Generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag d. 27. januar 2020, kl. 19.00 i klubbens lokaler på Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft.

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

 

  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. 4. Forelæggelse af budget
  5. 5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet
  6. 6. Forslag  fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
  7. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
  8. 8. Valg af revisor
  9. 9. Eventuelt

 

Vedr. punkt 6:

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsens mail: post@ebeltoft-golfclub.dk   i hænde senest 8 dage før – dvs. senest søndag den 19/1 kl. 19.00

Umiddelbart herefter offentliggøres de indkomne forslag fra  medlemmer og fra bestyrelsen på klubbens hjemmeside.

 

Vedr. punkt 7:

På valg er Henrik Jacobsen, der ikke ønsker at modtage genvalg.

Desuden er suppleant Susanne B. Rasmussen på valg, men ønsker ikke genvalg.

Derudover ønsker Jørgen Fink af personlige årsager at udtræde af  bestyrelsen.

 

Stemmeret i henhold til vedtægterne.

 

Regnskab og budget samt forslag fra både bestyrelsen og fra medlemmerne vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside fra den 21/1 2020.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ebeltoft Golf Club

Bestyrelsen