Vedtægt for Ebeltoft Golf Club

§ 1 Foreningen Ebeltoft Golf Club, der har hjemsted i Syddjurs Kommune, har som idrætsklub til formål at udvikle og styrke golfsporten, blandt og som en naturlig del af de organiserede idrætslige aktiviteter i Syddjurs Kommune, og i den forbindelse forestå udbygning, drift og vedligeholdelse af nødvendige anlæg, såsom golfbane, klubhus samt maskinpark.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union.

§ 2 Klubben optager fysiske personer som medlemmer fordelt på følgende medlemskategorier:

– J: Junior (Ikke fyldt 19 år pr. den 31/12)
– U: Ungsenior (Ikke fyldt 25 år pr. den 31/12)
– S: Senior
– L: Langdistance
– F: Flex
– P: Passiv.

Medlemmer i kategori L: Langdistance, som indmelder sig i Klubben den 1. november 1999 eller senere, skal have folkeregisteradresse uden for Syddjurs Kommune.

Anmodning om optagelse stiles til klubbens sekretær og er bindende for hele kalenderåret.
Udmeldelse og skift af kategori til et lavere medlemskab kan kun ske pr. den 1. november, og skriftlig meddelelse herom skal være sekretæren/manager i hænde senest 30. septem-ber for at være gældende fra 1. november.
Ved udmeldelse modtaget efter 30. september opkræves et halvt års kontingent.

En opgradering i løbet af regnskabsåret vil medføre kon-tingentfastsættelse fra regnskabsårets start, hvis medlemmet ved regnskabsårets start har foretaget et skift til en lavere kategori. Dette gælder for alle medlemskategorier

§ 3 Medlemmer af Klubben betaler – afhængig af kategori – såvel indskud som kontingent som fastlagt i Klubbens Be-talingsregulativ.

Betalingsregulativet, der er en integreret del af nærvær-ende Vedtægt, skal omfatte alle former for betalinger imel-lem Klubben og dets medlemmer.

§ 4 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i Ebeltoft hvert år inden udgangen af januar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved e-mail og på klubbens hjemmeside.

Dagsorden samt revideret regnskab og budget vil derud-over være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en gene-ralforsamlings eller bestyrelses beslutning, eller ved skriftlig anmodning til bestyrelsen underskrevet af mere end 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som foran nævnt, og indkal-delsen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet.

§ 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1) Valg af dirigent.

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4) Forelæggelse af budget.

5) Fastsættelse af kontingent i.h.t. Betalingsregulativet.

6) Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.

§ 6 Ethvert medlem i kategori J (fyldt 18 år), U, S og F, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme på generalforsamlingen.

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem – dog kan ingen afgive mere end 2 stemmer.

§ 7 Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke er bestyrelsesmedlem eller suppleant. På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder ikke-be-løbsmæssige ændringer i Betalingsregulativet, kræves dog at to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stem-mer herfor.

Ændring af formålsparagraffen, § 1, samt ophørspara-graffen, § 14, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.
Over generalforsamlingens drøftelser og beslutninger ud-færdiges et referat, som godkendes og underskrives af dirigenten.
Det godkendte referat skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside senest 14 dage efter generalforsamlingen.

§ 8 Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 1 suppleant, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer i kategori J (fyldt 18 år), U,  S og F. Af bestyrelsen afgår 1/2/2 medlemmer efter tur tillige med suppleanten. Genvalg kan finde sted.
I tilfælde af vakance indtræder suppleanten med samme valgperiode som det udtrædende medlem.

§ 9 Bestyrelsen, der konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer senest 14 dage efter general-forsamlingen, er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Formanden lader udarbejde et referat over bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at dens beslutninger bringes til udførelse.

Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også evt. optagelse af lån. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræver godkend-else på en generalforsamling.

For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede for-pligtelser, hæfter alene klubbens formue.

Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura og ansætte lønnet personale.

§ 10 Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd/område-ansvarlige i fornødent omfang.

§ 11 Ved spillet følges de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews og Dansk Golf Union fastsatte regler.
Det af handicapudvalget for medlemmer fastsatte handicap føres i henhold til regler fastsat af Dansk Golf Union.

§ 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.

Årets overskud går ubeskåret til opfyldelse af Klubbens formålsbestemmelse jvf. § 1. Der kan ikke ske udlodning af årets overskud eller af Klubbens formue til klubbens med-lemmer.

Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§ 13 I situationer og i spørgsmål, der ikke er behandlet i nærværende vedtægt, følges Dansk Golf Union’s officielle anbefalinger.

Medlemmernes appelinstans er Dansk Golf Union’s Amatør- og Ordensudvalg.

§ 14 I tilfælde af klubbens ophør / opløsning skal eventuelle overskydende aktiver anvendes til idrætslige formål godkendt af Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.

Beslutning om ophør / opløsning samt om fremgangs-måden ved afviklingen kræver, at to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, såvel på en ordinær som på en ekstraordinær generalforsamling.

Denne Vedtægt, der træder i stedet for tidligere ved-tægter, er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 28. januar 2019.