Ordensregler for Ebeltoft Golf Club

a

Klubhus

a

 • Medbragte drikkevarer må ikke nydes i og omkring klubhuset.

 • Rygning er ikke tilladt i klubhuset.

a

Rygepolitik i Ebeltoft Golf Club

________________________________________________
Ifølge § 5 i Lov om røgfri miljøer, der bl.a. finder anvendelse på arbejdspladser, skal arbejdsgiveren udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængeligt for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Derfor har Ebeltoft Golf Club fastsat følgende bestemmelser om tobaksrygning:

1  Forbud mod tobaksrygning

Stk. 1       I Ebeltoft Golf Club er tobaksrygning ikke tilladt i klubhuset og i alle indendørs arbejdslokaler.

Stk. 2      Det er ligeledes ikke tilladt at tobaksryge i arbejdspladsens fælles opholdslokaler og lignende lokaler, hvor ansatte færdes eller i lokaler, der er offentligt tilgængelige.

2  Tobaksrygning tilladt

Stk. 1      Tobaksrygning er trods § 1 tilladt i arbejdslokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. Sådanne arbejdslokaler skal være udstyret med effektiv udluftning og tobaksrøgen må i øvrigt ikke genere andre ansatte.

Stk. 2      Det er tilladt at tobaksryge i lokaler som arbejdsgiveren har installeret/etableret som rygerum eller rygekabiner. Sådanne lokaler skal have gode udluftnings-muligheder eller effektiv ventilation og må ikke tjene som gennemgangsrum eller lignende.
Ebeltoft Golf Club har ikke etableret sådanne rygelokaler/kabiner.

3  Konsekvenser af overtrædelse

Stk. 1      Det påhviler den daglige ledelse af Ebeltoft Golf Club at påse, at loven om røgfri miljøer, herunder klubbens rygepolitik, efterleves.

Stk. 2      Arbejdstageres manglende efterlevelse af arbejdsgiverens rygepolitik medfører en skriftlig advarsel og kan i gentagelsestilfælde begrunde en bortvisning.

Fastsat af Bestyrelsen i Ebeltoft Golf Club d. 11.4.2018

a

Banen

a

 1. Spil på banen er underkastet golfetikette-reglerne. Det betyder bl.a., at alle skal lægge græstørv på plads, samle brugte tees op, lukke igennem, råbe fore, reparere nedslagsmærker på greens (brug pitchfork) og rive i bunkers.
 2. Banepersonalet har fortrinsret overalt på banen, og skal kunne arbejde i sikker forvisning om, at spillerne har det fulde ansvar for dets sikkerhed. Dette indebærer, at en spiller aldrig må slå i den retning, hvor banepersonalet arbejder, at de ved tegn har tilkendegivet, at der bliver slået. Der må ikke slås bolde ud, når der opholder sig personale eller andre på driving rangens græsareal.
 3. Hver spiller skal anvende eget udstyr.
 4. Vis hensyn, slå aldrig for tidligt. Duk dig når der råbes Fore. Stå aldrig foran bolden når andre skal slå. Vær særlig opmærksom på de blinde huller. Ti stille når andre skal slå. Støjende, råbende adfærd mv. skal undgås.
 5. Der skal startes på hul 1. Klubber i klubben kan ved turneringer benytte start på flere huller efter bestyrelsens anvisninger. Start på hul 3 er i perioden 1.4 til 30.10 kun tilladt ved start før kl. 9.00 og efter kl. 16.00.
 6. Ved brug af bagvogne skal de opstillede skilte om færdsel på banen respekteres. Det er forbudt at køre bagvogne over tee-steder, greens, forgreens, mellem greenbunker og green, i høj rough samt i bunkers.
 7. Der skal tees op på tee-steder. Bags, buggys og bagvogne må ikke placeres på tee-steder.
 8. Indgang og udgang fra bunkers skal ske fra laveste side. Det er ikke tilladt at gå på bunkerkanterne. Der skal rives i bunkers, og efter rivning skal hele riven placeres i bunker med skaftet pegende i spilleretningen.
 9. På greens skal udtagning og isætning af flag ske omhyggeligt, således at hulkant beskyttes.
 10. Træning er ikke tilladt på banens arealer, der henvises til træningsarealer. Indspil på puttinggreen er ikke tilladt.
 11. Udslag på drivingrange er kun tilladt fra de opstillede udslagsmåtter. Rangebolde må ikke opsamles eller benyttes andre steder end på drivingrange. Såfremt kassen med Rangebolde er tom, må der dog samles bolde på drivingrangeområdet.
 12. Der skal bæres synligt årsmærke/greenfeemærke under spil på banen. DGU medlemskort skal medbringes på banen.
 13. Der henstilles til, at spillere er passende påklædt inkl. passende fodtøj på banen, driving range og øvrige områder. Det er derfor ikke tilladt at være påklædt i joggingtøj, undertrøjer, soltoppe, badeshorts o.l.
 14. Der henvises i øvrigt til de lokale regler, se hjemmeside, opslag i klubhuset og evt. scorekort.

a

Kørsel med buggy

a

 1. Fører skal være fyldt 18 år.
 2. Kørsel sker på eget ansvar.
 3. Maks. 2 personer pr. Buggy.
 4. Det er forbudt at køre på tee-steder, forgreens, greens, høj rough og i bunkers.
 5. Der skal køres i et moderat tempo.
 6. Der skal tages hensyn til andre spillere på banen.
 7. Lejeren af Buggyen har ansvaret for, at aflevere Buggyen i samme stand, som den er modtaget.
 8. Eventuelle skader på Buggyen er lejerens ansvar.
 9. Instruktion kan eventuelt fås i sekretariatet.
 10. Bremser og blokering skal afprøves inden der køres ud på banen.