Kære Klubmedlemmer

I forbindelse med afholdelsen af generalforsamling på mandag, den 21.6.2021 i Fregatten Jyllands Auditorium kl. 19.00 kan vi oplyse, at der ikke senest 13.6.2021  er indkommet forslag fra klubmedlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Til Dagsordenens punkt 6 – Bestyrelsen har 2 forslag

1.

Nyt punkt 5b til betalingsregulativet: 

Hvis der vedtages en stigning på mere end 10 % i en kontingentsats kan ethvert medlem i den pågældende kontingentkategori udmelde sig af klubben med virkning fra betalingsdagen for den førstkommende hel-eller halvårlige kontingentopkrævning. Udmeldelse skal ske skriftligt med henvisning til denne paragraf senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelsen af kontingentstigningen.

2.

Det andet punkt vedrører Vedtægterne § 2 – 4. afsnit:

Anmodning om optagelse stiles til klubbens sekretær og er bindende for hele kalenderåret – det skal rettes til regnskabsåret

Til Dagsordenens punkt 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

Bestyrelsen foreslår og indstiller til generalforsamlingen, at klubbens kasserer Allan Bante genvælges som bestyrelsesmedlem, at Martin Sass Nielsen vælges som bestyrelsesmedlem og at Hanne Verdoes vælges som suppleant.

Til Dagsordenens punkt 8 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår at revisionsfirmaet Kvist & Jensen vælges til klubbens revisor

Bestyrelsen

Jette Glargaard

a

a

Ebeltoft, 2. juni 2021

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag d. 21. juni 2021, kl. 19.00 i Auditoriet ved Fregatten Jylland. (HUSK CORONAPAS)

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet

6. Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Vedr. punkt 6: Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsens mail: post@ebeltoft-golfclub.dk i hænde senest 8 dage før – dvs. senest søndag den 13.06.21 kl. 19.00. Umiddelbart herefter offentliggøres de indkomne forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen på klubbens hjemmeside.

Vedr. punkt 7: På valg er Jacob Rosendal, der ikke ønsker at modtage genvalg, samt Allan Bante som modtager genvalg, – derudover skal der vælges en suppleant.

Stemmeret i henhold til vedtægterne. (NB et medlem kan max. medbringe 1 stk. fuldmagt)

Regnskab og budget er tidligere er lagt op på klubbens hjemmeside) og forslag fra både bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside fra den 14.06.21

Med venlig hilsen

Ebeltoft Golf Club – Bestyrelsen