________________________

Vedtaget af Klubbens bestyrelse d. 11. marts 2020

30/4 – Baneinformation

Midlertidig lokal regel for urevne bunkers
Da der pt. ikke er river i bunkers, og det kræver lidt omhu at glatte efter sig med skoene eller jernet har DGU tilladt følgende midlertidige lokal regel:

Hvis bolden ligger i en bunker i et urevet område, må spilleren enten droppe fri af det urevne område uden straf indenfor 1 køllelængde i bunkeren, ikke nærmere flaget, eller droppe ud af bunkeren på flaglinien med 1 straffeslag.
Lempelse er ikke tilladt, hvis det kun er spillerens stance, der er generet af det urevne område.

Denne midlertidige lokal regel træder i kraft fra fredag morgen d.1.maj og gælder indtil den ophæves.

 

Halv-røde pæle på hul 14.
Som tidligere meddelt er et område i højre side af fairway på første halvdel af hul 14 markeret af nogle grå-røde pæle. Området har dårlig græsvækst, da vejen tidligere gik der. Hvis bolden ligger indenfor det markerede område skal den spilles, men lejeforbedring (placering af bolden) er tilladt inden for en køllelængde, men ikke nærmere hullet.

 

Nyslåede områder
Vi er nu begyndt at tilså nogle af de områder, hvor der er lavet anlægsarbejder i vinter.
Der er/bliver sået på skråningerne bag green 18, på skrænten efter teestederne på hul 1 og bag den nye fairwaybunker på hul 1. Der i øvrigt også sået på skrænten i højre side af træningsbanen.
Disse nytilsåede områder er markeret med een blå pæl med sort top. Det betyder som sædvanlig, at bolden ikke må spilles fra området, men skal droppes fri uden straf. Gå så lidt som muligt i det nysåede, rag bolden ud med et jern.

Inden så længe (medmindre der igen kommer nattefrost!) vil der blive lagt rullegræs på 1. gul tee, 4. green-side, 11. nyt gul tee og 12. gul tee.

 

Trafik skilte
Forskellige steder på banen f.eks. ved 8. green og 18. green er der sat nogle små skilte, der viser hvilken vej spillerne skal gå. Disse trafikskilte er ikke sat for at genere greenkeepernes klipning, men for at forhindre at spillertrafik slider græsset ned, så der opstår dårlige lejer på steder, hvor bolden skal spilles med delikatesse.
Det er måske vigtigt for nogle, at negligere anvisningerne for at spare 20 skridt af de 8.803 skridt, man bruger på en runde, men det kunne jo også være vigtigt at spare et slag eller to.
Når pegefingeren nu er løftet: man tager ikke prøvesving på de hårdt prøvede teesteder, og man trækker ikke sin vogn igennem det sårbare område mellem bunker og green. Formålet er selvfølgelig dels at gøre livet besværligt for golfspillerne, dels at sikre nogle gode spilleflader.

 

Baneformanden

Henrik Jacobsen

Sommerbane fra torsdag d. 9/4

Sommerbane

 

Fra Skærtorsdag morgen d. 9. april går vi over til sommerbane, for da er vi blevet okkuperet af foråret.

Det betyder:

– at der spilles fra de ordinære teesteder

– at det nye gule teested på hul 8 er sat i spil

– at scorekort og konverteringstabellerne er i sommerudgave, når det engang bliver aktuelt

– at der ikke spilles med lejeforbedring i tællende runder og matcher

– at der på 14. hul må spilles med lejeforbedring inden for en køllelængde på det gamle vejareal i
højre side, afgrænset af pæle med en mere eller mindre rød top.

 

Teesteder, fairways, greens og semirough er nyklippede og i fin stand, selvom det kolde og tørre vejr gør jorden hård og græsset lidt brunligt, og ikke så flot grønt som vi har været forvænt med i vinter.
I Påskeferien bliver greens klippet fredag og søndag, men alle dage skal nedslagsmærker rettes op.

 

Anlægsarbejderne på hul 1, hul 4, hul 11, hul 12, træningsbanen og Par 3 banen er snart klar til rullegræs og såning, men vi skal have lidt mere varme og især væde. Det er også forudsætningen for at kunne efterså forskellige steder, bl.a. på fairway 14.

 

Baneformanden

Baneåbning før kl. 10.00

Banen har jo været lukket indtil kl. 10.00 på grund af risikoen for rimfrost. Der var da også rimfrost her lørdag morgen.

Nu ser det imidlertid ud til at risikoen for rimfrost er drevet over (nogle vil sige: overdrevet), derfor åbnes banen allerede søndag morgen fra kl. 6.00 som sædvanligt.

Baneformanden

Når banen nu åbnes for spil

Når banen nu åbnes for spil, vil man finde den nyklippet og i pæn stand, selvom den seneste tids nattefrost og kolde tørre vind har fjernet noget af det flotte grønne skær, banen havde i vinter.

Man kan tydeligt se på fairways, at brug af måtter har været obligatorisk, men nu åbner vi for den vanlige vandalisme og tillader spil uden brug af måtte. Husk nu at banen er blevet 2 cm lavere!
Det vil da selvfølgelig glæde os, hvis man lægger tørv på plads, og det er jo egentligt ikke mere besværligt, end det var, at hente den fremskudte måtte.

Der skal stadig spilles fra de hidtidige vinterteesteder, så længe der ikke er mere vækst i græsset. Vi håber, at kunne åbne alle teesteder til Påske; i øjeblikket bliver de dresset og så skal de have lidt gødning for at få gang i væksten.

På grund af den fortsatte risiko for nattefrost, der giver rimfrost om morgenen, må der ikke spilles på banen før kl. 10.00 indtil mandag d. 6. Der er nu saftspænding i græsset, og det giver skadelige sår hvis græsstråene knækkes. Selvom vejrudsigten ikke siger nattefrost, kan der godt være en time eller to sidst på natten, hvor temperaturen bliver så lav i græshøjde, at der dannes rim.

Når greens ser lidt sortsmuskede ud, skyldes det, at de har fået en omgang jern. Nu har de fået gødning og vand og så grønnes de igen.

I øvrigt er den nye fairwaybunker på hul 1 i spil, dog er den nøgne bakke bagved areal under reparation med spilleforbud. Hvis man lander i bunkeren skal man glæde sig over at have slået et pænt lang drive!

Baneformanden

Greenkeeperne i arbejde

Selvom Bestyrelsen kun anbefaler, at greenkeeperne og baneformanden fortsætter arbejdet, skal jeg, for at undgå usikkerhed om banens status, hilse fra vores greenkeepere, Jacob og Frank og sige, at de selvfølgelig arbejder på normal vis med klargøring og sædvanlig pasning af banen. Baneformanden, som i øvrigt ikke er ansat, fortsætter naturligvis også med at tusse rundt derude.

Hvis greenkeeperne ikke fraterniserer så meget med spillerne, som de plejer, så skyldes det en kombination af smitterisiko og travlhed.

Henrik Jacobsen
Baneformand

Foråret så sagte kommer

Og dermed begynder klargøringen af banen til sæsonens strabasser. Banen er kommet pænt igennem den våde vinter, selv om den ikke har fået megen hvile. Brugen af måtter har skånet fairways markant, så de er klar til at blive hakket op gennem hele sommeren. (At nogen så også har skånet roughen ved at bruge måtter derude, skyldes nok mere hensynet til stavrefordpointene end hensynet til græsset)

Klargøringen af banen vil bla.a. bestå i prikning og dressning af greens, som gør dem jævnere og fastere i overfladen. Det bliver gjort i næste uge med prikning tirsdag d. 17. og dressning onsdag d. 18. marts

Prikning af en green tager 20-25 minutter, og i den tid må der selvfølgelig ikke spilles ind på greenen. Man må gerne spille hullet, men kun op til ca. 50 m før green. Så samler man bolden op og glæder sig over kun at have brugt 4 slag på det hul.

Dressning af en green sker i to omgange: først spredes sandet, det tager ca. 10 min. pr green, dernæst måttes sandet ned i prikhullerne, det tager også ca. 10 min. pr green. Der vil være en pause mellem de to operationer for at sandet kan tørre lidt (Vorherre se til os i nåde, at greens ikke stander i våde) inden der måttes ned.
Man spiller selvfølgelig ikke ind på en green, når den dresses og måttes. Man venter pænt og utålmodigt ude på fairway og træner sin skulderdrejning imens. Umiddelbart efter en sandspredning eller en ned-måtning kan og må man spille på greenen.

Fairways vil blive klippet, når de ikke længere er så bløde at maskinen sætter dybe spor. Teestederne og boldopsamlingen kommer derefter, og vi håber at kunne åbne hele banen i sommerkonditioner i uge 15, Påskeugen.

PS: Husk, når I taler sammen derude, at holde 2 køllelængders afstand, så der er frit drop for dråberne!

 

Baneformanden

Plejeplan for Ebeltoft Golfbane 2020

Greens:

·       Klippes 4 gange om ugen i 4-5mm fra Maj til Oktober

·       I April, Oktober og November klippes de i 6mm hver anden dag

·       Der rulles 2 gange om ugen

·       Greens prikkes med 8-10mm spyd cirka hver 4 uge

·       Der eftersås 1 gang årligt med 1,5kg rødsvingel/hvene pr. 100m2

·       Der tages propper op 1-2 gange årligt

·       Der dybdeluftes 2 gange årligt og topdresses med sand lige efter

·       Der vertikalskæres hver 4. uge

·       Der topdresses med et tyndt lag sand hver 2. uge

·       Der gives afspændingsmiddel 1 gang hver 3. uge

·       Der sprøjtes med jern og mikronæringsstoffer hver 4. uge

·       Der gødes hver 4. uge og vandes umiddelbart efter

·       Forgreens klippes 2-3 gange om ugen i 12mm

Teesteder:

·       Klippes 2-3 gange om ugen i 12mm

·       Prikkes 1 gang om året og topdresses 2 gange

·       Lapning af turfhuller foretages 1 gang om ugen med sand og frø

·       Der gødes 4-5 gange årligt

·       Vertikalskæres 2 gange årligt

·       Teestedskanter klippes 1 gang om ugen

Fairways:

·       Klippes 2 gange om ugen i 17mm

·       Der gødes 2 gange om året

Semirough:

·       Klippes 1-2 gange om ugen i 34mm

Rough:

·       Klippes ned 1-2 gange årligt

Bunkers:

·       Der rives bunkers 2 gange om ugen

·       Der håndluges og samles sten efter behov

·       Bunkerkanter skæres 1 gang om året

Vanding:

·       Greens, teesteder og udvalgte partier af fairways vandes efter behov.

Skilte, bænke mm:

·       Der klippes 1 gang om ugen omkring skilte, sten, pæle, bænke mm.

Jacob Fredberg
Greenkeeper