Nyhedsbrev fra bestyrelsen

nyhedsbrev fra bestyrelsen 07-03-2024

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde  i Ebeltoft golf Club er lagt på hjemmesiden.

Vedr. generalforsamling 29.1.2024.

22.1.2024

I forbindelse med afholdelsen af generalforsamling på mandag, den 29.1.2024 i Fregatten Jyllands Auditorium kl. 19.00, kan vi oplyse, at der ikke er kommet forslag fra klubmedlemmer til behandling på generalforsamlingen

Til dagsordenens punkt 6 – Forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring – forslag til ændret indhold af vedtægternes § 12:

  • 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Følgende tekst udgår – Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

 

  • 12

Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.

Ny tekst – Klubbens regnskab skal være påtegnet med en review erklæring af den på generalforsamlingen valgte revisor inden den 31. december og derefter være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

 

Til Dagsordenens punkt 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:

At Lone Mølgaard Christensen, Michael Rosleff og Allan Visti Steen vælges til bestyrelsen

At Susanne Eidorff Rasmussen genvælges som suppleant til bestyrelsen

 

Til Dagsordenens punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at (National Revision, Randers) (nu en del af Grant Thornton Randers) Grant Thornton Randers genvælges som Ebeltoft Golf Clubs revisor.

 

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 29.1.2024

Ebeltoft, 11. januar 2024

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag, den 29. januar 2024, kl. 19.00 i Auditoriet ved Fregatten Jylland.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet

6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Vedr. punkt 6: Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsens mail: post@ebeltoft-golfclub.dk i hænde senest 8 dage før – dvs. senest søndag, den 21.01.24 kl. 19.00.

Vedr. punkt 7: På valg og som ikke ønsker genvalg er Gitte Sejersen, Jacob Rosendahl og Jette Glargaard – suppleant Susanne Eidorff ønsker genvalg.

Stemmeret i henhold til vedtægterne. (Et medlem kan max. medbringe 1 stk. fuldmagt)

Regnskab og budget lægges op på klubbens hjemmeside og forslag fra både bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside fra den 24.01.24.

 

Ebeltoft Golf Club

Bestyrelsen

 

Måske den hyggeligste bane i hele Danmark❤️

18.12.2023 – Glædelig jul & godt nytår – Vintergolf – Nyansættelse – Generalforsamling

Banen og vejret

Vi har haft en periode med hård frost, så nu kan banen spilles forhåbentlig i lang tid uden at blive lukket på grund af vejret – dog er der spilleforbud ved rimfrost.

 

Nyansættelse

Vi har ansat en erfaren greenkeeperassistent der starter 1. marts 2024 i stedet for Troels.

Ralph, vor chefgreenkeeper, afholder ferie og afspadsering når det er muligt de næste måneder.

 

Cafe To

Holder lukket frem til den 24 januar – dog må du gerne kontakte Café To på 7178 1006, hvis der er ønsker til bespisning/mad ud af huset i perioden.

 

Pro Kennet Sørensen

Selv om det er vinter, kan man stadig træne sine golffærdigheder og Kennett kan bookes for undervisning på 2815 7178.

 

God presseomtale

Vi har også i år haft besøg af Golfbladets journalist Morten Buckhøj, som skrev en meget positiv artikel om vor nye kombination af Pro og forpagter i oktober nummeret.

Golf. dk skrev ligeledes om vor klub den 29. november: https://www.golf.dk/danske-klubber/genial-kombination-klubbens-restaurator-er-ogsa-klubbens-pro

 

Om fremskudte teesteder

For alle jer der er i starten af jeres golfkarrierer og gerne vil øve på kortere huller, er der lagt røde fremskudte teesteder ud på hul 1, 2, 4, 5, 6 og 8 – god fornøjelse!

 

Erhvervsklub som klub i klubben

Mange golfklubber har etableret en Erhvervsklub, der er for indehavere af et firma eller ansatte i et firma. Vi vil også gerne have en Erhvervsklub i Ebeltoft Golf Club, og der har været holdt et par planlægningsmøder og dette forarbejde fortsætter i januar måned.

 

Vintergolf

Vintergolfklubben er i gang med stort deltagerantal, men har dog været ramt af vintervejret under nogle weekendturneringer.

Hvis du vil vide mere om Vintergolfklubben, så gå på vintergolfklubbens nye hjemmeside: www.vintergolf.dk

 

Sekretariatets åbningstid jul og nytår

Sekretariatet holder lukket fra 21. december indtil 1. februar. Gitte Skouboe klarer uopsættelige arbejdsopgaver i denne periode, og har du spørgsmål til Gitte, der ikke kan vente, kan hun kontaktes på 2062 2341.

 

Generalforsamling mandag, den 29. januar 2024

Generalforsamlingen afholdes atter i Fregatten Jyllands auditorium og starter kl. 19.00.

Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive sendt i januar måned.

Jacob Rosendahl, Gitte Sejersen og Jette Glargaard er på valg. Gitte og Jette ønsker ikke genvalg og Jacob er uafklaret. Susanne Eidorff modtager gerne genvalg som suppleant.

Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje at stille sit mandat til rådighed for vor klub – en positiv, konstruktiv bestyrelse der er forandringsparat, samarbejdsvillig, iderig og arbejdsom er en forudsætning for vor klubs videre udvikling.

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet er du mere end velkommen til at kontakte alle i bestyrelsen – se kontaktoplysninger på vor hjemmeside under Klubben – Bestyrelsen.

Alle referater fra bestyrelsesmøder ligger på vor hjemmeside under Klubben – Referater.

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

TAK til klubbens medlemmer der har ydet en uvurderlig stor frivillige indsats i 2023 – uden Jeres ihærdige indsats på banen, i Klubberne i Klubben, i klublokalet, under etableringen af vort produktionskøkken, i shoppen/sekretariatet, omkring klubhuset, overfor vore sponsorer, med turneringsopsætninger, under turneringer, på Ryttergården, på træningsbanen, på driving range – overalt – kunne vor klub ikke eksistere.

TAK til vore dygtige og stabile medarbejdere – I gør et stort ansvarligt, fleksibelt og engageret arbejde.

TAK til vore uundværlige Sponsorer der til stadighed støtter op om vor klub.

TAK til alle klubbens medlemmer fordi I har valgt at vor dejlige golfbane skal være jeres hjemmebane.

Tak til Café To for gode oplevelser, socialt samvær og dejlig mad.

TAK til bestyrelsen for et konstruktivt og godt samarbejde.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

31.10.2023 – Vinterbane spiller til sommergreens – Buggykørsel kun med tilladelse – Hole-In-One

 

Vinterbane fra 1.11.2023

Begrænsninger for kørsel med buggy

Kørsel kun tilladt med private buggyer og kun med skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.

VIGTIGT gældende fra 1.11.2023:

På Hul 3, Hul 15 og Hul 17 er det kun tilladt at køre på stierne

På Hul 7 er kørsel kun tilladt fra teestedet op til højre på stien helt til højre

På Hul 12 er opkørsel kun tilladt til venstre ved stien fra Hul 4

 

Ny Lokalregel pr. 1.11.2023

Der SKAL lægges op eller bruges måtte på arealer klippet som fairway eller kortere og bolden må placeres op til 1 køllelængde fra boldens oprindelige position, ikke nærmere flaget.

 

Banelukning

Banen lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr. Det vil ikke altid være praktisk muligt at annoncere en lukning i forvejen, men lukningen vil nok være selvindlysende. En god indikator er, at din græsplæne og banen er hvid.

Banen må aldrig spilles i rimfrost og greens må aldrig betrædes/spilles når de er hvide

Teesteder

Der er kun gul og rød bane i vinter.

Gå frem til teestederne til I møder hhv. gule og røde teesteds markeringer

Fairways

På fairways SKAL bolden lejeforbedres jf. ovenstående lokalregel herom eller slås fra måtte. Scores tæller til handicap regulering, når der spilles med oplæg eller fra måtte.

I matcher (KiK) skal matchledelsen fastlægge, hvordan bolden skal spilles.

I matcher (KiK) skal ALLE spille fra samme proposition, altså enten fra måtte eller oplæg.

Klubben opfordrer alle medlemmer i private matcher til at registrere alle spillede scores.

 

Greenkeeperne har en del arbejde i.f.m. vinterklargøring, bl.a. med at lukke vand ud af vandingsanlægget, så vis hensyn på banen.

 

Hole-in-One

Fredag, den 28. oktober lavede Olav Thomsen en flot Hole-in-One på Hul 17 og Olav har modtaget en flaske whisky sponseret af Kvickly – Tillykke til Olav!

 

Sponsor-hjælper match lørdag, den 28.oktober

Det var en forrygende dag, – en dag hvor vi forkælede og takkede vore mange frivillige klubmedlemmer og sponsorer.

Dagen startede med dejlig morgenmad i Cafe To for de 56 deltagere og derefter blev der spillet holdspil AM/AM og individuelt stableford i 2 rækker.

Vejret var nogenlunde, lidt blæsende men ingen regn og humøret var højt.

Efter runden blev der serveret øl, vin, vand, dejlig mad, dessert og kaffe for alle deltagerne og Steen Borregaard, som i mange mange år tidligere har stået for matchen både med levering af mad og præmier, var præmiesponsor igen i år og overrakte præmierne til dagens vindere.

Holdvindere blev Per Jakobsen, Allan Steen, Allan Pedersen og Anders Kristensen med 109 point

Vinder i A rækken blev John Brændgaard med 35 point

Vinder i B rækken blev Jens Brendorp med 32 point

 

En kortere bane for de nye golfspillere

For dig der stadig synes hullerne er lange og svære, vil der i november måned blive etableret en forkortet 9 hullers bane. Mere herom når vi har afsluttet forberedelserne hertil.

 

Regel- og vinsmagningsaften 30. oktober

John Brændgaard – klubbens regelansvarlige – fortalte de 52 deltagere om reglerne ud fra en runde på banen og hvad man kan komme ud for at være i tvivl omkring og hvilke konsekvenser der er, hvis man ikke spiller efter reglerne.

Der var rigtig mange gode og relevante spørgsmål som John svarede på og Ebeltoft Golf Clubs Lokale Regler er i dag opdaterede og ligger opdaterede på klubbens hjemmeside.

Efter reglerne tog vi hul på aftenens vinsmagning v/Michael Andreasen fra VildMedVin, som er sponsor i Ebeltoft Golf Club.

Michael serverede smagsprøver på europæisk hvidvin og 3 europæiske rødvine samt lidt snack og fortalte om vindistrikterne og vinenes kvaliteter og tilbød deltagerne køb af disse vine til meget favorable priser.

STOR tak til John for snak om regler og til Michael for snak om og smag på vine.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

25.10.2023 – regelaften – vinterbane – baneudvalg – vinteraktiviteter

Sponsor/hjælper match lørdag, den 28. oktober

Er du en af de meget aktive frivillige i vor klub, har du på mail modtaget en invitation.

Dagen starter med morgenmad, derefter match og til slut hyggelig frokost i Café To med efterfølgende præmieoverrækkelse.

Tilmeldingsfristen er i morgen torsdag, den 26. oktober kl. 12 på mail til jacobrosendahl@me.com

 

Nok tilmeldinger til Regler og vinsmagning mandag, den 30. oktober kl. 19.00

John Brændgaard vil, ved at beskrive situationer man kan komme ud for på banen, komme ind på de regler der skal anvendes. Derudover er man meget velkomne til at stille spørgsmål.

Når alle deltagerne har styr på alle golfreglerne 😊 – ca. kl. 20 er der vinsmagning.

Michael Andreasen fra Vild Med Vin vil præsentere os for nogle gode vine og der vil blive serveret smagsprøver samt lidt snack ved bordene. Derudover vil der til aftenens deltagere blive tilbud om, at man kan bestille de præsenterede vine til specialpris.

Deltagelse i Regel- og Vinsmagningsaften kræver tilmelding til Flemming Schütt på fuzzy@os.dk senest torsdag, den 26. oktober. Deltagelse denne aften koster kr. 50 og betales på aftenen ved ankomst.

 

Vinterbane fra og med onsdag, den 1. november 2023

Selvom banen er flot grøn, er den våd og blød og derfor sårbar, og sårene læges ikke nu, hvor græsvæksten ophører. Det er især hårdt ved teestederne, når fødderne roterer rundt og køllen tager jordprøver og buggyerne laver spor og spin. Vi går derfor over til Vinterbane fra og med onsdag den 1. november fra daggry. Vinterbane betyder, at der spilles som om sommeren, med følgende modifikationer:

Ny Lokalregel pr 1.11.2023

“Der SKAL lægges op eller bruges måtte på arealer klippet som fairway eller kortere og bolden må placeres op til 1 køllelængde fra boldens oprindelige position, ikke nærmere flaget“.

Banelukning

Banen lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr. Det vil ikke altid være praktisk muligt at annoncere en lukning i forvejen, men lukningen vil nok være selvindlysende. En god indikator er, at din græsplæne og banen er hvid.

Banen må aldrig spilles i rimfrost og greens må aldrig betrædes/spilles når de er hvide

Teesteder

Der er kun gul og rød bane i vinter.

Gå frem til teestederne til I møder hhv. gule og røde teesteds markeringer

Fairways

På fairways SKAL bolden lejeforbedres jf. ovenstående lokalregel herom eller slås fra måtte. Scores tæller til handicap regulering, når der spilles med oplæg eller fra måtte. I matcher (KiK) skal matchledelsen fastlægge, hvordan bolden skal spilles.

I matcher (KiK) skal ALLE spille fra samme proposition, altså enten fra måtte eller oplæg.

Klubben opfordrer alle medlemmer i private matcher til at registrere alle spillede scores.

 Bunkers og rough

Spilles som om sommeren

Greens 

Spilles som om sommeren (men nedslagsmærker oprettes!)

Course rating, handicapindex og scorekort

Vinterbanen har Course Rating og Slope. Konverteringstabel ophænges i klubhuset. Handicapindex er uændret. Scorekort tilpasses vinterbanen og udskrives normalt.

Trolley og buggy

Trolley må bruges, men det henstilles, at man bruger bærebag.

Kørsel med privat buggy fra 1. november kræver skriftlig tilladelse fra bestyrelsen, efter skriftlig og begrundet ansøgning til Sekretariatet post@ebeltoft-golfclub.dk. Tilladelsen vil blive inddraget, hvis kørsel med buggy ikke foregår med forsigtighed og under megen hensyn til banen.

Det er ikke efter 1. november muligt at leje og benytte klubbens egne buggyer.

Boldopsamling ophører

Mandag, den 30. oktober er sidste dag, hvor der opsamles bolde på driving range. Maskinen kan ikke længere stå fast på de glatte skråninger. Når der ikke længere er bolde i kassen, må man selv ud med en spand og samle de bolde, man skal bruge. Det er god opvarmning i den kolde tid.                                                                             Hvis der er spillere i gang med at træne, må man vente, eller aftale en pause i træningen. Træningsboldene er gratis også for gæste spillere.

Vi håber alle viser forståelse og tager hensyn til vores vinterregler.

 

Baneudvalget

Ejvind Frandsen har valgt at udtræde af Baneudvalget. TAK Ejvind for dit engagerede og store arbejde i Baneudvalget. Som nyt medlem af Baneudvalget er indtrådt Erik Pedersen.

Baneudvalgets medlemmer er nu: baneudvalgsformand Allan Bante, chefgreenkeeper Ralph Siddons, John Brændgaard og Erik Pedersen.

 

Stormfuld Ebelgolf turnering fredag, den 20. oktober

Ebelgolf har i 17 år været Ebeltoft Golf Clubs traditionsrige turnering i uge 42 – efterårsferien.

Som altid var turneringen fuldt booket med 29 hold af 4 spillere og endda med venteliste. Mere end 40% af deltagerne kom fra andre golfklubber.

Der blev spillet stableford, hvor de 3 bedste scores var tællende på hvert hul.

For dem af deltagerne der havde tilmeldt sig, var der stort morgenbord kl. 9 i golfklubbens Café To før gunstart kl. 10.30.

Efter runden i meget stormfuldt vejr der gjorde golf spillet ekstra udfordrende, var der i golfklubbens Café To hygge, mulighed for at købe grillpølser og baren var åben.

Dagen sluttede fredag aften i Karens Køkken med middag, amerikansk Lotteri og præmieoverrækkelse.

Dagens vinderhold:

114 point – Helle R. Thomsen, Brian Thomsen, Bjarne Thomsen, Erik Thomsen – Sebber Kloster Golf Klub

101 point – Stig Jørn Andersen, Steen Borregaard, Christian Le Dous, Kirsten Mouritzen – Ebeltoft Golf Club

99 point – Stephen Andersen, Johannes Sørensen, Ilse Nygaard, Hanne Nielsen – Ebeltoft Golf Club

 

Vinteraktiviteter i klublokalet

Ses vi torsdag den 2. november kl. 19.00 til Strikkeklub, Spilklub, Kortklub og Aftenhyggeklub?

Kom og hyg dig – tag evt. dit strikketøj, dine spil eller dine spillekort med og lad os få nogle torsdage aftener, hvor de mange forskellige interesser får et mødested henover vintermånederne.

Ved forudbestilling til Café To kan du også deltage i fællesspisning disse torsdage aftener.  Menuerne fremgår på klubbens hjemmeside under Café To.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard

12.10.2023 – Regel- og Vinsmagningsaften – Vintergolfklubben – Vinterbane fra 1. november

Sponsor/hjælper match lørdag, den 28. oktober
Er du en af de meget aktive frivillige i vor klub, har du modtaget en invitation. Dagen starter med morgenmad, derefter match og til slut hyggelig frokost i Café To med efterfølgende præmieoverrækkelse.
Tilmeldingsfristen er den 25. oktober – se invitationen.

Regler og vinsmagning mandag, den 30. oktober kl. 19.00
John Brændgaard vil, ved at beskrive situationer man kan komme ud for på banen, komme ind på de regler der skal anvendes. Derudover er man meget velkomne til at stille spørgsmål.
Når alle deltagerne har styr på alle golfreglerne 😊 – ca. kl. 20 er der vinsmagning.
Michael Andreasen fra Vild Med Vin vil præsentere os for nogle gode vine og der vil blive serveret smagsprøver samt lidt snack ved bordene. Derudover vil der til aftenens deltagere blive tilbud om, at man kan bestille de præsenterede vine til specialpris.
For gennemførsel af vor kombinerede Regel- og Vinsmagningsaften kræves minimum 20 tilmeldte deltagere og din tilmelding skal vi have på fuzzy@os.dk senest torsdag, den 26. oktober. Deltagelse denne aften koster kr. 50 og betales på aftenen ved ankomst.

Vinteraktiviteter i klublokalet
Hvis det viser sig at have klubbens medlemmers interesse, vil vi gerne alle torsdage fra den 2. november kl. 19.00 invitere til Strikkeklub, Spilklub, Kortklub og Aftenhyggeklub.
Kom og hyg dig, tag evt. dit strikketøj, dine spil eller dine spillekort med og lad os få nogle aftener hvor de mange forskellige interesser får et mødested henover vintermånederne.
Ved forudbestilling til Café To kan du også deltage i fællesspisning disse torsdage aftener.

Nye åbningstider i sekretariatet fra den 30. oktober
Den 29. oktober slutter sommertid og sekretariatets åbningstider bliver: mandag til fredag kl. 9-13.

Klub 37+
Begynderklubben (klub i klubben) har i sommerhalvåret spillet match hver mandag ved aftenstid under kyndig ledelse af Gitte Sejersen og haft en månedlig spisematch. Antallet af deltagere i klub 37+ har være rigtig mange og deltagerne har været nye golfspillere der har spillet med øvede golfspillere – mange frivillige klubmedlemmer har bidraget til golfbegyndernes læring.
Klub 37+ afholdt sæsonafslutningsmatch mandag, den 2. oktober med efterfølgende middag i golfklubbens Café To for de 44 deltagere og starter op igen foråret 2024.

Par 3 bane mesterskab 2023
Par 3 bane mesterskabet blev, under ledelse af Gitte Sejersen og Jacob Rosendahl, afviklet søndag, den 8. oktober i det smukkeste efterårsvejr. Finalen og spillet om 3. og 4. pladsen var meget tæt og der måtte omspil til inden vinderen var fundet.
Dagen sluttede af på klubhuset terrasse med hygge og uddeling af præmier til de glade og dygtige vindere.
Par 3 Banemester 2023 blev Jørgen Maesen, Pia Hansen blev nr. 2 og 3. pladsen gik til Hanne Nielsen. Gitte Sejersen havde bedste score over 9 huller.

Vintergolf klubben starter op weekenden 14. og 15. oktober
En Klub i Klubben, under ledelse af Allan Steen og Michael Rosleff, der har mere end 20 % af golfklubbens medlemmer som deltagere henover vinteren i turneringer hver weekend – både for dem der spiller 18 huller og dem der spiller 9 huller.
Du kan finde mere info på Facebook: Vintergolf Ebeltoft Golf Club.
Man kan deltage som enkeltperson, som par eller som hold (max 9 deltagere).
På Golfbox kan du tilmelde dig Vintergolf og finde mere info under de opsatte turneringer. Tilmelding af hold og par slutter den 13. oktober kl. 12.

DGUrepræsentanter foretog opmåling af vor bane 28. september
Resultatet / ratingen kommer i løbet af nogle uger. Tidspunktet for implementering af den nye rating besluttes efterfølgende, men bliver nok først aktuel, når vi går fra vinterbane til sommerbane.

Vinterbane fra den 1. november
Det betyder, at der kun er 2 tilgængelige teesteder, da mange gule teesteder lukkes og blå tee bliver til gul tee på vinterbanen. Derfor vil du også se ændringer på scorekortet og evt. ændringer af dit spillerhandicap. Der spilles fortsat med oplæg frem til 1. november og det er under overvejelse at indføre krav om brug af måtter ved spil på vinterbanen.
Banelukning: Banen lukkes i rimfrost, snevejr og kraftigt tøvejr.
Trolley og buggy: Trolley må bruges, men det henstilles, at man bruger bærebag.
Klubben lejer ikke buggyer ud fra den 1. november og kørsel med privat buggy efter 1. november kræver skriftlig tilladelse fra Bestyrelsen, og tilladelsen kun gives til medlemmer der ikke fysisk er i stand til at gennemføre en golfrunde gående.

Mer’Golf også i 2024
Der har været Mergolf-møde med partnerne i samarbejdet, og samarbejdet fortsætter. Det undersøges om der kunne være andre klubber, der ønsker at indtræde i samarbejdet. Mere info om Mer’Golf på vor hjemmeside under Medlemmer.

Klubbens økonomi
Økonomien ser god ud. Pt. ligger vi likviditetsmæssigt bedre end samme tidspunkt sidste år. Det betyder at vi ligger pænt bedre end budgettet.
Der er desværre stadig en del, der skylder kontingent fra tidligere. Bestyrelsen har derfor besluttet, at skyldnere bliver overdraget til advokat, når de ikke har indbetalt efter modtagelse af rykkere.

Generalforsamling
Jette Glargaard, Gitte Sejersen og Jacob Rosendahl er på valg. Jette og Gitte stiller ikke op til genvalg. Jacob overvejer…
Jette fortsætter som ansvarlig for ProAm sammen med Kennett og Gitte fortsætter som ansvarlig for Klub 37+.
Generalforsamlingen afholdes igen på Fregatten Jylland sidst i januar.

Bestyrelsen
Jette Glargaard