Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.6.2018 Møde nr. 7/18 Tid og sted: Kl.18.00 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 11.6.2018    Møde nr. 7/18

Tid og sted: Kl.18.00 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen og suppleant

 

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6/18
  Godkendt
 2. Formanden orienterer
  Stor tilfredshed med de senest klubturneringer

 

 1. Greenkeepersituationen
  Flemming Thorup har opsagt sin stilling som chefgreenkeeper med fratræden 30. juni. Han er frikøbt af sin nye arbejdsplads, Søhøjlandets Golf Resort, således at han har sidste
 2. arbejdsdag hos os d. 14. juni.
 3. Da det daglige arbejde vurderes, at kunne klares med 2 mand, Jacob og Lars og frivillige, er det besluttet, at vi resten af året forsøger at klare os uden en ny chefgreenkeeper. Hvis denne model går godt, vil vi fortsætte med den indtil videre. Til specialopgaver/problemer kan vi hente extern bistand.

Medlemmerne orienteres pr. Nyhedsmail.

                                                                                       

 1. Økonomi og Administration

  4.1
  Økonomioversigt pr. 31.5 2018 (7 mdr. Regnskab)
  På udgiftssiden følger vi pænt budgettet, men vi er bagefter på indtægtssiden med ca. kr. 50.000, fordi vi ikke har fået den medlemstilgang, der er budgetteret med.

4.2 Medlemsstatus
Status quo i forhold til sidste år.

4.3 Udmeldelser i utide
Bestyrelsen kan godkende udmeldelse i utide efter skriftlig ansøgning, der er begrundet med alvorlig sygdom, som forhindrer ansøgeren i at spille golf.

4.4 Tilskudsmidler fra DIF/DGI ”Bevæg dig for livet”
Vi prøver at ansøge om midler til en løbende medlemshverveindsats. Allan laver forslag til ansøgning, jfr. Dagsordenens pkt. 7.1

4.5 Privatlivspolitik for ansatte
Forslag fremlagt.
Forslaget godkendt. Bekendtgøres for vores ansatte.

 1. Greenfee

Status for Golfringen
Der er færre ”medlemmer” hos os og færre gæster end sidste år ved samme tid.

 

6.   Nye medlemmer

6.1 Masterplan for hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer .

Det er nødvendigt at gøre en intens, løbende og vedvarende indsats for at få og fastholde nye medlemmer. Bare for at holde status quo skal vi have mindst 20 nye medlemmer om året.
Masterplan godkendt som ramme for vores aktiviteter for nye medlemmer. Vi skal iværksætte en række små og større arrangementer a la golfens dag for inviterede grupper, og være glade hvis det giver et medlem hver anden gang.

Niels, Flemming og Allan udgør en projektgruppe, som finder og inviterer de relevante grupper, f.eks. Ældresagen, vore sponsorer, andre virksomheder, vinteridrætsforeninger, kommunen etc. Niels finder 3-4 medlemmer som vil afvikle arrangementerne sammen med vores træner, Arild.
Gurli står for introduktionen af de nye sammen med Arild og fastholdelsen af dem i stil med de nu-værende fastholdelsesaktiviteter.

6.2   Arrangement for Ældresagen
Allan orienterede om, at der stiles efter et arrangement 4.9.

6.3   Skolegolf
Jørgen orienterede om, at der har været pæn tilslutning fra elever og lærer. Næste år skal det måske være for en yngre årgang.
Eleverne tilbydes gratis pil på Par 3 banen resten af året.

 

 1. Hjemmesiden

Udspil fra Arbejdsgruppen
Jørgen orienterede om status for udviklingen af den nye hjemmeside og viste eksempler på det nye lay-out.
Arbejdsgruppen har afsluttet sit arbejde og indlæggelse af tekster og billeder i skabelonen foretages af Jørgen og praktikant fra VID. Den nye hjemmeside kan med lidt held gå i luften til efteråret.

 

 1. Organisering

8.1 Kaninklubben
Reviderede retningslinier for Kaninklubbens aktiviteter godkendt. Begyndere spiller fra fremskudte (100 skridt foran rød tee.) teesteder de første gange.
Kaninklubben hedder herefter Klub 37+ og regnes nu for en af klub i klubben.
Retningslinierne vil kunne ses på hjemmesiden.

8.2 Retningslinier for Flexmedlemsskab
Forslag til Vilkår for Flexmedlemsskab godkendt. De væsentligste ændringer i forhold til nu er, at flexmedlemmer skal betale ½ greenfee ved deltagelse i klubbens turneringer, at de kan deltage i klubmesterskabet, men ikke i DGU turneringer, og at de er valgbare til bestyrelse og udvalg. Det sidste kræver dog vedtægtsændring.
Vilkårene vil kunne ses på hjemmesiden.

 

 1. Tjekliste for turneringsledere

Tjeklisten gennemgået, enkelte ændringer/ajourføringer besluttet.
Tjeklisten vil kunne ses på hjemmesiden.

                                                                                                                                        

 1. Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne
 2. Baneområdet
  Rygeforbud overalt på banen indføres straks.
  2. Sponsorområdet
  Ny 3 årig kontrakt med Carlsberg indgået
  4. Klubhusområdet
  God arbejdsdag, men det er Tordenskjolds soldater vi slider på.
  Der bliver sat advarselsskilt op ved udkørslen fra klubhuset til Bakkevej, hvor der kommer halvskjult trafik fra venstre.
  5. Gæsteserviceområdet
  Madbestilling opgives, da efterspørgslen skønnes lille.
  Baneservice opretholdes. Der køres en uge ad gangen efter behov.
  6. Turneringsområdet
  God tilslutning til og vellykket afvikling af de seneste klubturneringer.
  Maratonturneringen aflyst på grund af manglende tilslutning.
  7. Administrationsområdet
  Nøgler til sekretariatet udskiftes. Låse til klubhuset omstilles og nye nøgler udleveres mod kvittering.

 

 1. Næste møde

Tirsdag d. 10. juli kl. 18.30