Høringssvar fra Ebeltoft Golf Club vedr. Mobilitetsplan 2021-2030

Golfklubbens høringssvar drejer sig naturligvis om forbindelsesvejen mellem Dråbyvej og Boeslumvej, som ifølge planen skal gå hen over golfbanens vestlige del.

Vejens formål

Indledningsvis vil vi dog tillade os at betvivle vejens store værdi som aflastningsvej for vejene Strandgårdshøj og Nordre Strandvej.
Teoretisk set er der vel 4 grupper af trafikanter, som vejen kunne være relevant for:
1) Trafik på Strandgårdshøj.
Den gennemgående trafik på Strandgårdshøj til gene for beboerne er formentlig nu tilstrækkeligt begrænset af chikanerne på vejen.
2) Trafik til byen syd for Boeslumvej/Nørreport
For beboerne langs Sdr. Strandvej og Færgevejen vil vejen næppe have værdi, de skal alligevel ned gennem Nørreport til den ”belastede” Strandvej.
For beboerne langs Østeralle kan vejen i turistsæsonen være en genvej, men ellers en omvej.
3) Trafik til Ahl, Øer og Elsegårde
For beboere og besøgende turister til disse områder kan vejen i kombination med Østeralle være en hurtigere vej end Strandvejen  og Færgevejen i turistsæsonen. Men som turist vil man alligevel være tilbøjelig til at bruge Strandvejen, fordi den har et flot forløb langs vandet og havnen og leder mere direkte ind til byens faciliteter.
4) Trafik til Færgehavnen
De få og faldende færgeanløb er en ringe belastning for Strandvejen og den vil kun kunne blive mindre, hvis færgetrafikken direkte tvinges til at bruge Østeralle og den nye vej.

Golfklubbens problem

Men vores primære bekymring er selvfølgelig de alvorlige problemer vejen vil give golfklubben.
Hvis vejen får nogenlunde det skitserede forløb, vil vi miste arealer, som indeholder nogle af de funktioner, der er meget vigtige for en golfbane, og som nødvendigvis skal ligge tæt på klubhuset for at virke.
Det drejer sig om træningsområderne: Indspilsgreen, Driving Range og Par 3 Bane, og det drejer sig om 18. hul, områder som vejen vil beskære så kraftigt, at de ikke kan bruges. Disse funktioner er allerede i dag handicappede af begrænset areal til rådighed omkring klubhuset. Når klubhuset så alligevel ligger godt, hvor det ligger, skyldes det den store værdi det har, at klubhuset med træningsfaciliteter og start og slut på golfbanen ligger tæt på Ebeltoft by, hvor størsteparten af vore medlemmer bor og som vores mange gæstespillere tiltrækkes af. Den værdi for klubben og for byen mistes, hvis vejen bliver så indgribende at klubhuset må flyttes over til den østlige del af banen.

Flytning af klubhus og omlægning af baneforløbet vil være dyrt og gøre hele golfbanen meget mindre attraktiv for medlemmer og gæstespillere. Da klubben i forvejen opererer på ”sultegrænsen” vil vi ikke kunne overleve med færre indtægter fra medlemmer og gæster.
Vi tillader os at mene, at golfbanen har en ikke ringe betydning for byens borgere, potentielle tilflyttere og turister, så en lukning vil være et tab for alle.

Hvis vejen anlægges i størst mulig afstand fra golfbanen inden for det område af golfbanen langs Bakkevej, som kommunen allerede ejer, vil vi med besvær og store omkostninger kunne klemme nogle af de beskårne funktioner sammen. Vi er nødt til at have træningsfaciliteterne, som er vigtige både for eksisterende medlemmer og for ”indskoling” af nye medlemmer, i forbindelse med klubhuset. Det nødvendige areal hertil vil kræve nedlæggelse af 2 af de 4 huller, som ligger på banens vestlige del. Disse 2 huller skal så anlægges i skovpartiet, Østre Plantage mellem banens vestlige og østlige del. Det vil kræve ophævelse eller dispensation for Fredskovpligten på plantagen, og en sådan dispensation er ikke en selvfølge. Kommunen har tidligere afvist at hjælpe med en ophævelse.

Vi er naturligvis bekymrede for selve vejens indgreb i golfbanen, men vi er dybt bekymrede for bemærkningen i Mobilitetsplanen: ”Denne vej skal danne grundlaget for byudvikling i området omkring golfbanens vestlige del”. Hvis det betyder ny bebyggelse i forbindelse med vejen på golfbanens areal, så er hele den vestlige del af banen i praksis væk, og så er golfbanen i realiteten nedlagt. Der findes ikke de nødvendige erstatningsarealer inden for banens naturlige grænser.

Vi må desværre konkludere, at en vej som den skitserede vil medføre en væsentlig forringelse af golfbanen, og i yderste konsekvens medføre en nedlæggelse af golfbanen. Det vil være et tab for byen, som næppe opvejes af de begrænsede fordele ved aflastningsvejen.
Golfbanen fungerer som en ”grøn lunge” midt i den tiltagende udvidelse og fortætning af bebyggelsen med både helårs-og fritidshuse omkring Ebeltoft by. Golfbanen bidrager derfor i høj grad til at opfylde både fastboende og turisters stigende behov for frisk luft og bynære rekreative områder.
En velfungerende golfbane understøtter byens strategi med at tiltrække aktive seniorer og passer  præcist ind i et af de bærende principper for visionsplanen: Ebeltoft i Udvikling, nemlig at ”tænke oplevelser for både bosætning og turisme sammen og se fritidsborgeren som en ressourse for byens udvikling”.

 

Ebeltoft Golf Club
Bestyrelsen ved formand og næstformand

Jette Glargaard            Allan Bante                                                                                              7.11.2021