Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamlingen 2018 i Ebeltoft Golf Club, afholdt d. 28. jan. 2019.

Formanden bød velkommen til de 73 fremmødte medlemmer.

1  Valg af dirigent

Adv. Henrik Brandt-Madsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formanden, Niels Korsgård bad forsamlingen mindes de medlemmer der var gået bort i det forløbne år, og aflagde herefter bestyrelsens beretning, som er vedhæftet dette referat.

Beretningen blev godt modtaget og gav anledning til nogle bemærkninger og spørgsmål om:

Waste area ved hul 8, – Ny Baneguide, – Hjemmeside, – Strafområder, – Vintergreenfee,    -Vedligeholdelse af Stier, – Indretning af banen efter greenfeespillernes bemærkninger, – Færdiggørelse af igangsatte anlægsarbejder

Spørgsmålene blev besvaret og beretningen blev godkendt med akklamation

3  Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Regnskabet viste et overskud på kr 254.000, som skyldes grundsalg. Reelt har der været et driftsunderskud på 21.000, hvilket bestyrelsen fandt tilfredsstillende i betragtning af nedgangen i medlemstallet.

Bestyrelsen fik ros for god udgiftsstyring og regnskabet blev godkendt med akklamation.

4  Forelæggelse af budget.

Budgettet balancerer med et mindre overskud kr. 12.000, som forudsætter et nogenlunde uændret medlemstal i det kommende år.

Likviditeten er anstrengt og bestyrelsen blev opfordret til at være opmærksom på udviklingen i de kommende år.

5  Godkendelse af Betalingsregulativ

I henhold til reglerne for kontingentfastsættelse udløses der ingen kontingentforhøjelse i 2019.

Et medlem havde gerne set at kontingentforslaget var fremgået af indkaldelsen.

6  Indkomne forslag

Der var ingen forslag fra medlemmerne men et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.

Henrik Jacobsen gennemgik ændringsforslagene, som udover en række redaktionelle og praktiske ændringer indebar en væsentlig ændring, nemlig reduktion af bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer.

Forslaget gav ikke anledning til kommentarer, bortset fra en bekymring om at bestyrelsen ikke vil være beslutningsdygtig, hvis blot 3 af dens medlemmer er fraværende.

Ved håndsopretning konstaterede dirigenten at 77 medlemmer stemte for ændringsforslagene, 2 stemte imod og 1 undlod at stemme. Der kunne ialt afgives 80 stemmer, nemlig 73 tilstede-værende  og 7 fuldmagter.

 

7  Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Dirigenten oplyste at valget ville følge de netop ændrede vedtægter, og at bestyrelsen stiller alle mandater til rådighed, således at der skulle vælges 5 medlemmer og en suppleant.

Af den siddende bestyrelse ønsker Flemming Schütt og Stephen Andersen ikke at opstille, mens Niels Korsgård, Allan Bante, Jørgen Fink, Jacob Rosendahl og Henrik Jacobsen opstiller.

Der fremkom ikke andre kandidater, og de 5 blev valgt ved akklamation.

Susanne Bødker Rasmussen blev foreslået som suppleant og valgt.

8  Valg af revisor

Revisionsfirmaet Kovsted og Skovgård blev genvalgt.

9  Eventuelt

Formanden fremhævede, at hvervning af nye medlemmer er afgørende for klubbens fortsatte beståen. Bestyrelsen fortsætter de hidtidige aktiviteter, og iværksætter nye, herunder et slagtil- bud om ”Golf for 100 kr i hele sæson 2019” for nye spiller, fordi det afgørende er at få folk til at prøve spillet. Formanden opfordrer medlemmerne til både at hjælpe til i disse aktiviteter og komme med ideer til flere hvervningsaktiviteter.

Der blev efterlyst reservedele og tilbehør i shoppen til trolleyer og elvogne.

Det er vigtigt at begyndere føler sig velkomne og har et spillerum på banen, og bestyrelsen blev opfordret til at overveje, hvordan man kan skabe et sådant spillerum. I den forbindelse er det vigtigt at man booker starttid i golfboks, så andre kan se, hvornår der er god plads på banen.

John Brændgård fik ros for sine ugentlige indlæg om de nye regler, og han vil arrangere et par regelaftner i vinterens løb.

Formanden takkede Flemming og Stephen for deres indsats i bestyrelsen og glædede sig over at de vil fortsætte med hvervningsaktiviteten ”Fyraftensgolf”.

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og blev behørigt takket for god ledelse.

Referent Henrik Jacobsen

 

Referatet godkendt:

 

Dirigent