Betalingsregulativ for Ebeltoft Golf Club

a

§1 Dette betalingsregulativ for Ebeltoft Golf Club er en integreret del af Vedtægter for Ebeltoft Golf Club.

§2 Vedtagelse af ændring af Betalingsregulativet sker i henhold til §11 i Vedtægter for Ebeltoft Golf Club.

§3 Betalingsregulativet omfatter kontingent for medlemskategorierne:

J: Junior,

U: Ungsenior,

S: Senior,

A: Associeret,

F:Flex-medlem,

P:Passiv,

B:bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

a

§4 Basiskontingentet defineres som det for kategori S fastsatte kontingent. Kontingentet for øvrige kategorier fastsættes som en procentdel heraf.

Basiskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter følgende retningslinjer:

Basiskontingentet for regnskabsåret 2006/2007 (pr.1.11.06) fastsættes til 4.400 kr. = indeks 85,9. Derefter pristalsreguleres basiskontingentet i forhold til forbruger prisindekset hvert år den 1.11, dog således at reguleringen først sker, såfremt stigningen i basiskontingentet udgør mindst 100 kr.

Basisåret er ændret fra 2000 = 100 til 2015 = 100

Indekstal pr. 1.11.2016 = 100,3 medfører: 4.400/85,9 x 100,3 = 5.137,60

Kontingent kategori S for 2016/2017 er 5.100 kr. + ekstraordinært 200 kr. (2011) + ekstraordinært 500 kr.(2014), i alt 5.800 kr.

De øvrige medlemmers kontingent i procent af basiskontingentet:

1. Kategori J (junior): 25%

2. Kategori U (ung senior): 50%

3. Kategori A (associerede): 60%

4. Kategori P (passiv): 12,5%

5. Kategori F (flex medlemmer): 20%

6. Kategori B (bestyrelsesmedlemmer og suppleant): 50 %

a

§5 Kontingentopkrævning dækkende kalenderåret sker, såfremt der ikke er truffet aftale om ratebetaling, halvårligt med betaling henholdsvis                       pr. 1. november og 1. maj.

For nye medlemmer, der melder sig ind i klubben efter den 1. maj i året, skal der alene betales kontingent for den anden halvdel af året.

Såfremt et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned efter rettidig betalingsdato, hhv. 1.11 og 1.5 inddrages medlemmets spillerettigheder indtil restancen er betalt.

Bestyrelsen fastsætter den nærmere procedure for opkrævning af kontingent og inddrivelse af restancer.

Bestyrelsen er bemyndiget til at aftale andre betalingsterminer, såfremt betaling sker ved automatisk overførsel direkte til klubbens bank- eller girokonto.

a

§6 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå aftale om rabatordninger, f.eks. om rabat på green fee for medlemmer af udvalgte klubber mv.

Nærværende betalingsregulativ er vedtaget på generalforsamling den 21. juni 2021.