Generalforsamling 2022

Kære Klubmedlemmer

I forbindelse med afholdelsen af generalforsamling på mandag, den 4.4.2022 i Fregatten Jyllands Auditorium kl. 19.00, kan vi oplyse, at der er indkommet 1 forslag fra et klubmedlem til behandling på generalforsamlingen

Til dagsordenens punkt 6 – Forslag fra Bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring – forslag til ændret indhold af vedtægternes § 12:

  • 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Følgende tekst udgår Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
  • 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Ny tekst – Klubbens regnskab skal være påtegnet med en review erklæring af den på generalforsamlingen valgte revisor inden den 31. december og derefter være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Forslag fra klubmedlem Kim Hjorth til behandling på generalforsamlingen:

’Skiltning på udvalgte steder med besked om, at al færdsel på golfbanen er forbudt, privat, eller hvad der nu passer bedst at skrive. Der skal skiltes således, det er til at forstå, at det er farligt og at man ikke har noget at gøre på en golfbane.’

 

Til Dagsordenens punkt 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen:

At Gitte Sejersen og Jette Glargaard genvælges til bestyrelsen

At Jacob Rosendahl vælges som bestyrelsesmedlem

At Hanne Verdoes genvælges som suppleant til bestyrelsen

 

Til Dagsordenens punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen ønsker revisorskifte og indstiller til generalforsamlingen at National Revision, Randers vælges som Ebeltoft Golf Clubs revisor. Revisorfirmaet er også revisor for Norddjurs Golfklub.

 

HUSK vi holder afskedsreception kl. 18.00 – 18.45 for vor tidligere chefgreenkeeper Jacob Fredberg inden generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

Jette Glargaard