Nyhedsbrev juli-2018

Nøgler til klubhuset

Siden klubhusets bygning i 2003 er der efterhånden udleveret 107 system nøgler, heraf 58 A nøgler. Vi kunne godt tænke os at få lidt af disse udleverede nøgler tilbage. På den måde kan vi måske blive fri for at skulle bestille nye. Der må blandt klubbens medlemmer være nogen, som ikke længere har behov for nøgler til klubhuset og adgang uden for den automatiske åbningstid 06-23. Skulle du være en af dem, som ligge inde med en af de mange nøgler og ikke længere har brug for den, kan den afleveres i sekretariatet alternativt smides i greenfee boks.

På forhånd tak

Gitte holder ferie

 

Gitte holder ferie fra mandag d. 16 juli til fredag til fredag d. 27 juli. Sekretariatet vil i den periode blive bemandet af enten Birthe Schmidt eller Jørgen Fink, samt i weekenden vores stabile afløsere.

 

Baneinformation

Vanding
Stimpmeter er en måling af hastigheden på greens. Hastigheden udtrykkes ved det antal fod en bold løber, når den starter med en bestemt udgangshastighed. Jo højere tal jo hurtigere green; 13 (fod) er er en meget hurtig green.
Vi har målt vores fairways til 12 !!
Og vores greens risikerer at blive til browns, hvis vi løber tør for vand.
Browns blev opfundet af de engelske ørkensoldater, som ikke kunne undvære deres søndags-fourball, men græs var jo et problem. Det blev løst ved at overhælde ”greenarealet” med olie og glatte det af med en asfaltrager, Browns! Når man havde puttet ud, glattede man efter sig med asfaltrageren. Der blev selvfølgelig spillet efter R. and A., dog med den lokale regel, at man slog fra måtter i ørkensandet, og at der var frit drop fra granathuller. Der findes stadig en sådan bane, og vores klubhusformand, Stephen har faktisk spillet den.

Det er heldigvis sjældent vores bane er så udtørret som nu, og kontrasten til sidste års grønne fairways er voldsom. Græsset er visnet i toppen og holdt op med at gro, men det dør ikke, med-mindre tørken bliver meget langvarig, og der er vi ikke endnu. Når der igen kommer vand til rødderne begynder græsset at gro og samtidig spirer en del af det frø som altid ligger i jorden, den såkaldte frøbank.

Vi kan holde greens og teesteder og nogle få fairwaypartier grønne med vanding; vi har vandet hver nat i maj, juni og juli og regner med at skulle fortsætte langt ind i august. Vi bruger ca. 100 m3 vand i døgnet og vi har tilladelse til at indvinde 12.000 m3 om året. Vi har indtil nu brugt 11.000 m3 og der er ikke udsigt til regn, så vi stopper nu med at vande fairwaypartierne, Par 3 banens greens og indspilsgreenen.
1 m3 vand koster os i øvrigt kr. 6,37 + strøm.

Selv om vi altså vander greens kontinuerligt er der nogle partier, som slet ikke får vand og nogle pletter hvor græsset står meget svagt. Det er en kombination af, at sprinklerne ikke dækker optimalt og at vandet har svært ved at trænge ned i jorden, der hvor den er meget kompakt, bl.a. fordi greens oprindelig hovedsagelig blev opbygget af den tilfældige uens jord, der var på stedet. Normalt er det ikke et synligt problem, fordi Vorherre bidrager med sit vand.

Vi har priklet nogle af de tørre partier og håndvandet dem kraftigt. Det giver en vis effekt, men ikke nok. Greens trænger til en dyb perforering. I uge 30 vil greens og teesteder derfor blive dybde luftet og kraftigt dresset. Dybdeluftningens huller skaber passage for vand, gødning og ilt ned i de tørre partier og dressningen lægger sand i hullerne så vand- og luftvejene holdes åbne og desuden forbedres vækstlagets tekstur. Det er en behandling som skal udføres hvert år, og helst flere gange, især på vores greens. I en kort periode vil greens altså ligne en akkustikplade, men så er greens jo for en gangs skyld årsag til de ellers ganske uforskyldte 3-putts !

Behandlingens effekt på teestederne vil også her være, at græsset får bedre vækstbetingelser og desuden gøre dem mere plane og faste i overfladen.

Sidste år oplevede vi også på fairways tørkepletter på trods af den meget regn, så fairways burde egentlig også dybdeluftes og dresses, men det er meget dyrt i sand, og teknisk meget problematisk fordi vi ville banke ned i de mange og ofte store sten som ligger tæt på overfladen. Når fairways igen bliver grønne og vi kan se de særligt tørre steder vil vi nok forsøge at knivlufte/slidse de værste partier i en begrænset dybde.

Klipning
Greens, greenområder og teesteder klippes normalt. Men fairways og semirough klippes kun en gang i mellem, og ikke fordi græsset er groet, men for at nedlægge de strittere, der vokser op og for at hæmme det ugræs, der vokser sporadisk trods tørken. Hvis det ikke får kappet hovedet af en gang imellem vil det være stærkere end det gode græs, når regnen endelig kommer.

Hul 9
Skræntafgravningen er nu færdig og der er fin udsigt til hele greenen; der skal rettes lidt af ved foden og sås græs når der kommer regn. Det nye røde teested skal have rullegræs lagt på fladen og sås på siderne, men vi tør ikke gå i gang, før den kunstige vanding suppleres af regn.

Stier
Vi ville gerne reparere/forbedre nogle af stierne, især dem der blev gravet op til den nye hoved-vandledning, men igen giver tørken problemer, idet underlaget ikke kan bankes fast, når det ikke er fugtigt.

Hul 8
Da golfspillere ikke kan forstå skilte, har vi været nødt til at lave en fysisk spærring ved 8 green, så spillerne tvinges til at bruge stien til 9. hul i stedet for at slide græsset af tæt ved bunkeren.

I øjeblikket er det svært at holde bolden på den skrånende fairway/semirough i højre side fordi der ikke som sidste år er noget græs til at bremse spring og rul. Den eneste reelle løsning er at etablere vanding i højre side af fairway og desuden flytte gul tee til højre, bagved rød tee, på picnickpladsen så slagretningen bliver ind i den hældende fairway og ikke med hældningen som det er tilfældet fra det nuværende gule tee, som i øvrigt efterhånden er et af vore dårligste. Dette arbejde vil blive udført til efteråret.

Hul 18
Vi er i gang med at etablere et plateau/en flad vold i venstre side af fairway, der hvor den skråner mest ned mod træningsbanen, for at begrænse boldenes rul ned i roughen og måske out of bounds. Vi henter jorden fra det gamle gule teested, men det går lidt langsomt, fordi vi kun graver, når der er tid tilovers.

Teesteder
På nogle teesteder f.eks. 4. og 6. gul vil man se partier, der er kraftigt dresset og uklippede. Det er typisk i siderne og er et led i den løbende opretning af de skæve, rundbuede teesteder.

Generelt
Når boldene løber og springer ukontrollabelt i denne sommer på grund af den ekstreme tørhed, kan man let ønske sig nogle foranstaltninger, der måske kan forhindre det slicede drive i at skeje endnu mere ud end det plejer, men dels vil sådanne afværgeforanstaltninger, f.eks. waste-areas eller bunkers langs fairways ikke hjælpe ret meget, dels vil de tage tid og penge at lave og desuden vil de ofte være unødvendige og måske irriterende under normale spilleforhold. Så vi vil ikke lave ændringer på banen, som ikke også under normale forhold vil være væsentlige forbedringer og passe ind i banens stil.

 

 

Nye medlemmer

Klubbens fremtid er afhængig af en jævn tilgang af nye medlemmer.

Vi har pæne sponsor- og greenfeeindtægter, men de kan ikke øges nævneværdigt og slet ikke opveje en nedgang i medlemstallet. Vi har indtil nu i år haft en tilgang af nye medlemmer som næsten opvejer afgangen, men vi har ikke øget medlemstallet, som budgettet håbede på. Og med den alderssammensætning som vores medlemsbestand har, må vi forvente en øget afgang i de kommende år.

Opfordring til vores medlemmer om at få venner og bekendte til at spille og det landsdækkende hvervearrangement Golfens Dag har ikke givet ret meget. Bestyrelsen har derfor lavet et større løbende program for Hvervning, Introduktion og Fastholdelse af nye medlemmer.

Hvervedelen focuserer på at få folk til at smage på spillet. Det gør vi især ved at invitere mindre grupper til ”Fyraftensgolf”. Vi har kontaktet 20 firmaer og foreninger og inviteret til et

Ebeltoft Golf Club klubhus

par timers golf for sjov en onsdag efter fyraften. Vi har foreløbig 3 aftaler, og det første arrangement blev afviklet onsdag d. 11. juli med en medarbejdergruppe på 13 personer. Vi underspiller hverve-elementet og lægger vægten på det sjove, men dog så seriøst, at det er vores træner Arild, der står for instruktionen inder der spilles en runde på Par 3 banen og sluttes med mad og drikke og præmier. Arrangementet var en succes og flere af deltagerne vil benytte vores tilbud om gratis brug af træningsfaciliteterne og Par 3 banen. Næste Fyraftensgolf er d. 8. august med en lignende gruppe.

Vi regner med at kunne lave 6-7 arrangementer af denne type hvert år og håber på at det direkte eller indirekte kaster 15-20 nye medlemmer af sig. Kombineret med andre initiativer, f.eks. en Spil- med-Dag efter sommerferien, skulle vi gerne kunne få 20-25 nye medlemmer om året, som nogenlunde kan modsvare afgangen.

Nogle vil sikkert sige, at det er et uambitiøst mål, når vi egentlig gerne vil have 100 nye med-lemmer. Det kan godt være, men erfaringen viser, at det er et realistisk mål. Tilgangen af nye medlemmer hos os har i de senere år ligget omkring 15 personer om året. Det storstilede lands-arrangement Golfens Dag gav i alt 2.700 nye medlemmer, eller 15 i snit pr klub !. Der skal arbejdes hårdt for bare at bevare status quo.

Vi satser på voksne mennesker som de nye medlemmer, og nogle vil sikkert sige: hvorfor satser I ikke på juniorer, de er fremtiden. Det er de faktisk ikke inden for golf og slet ikke for vores klub. På landsplan er der nedgang i antallet af juniorer, vores potentielle medlemsmarked er domineret af seniorer, juniorerne forlader klubben/Ebeltoft inden de bliver voksne, de bidrager ikke økonomisk, og klubben har aldrig haft en juniorskare af betydning, og der er intet der taler for, at det skulle  være anderledes nu.
Selvom vi ikke satser på juniorer, negligerer vi dem ikke. Vi har en dag hver måned haft to skoleklasser til 3 timers golf, og det fortsætter vi med. De må bruge træningsfaciliteterne og spille Par 3 banen gratis, og de hygger sig.
Arild er klar med gratis juniortræning, men der er kun en deltager. Bedsteforældre kunne komme med deres børnebørn, hvis de ellers kunne løsrive dem fra play-stationen, men de kommer ikke.
For os er fortidens unge fremtiden !

Introduktionsdelen focuserer på at give begynderne et længerevarende undervisningsforløb hos Arild og tilknytte dem et ”gammelt” medlem som mentor. Desuden indføres de i spillet på banen gennem klub 37+, hvor de de første gange har en vejleder/holdkaptajn med. Der suppleres med sociale arrangementer efter spillet en gang om måneden.

Fastholdelsesdelen focuserer på at integrere de nye medlemmer i klubben. Erfaringen viser at frafaldet blandt nye spillere er størst det andet og tredje år. Vi har derfor en ”efterskole” hvor de to sidste års begyndere tilbydes et genopfriskningskursus hos Arild og det har været en succes. Desuden plejes de i Klub 37+ og introduceres til Klubberne i Klubben, som opfordres til at tage godt imod dem.

I den forbindelse en løftet pegefinger: kære gamle, erfarne, dygtige, hurtige, og glemsomme medlemmer, I har også kørt på trehjulet cykel engang, så lad være med at køre de nye over, når I  synes de ikke trækker hurtigt nok ud i grøften.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebeltoft Golf Club klubhus