Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag d. 4. april 2022, kl. 19.00 i Auditoriet ved Fregatten Jylland.

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet

6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Vedr. punkt 6: Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsens mail: post@ebeltoft-golfclub.dk i hænde senest 8 dage før – dvs. senest søndag den 27.03.22 kl. 19.00. Dagen efter offentliggøres de indkomne forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen på klubbens hjemmeside.

Vedr. punkt 7: På valg er Gøsta Knudsen, som ikke ønsker at modtage genvalg, samt Gitte Sejersen og Jette Glargaard som begge modtager genvalg, – derudover skal der vælges en suppleant og nuværende suppleant Hanne Verdoes modtager genvalg.

Stemmeret i henhold til vedtægterne. (Et medlem kan max. medbringe 1 stk. fuldmagt)

Regnskab og budget er tidligere lagt op på klubbens hjemmeside og forslag fra både bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside fra den 27.03.22

Inden generalforsamlingen er der fra kl. 18.00 – 18.45 farvelreception for Jacob Fredberg, vor tidligere greenkeeper som stoppede 1.2.2022.

Med venlig hilsen

Ebeltoft Golf Club – Bestyrelsen