16.2.2022 Kære klubmedlemmer

Klubbens nyetablerede Baneudvalg holdt sit første fysiske møde med deltagelse af alle udvalgsmedlemmerne i lørdags, den 12.2.2022.

Deltagere: Ralph Siddons, Ejvind Frandsen, John Brændgaard & Allan Bante

 

Referater fra Baneudvalgets møder vil fremover blive lagt på hjemmesiden og opsat på opslagstavlen i klubhuset – referat for det første møde får I dog her:

 

Allan indskærpede, at udvalgets medlemmer ikke måtte referere fra baneudvalgsmøder, idet beslutninger altid skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

Udvalgets opgave består i, at sætte rammerne for banens vedligeholdelse og udvikling samt behandle indkomne forslag fra medlemmer.

Til mødet blev der behandlet følgende punkter:

 

Hul 3 og hul 16 (begge huller blev efter mødet besigtiget for at tage endelig stilling til det drøftede)

 

Ad hul 3: Det blev drøftet om rødt teested ikke burde ligge i forlængelse af det nye teested for gul og blå. Årsagen til dette var, at den nuværende plan for rødt teested ikke giver spillere derfra samme overblik op til grenen og ikke mindst vil vedligeholdelse og løbende slåning af rødt teested og dets skrænter giver nogle store udfordringer for greenkeeperne samt tage noget længere tid.

Samtidig foreslog Ralph, at den planlagte bunker til højre for green ikke skulle laves, idet det også ville gøre arbejdet med slåning/klipning meget uhensigtsmæssig.

I stedet for 2 teesteder, blev det besluttet at flytte det jord der var afsat til rødt teested og lægge det i forlængelse af det nye teested til gul & blå. Ud fra målinger ville afstanden til green være ca. 102 m, men samtidig ville teestedet komme ca. 1 m. højere op. Selve teestedet vil også blive forlænget lidt bagud, så der samlet vil være et teested på 20 m, så der kan være såvel rød-, blå- og gul tee.

Ved greenen blev det besluttet, at der ikke skal være en bunker til højre for green, men at den lille vold skulle forlænges langs stien, så bolde ikke ruller derud.

Endvidere fik Ralph godkendt, at indkøbe muldjord for ca. kr. 10.000, så green-området kunne få optimale grobetingelser.

Ralph forventer, at hullet kan tages i brug senest til Pro-Am i september, men håber på engang i august.

 

Ad hul 16: Her blev det forslag, som naboerne havde accepteret under møde med Allan og Jette gennemgået, og at naboerne ikke ønskede et stort net-hegn opsat, blev godkendt.

Teestedet skal grundlæggende sættes, så det står i venstre side og på sigt også trækkes ca. 1 m længere til venstre – det vil ”tvinge” langtslående til at gå mere til højre – grundet det nuværende træ.

Der laves en ”kile” i højre side op at fairway, med rydning af buskads og tilpasning af træer, startende ca. midtpå skråningen og op til toppen.

I venstre side af fairway flyttes de hvide ’out of bounds’ pæle ca. 1 m. ind på fairway, og der plantes 4-6 træer, der hvor toppen af bakken er, for at signalere, at man ikke skal slå den vej.

Over bakken i højre side – før æbletræet – skæres gyvelbuske væk og arealet klippes til semirough, – dog forsøges det at gøre fairway lidt større i området.

Arbejdet på hul 16 iværksættes hurtigst muligt, idet dette kan gøres, uden at hullet skal lukkes ned for spil og det samtidig er årstiden for plantning af træer.

Forventet udgift kr. 10.000.

 

Hul 6

Nyt gult teested skal gøres større, hvilket sker ved at skubbe det udlagte sand til ny sti op mod teestedet og lade den eksisterende sti være adgangsvej til/fra teestedet. Samtidig vil der om muligt blive taget noget jord fra toppen af bakken og lagt ned til teestedet, hvilket også vil give en bedre udsigt fra teestedet.

 

Allan kontakter Hans Verdoes omkring jord, som vi måske kan få, specielt da vi kan bruge en del ved 3. teested, 4. gult teested, og 6. gult teested.

 

Henvendelser fra klubbens medlemmer:

Rating af ’nuværende hul 4’ og dermed alle de 9 første huller.

Man var på mødet enige om, at igangsætte omrating af banen og DGU kontaktes straks herom.

John tilbød at opmåle og komme med forslag til omrating – af vinterbane og sommerbane.

 

Der var kommet et ønske om at nedlægge en bunker v. 18. green, men dette vil afvente om kommunen gør alvor af en omfartsvej, idet det forlyder, at kommunen har budgetteret dette., i så fald skal der laves en del arbejder også med hul 18.

 

Baneudvalget opfordrer bestyrelsen til, at det bliver præciseret overfor medlemmer, at baneudvalget gerne modtager forslag til behandling, men at disse skal være skriftlige, så alle i udvalget kunne forberede sig inden drøftelse af forslag.

 

Derudover blev der behandlet en henvendelse omkring flere områder, som også blev besigtiget og der gives en særskilt tilbagemelding på henvendelsen.

 

Nyt fra Baneudvalget 16.2.2022

I forbindelse med lukning af hul 3 og omlægning af hul 5 til nyt hul 4 og hul 5 er der nu ændret i Golfbox med opdaterede længder og nye baneindex.

Det betyder:

Hul 1 får index 3

Hul 4 får index 15

Hul 5 får index 17

Hul 7 får index 7

Disse nye ændringer er gældende fra d. 17 februar 2022 og nye konverteringstabeller vil blive lagt på hjemmesiden og sat op i klubhuset.

 

Vintergolfere, som bevæger sig rundt på banen vil også have bemærket andre påbegyndte arbejder på banen. Disse ændringer vil der komme beskrivelser og motivation for senere.

 

Det nye Baneudvalg vil gerne opfordre medlemmerne til at deltage med ideer til den fortsatte udvikling af banen. Vi ser dog frem til at modtage disse via mail med evt. beskrivelse og motivation. Alle fremsendte forslag kan forvente en tilbagemelding efter behandling i Baneudvalget med kommentarer.

 

Med ønsket om fortsat god golf

Baneudvalget / Bestyrelsen