Der indføres rygeforbud

Baneinformation

Normalt er det godt, hvis man ”brænder banen af”, men det er det bare ikke lige for tiden.

Græs, buske og træer er nu så tørre, at et par gløder fra en cigaret kan starte en steppebrand, og vores sprinkleranlæg er altså ikke beregnet på brandslukning.

Derfor er vi nødt til at forbyde al rygning på banen og træningsområderne indtil videre.

Det er tilladt at ryge med omhu på terrassen og gårdspladsen omkring klubhuset.

Bestyrelsen                                                                                                                                     12.6.2018

Turneringsvindere Kvickly 2018

Turneringsvindere i Ebeltoft Golf Club
I søndagens Kvickly match deltog mere end 60 golfspillere, primært fra Ebeltoft Gold Club, men også med
gæster fra flere sjællandske klubber i den årlige sponsorturnering.
Turneringen blev afviklet som Texas Scramble hvor alle var matchet i 4-hold så såvel spillere med lavt som
højt spillehandicap gik golfrunden sammen.
Turneringen blev vundet i samlet 56 point af Fra venstre Finn True Jensen, Ingvard Christensen og på Jens
Friis's højre side Ilse Nygaard og Henning Andersen

På billedet flankeret af dagens hovedsponsor Kvickly ved Jens Friis.

Ebeltoft Golf Club Logo

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 8.5.2018

Ebeltoft Golf Club Logo

Referat fra Bestyrelsesmøde  d. 8.5.2018       Møde nr. 6/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset  Deltagere: Bestyrelsen og suppleant  Afbud: Allan Bante

_______________________________________________________

1.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 5/18 af 11.4
Godkendt

_______________________________________________________

2.   Formanden orienterer

OK aftalen har givet kr. 5.000 + en masse træningsbolde.

_______________________________________________________________________________

3.   Retningslinier for tidsbestilling.

Retningslinierne ændres således, at der kun kan reserveres 8 starttider 30 dage frem for at give greenfeespillere
flere bookingmuligheder.
___________________________________________________________________

4.  Økonomi og Administration

4.1  Økonomioversigt pr. 30.4 2018 (6 mdr. Regnskab)                


Halvårs regnskabsmeddelelse:

Vi er bagud på indtægtssiden med ca. 40.0 Tus.kr. men følger budgettet på andre områder. Der vil fortsat
være en stram omkostningsstyring, hvilket vil medføre at nogle planlagte tiltag på banen udskydes lidt.

Vi prioriterer absolut banens normale vedligeholdelse.

4.2  Medlemsstatus

Når tilgang og afgang sammenholdes er medlemsbeholdningen uændret i forhold til sidste års slutresultat.

4.3  Privatlivspolitik DGU s forslag til privatlivspolitik er indarbejdet i vores egen udgave.
Det fremlagte forslag blev godkendt. Udsendes til medlemmerne, sættes på hjemmesiden og bilægges indmeldelsesformularen

_______________________________________________________________________________

5.   Greenfee

5.1   Status for Golfringen
81 spillere er tilmeldt fra EGC. Stort set det samme som sidste år.
182 runder er spillet på vores bane, især i vintermånederne.

5.2   Øvrige greenfeeaftaler
Vores andre greenfeeaftaler tages op til vurdering sidst på året.
________________________________________________________________________________   

6.   Nye medlemmer   

Golfens Dag  22.4
Dagen gav 10 gæster, hvoraf 6 meldte sig som prøvemedlemmer og 3 som fulde medlemmer. En flot succesrate,
men deltagelsen var for ringe på trods af et godt forberedt og gennemført arrangement. Men billedet er det samme over hele landet.
________________________________________________________________________________

7.   Hjemmesiden

Udspil fra Arbejdsgruppen
Søren Morsing fremlagde arbejdsgruppens udspil, som er lavet med bistand fra VID i Grenå.
Website strukturen er stort set identisk med vores nuværende, men platformen er mere fleksibel,
nemmere at arbejde på med tekster, billeder og videosekvenser, og nemmere at håndtere for flere ”redaktører”.
Det afgørende for brugervenligheden er selvfølgelig stadig teksternes udformning, opsætning og ikke
mindst vedligeholdelse.

Det blev godkendt, at VID som en elevopgave opbygger strukturen som skitseret, hvorefter vi selv
skal lave/indsætte teksterne og vælge illustrationerne.
Den nye hjemmeside er næppe klar før til vinter.

________________________________________________________________________________

8.    Områdebeskrivelser og Aktivitetsplaner

Der er nu udarbejdet og godkendt Opgavebeskrivelser/Aktivitetsplaner for alle områder:
– Ledelse, Repræsentation, Økonomi, Administration og Personale. Klubber i klubben.
– Budget, Regnskab og IT
– Nye medlemmer
– Markedsføring
– Sponsorer
– Medlemsinformation
– Banen
– Turneringer
– Gæsteservice
– Klubhus

Områdebeskrivelserne sættes på hjemmesiden til orientering.

________________________________________________________________________________

9.   Orientering og spørgsmål fra Områderne

Klubhus
Der opsættes plankeværk med låge hele vejen rundt om containerne ved køkkendøren til klubhuset,
for at skjule containerne når man kommer ind fra 18.
Arbejdsdag d. 9.6, primært med maling og oprydning.

Nye Medlemmer
Træningen er godt i gang for både nye og gamle begyndere.
Kaninklubben er også godt i gang.

Banen
Hjælperne er i gang med arbejdet. Fairwayklipningen er justeret, så der netto er mere fairway, og mindre
semirough. Banen står fint, men begynder snart at mangle regn.
Asfalt på de opgravede stier kommer først til efteråret.
Der arbejdes med reparation af teesteder eftervinterslitagen.

Sponsorer
Hotellerne har lovet at reklamere for golfbanen på deres hjemmesider
Afgang og tilgang af sponsorer balancerer.

Turneringer
Der er informeret om de 2 næste turneringer
Holdturneringsresultater går til Allan

Sekretariat
Det er ikke økonomisk muligt at koble en kortlæser på drikkeautomaten.
Der er indgået en renovationsaftale med Martin Pedersen. De gamle containere forsvinder snart.

_____________________________________________________________________

10.  Næste møde
Mandag d. 11. juni kl. 18.00.

 

Sommertilbud fra pro’en

Sommer tilbud
9 huller på banen plus 3 lektioner efterfølgende.
God mulighed for at lære på banen og derefter følge det op med individuel træning.
Pris 750 krTilmelding
Mail : arild.james@hotmail.com
Tlf : 28 74 02 24

Vh

Arild

Privatlivspolitik for Ebeltoft Golf Club

Privatlivspolitik for Ebeltoft Golf Club            

Version 1 af 8.maj 2018
______________________________________________

1 Ebeltoft Golf Clubs persondataansvar

Klubben indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger om medlemmer og gæster, og bestyrelsen har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger så du sikres en fair og gennemskuelig behandling.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af bestemte, fastlagte formål, som tjener klubbens legitime interesser, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålene.

 

2 Persondataansvarlig

Ebeltoft Golf Clubs bestyrelse er dataansvarlig, og det er således bestyrelsens ansvar, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen og denne privatlivspolitik. Kontaktperson i spørgsmål om persondata er:

Jørgen Fink
Adresse: Galgebakken 14 8400 Ebeltoft
CVR: DK-51475852
Telefonnr.: 88913344
Mail: post@ebeltoft-golfclub.dk
Website: www.ebeltoft-golfclub.dk

 

3 Klubbens retsgrundlag for indsamling og behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har et retsgrundlag.

Retsgrundlaget er jfr. Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven

 • Nødvendigt for at opfylde medlemsskabsaftalen
 • Opfyldelse af klubbens vedtægtsmæssige formål og legitime interesser i           relation til formålet, efter afvejning mod din interesse i beskyttelse af din persondata.
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med skriftligt samtykke

 

4 Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger om medlemmer og gæster:

 

Medlemsoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, udmeldelsesdato, telefonnumre, fødselsdato, e-mailadresse, golfhandicap, tidligere golfklubmedlemsskaber, særlige tilladelser eller dispensationer.
Oplysninger om tillidsposter, eller hverv i klubben.

Vi behandler ikke personoplysninger, der i.h.t. loven er tillagt en højere grad af beskyttelse, dog indsamler og behandler vi dit CPR.nr. hvis vi skal indhente en børneattest på dig.

Gæsteoplysninger:

Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger på   greenfee gæster, dvs. navn, køn, e-mailadresse, golfklub, medlemskabs-type og hcp.

Vi indsamler oplysningerne fra forskellige kilder:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være fra andre kilder, såsom offentlige myndigheder, eller andre golfklubber i forbindelse med f.eks. handicapregistrering og klubskifte.

 

5 Klubbens formål med indsamling og behandling af personoplysninger

 

Formålene med behandling af Medlemsoplysninger:

 • Klubbens håndtering af medlemskabet, herunder kontingentopkrævning,
 • Udsendelse af klubinformation, brug af situationsbilleder taget i klubben, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben, f.eks. et foto af turneringsvindere.
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre klubaktiviteter, herunder booking af starttider, udfærdigelse af startlister, holdopstillinger, interne resultatlister, handicapregulering, træningshold m.v.

–   Opfyldelse af lovkrav, herunder Folkeoplysningsloven.
–   Administration af dine relationer til klubben, f.eks. tillidsposter.

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik, klubhistorie o. Lign.

 

6 Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver dine almindelige personoplysninger til myndigheder, Golfbox, Dansk Golf Union, Dansk Idræts Forbund, E-conomic kontingentopkrævningssystem, betalingsservice, andre medlemmer, klubbens advokat og revisor, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde medlemsaftalen og håndtere dit forhold til klubben.
I forbindelse med golfaktiviteter sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til DGU og andre golfklubber.

Da klubben er medlem af DGU og andre idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere til disse, for at lederne kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer.
Vi videregiver ikke personoplysninger til personer, firmaer eller organisationer til markedsføring eller anden kommerciel brug.

 

7 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder, træner eller frivillig medhjælp.

Medlemmer:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop- lysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af klubben.
Ulønnede ledere, trænere og frivillige medhjælpere:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop- lysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af klubben.
Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som ledere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.
Vi opbevarer regnskabsdata i 5 år.

 

8 Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
Ret til indsigt i egne personoplysninger
Ret til berigtigelse eller sletning
Ret til begrænsning af behandling
Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
Ret til indsigelse
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du kan altid indgive en klage til en datatilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

9 Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik, når lovgivning eller klubbens legitime interesser kræver det. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken og herunder blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage direkte meddelelse herom.

 

 

Vedtaget af Bestyrelsen i Ebeltoft Golf Club d. 8. maj 2018

Nyhedsbrev maj 2018

Persondataforordningen – Privatlivspolitik

Reglerne for indsamling, behandling og opbevaring af persondata er blevet strammet op i.h.t. en EU-forordning.

Forordningen gælder også for foreninger, herunder golfklubber, som Dansk Golf Union anbefaler at lave en Privatlivspolitik, hvori medlemmerne kan se hvorledes klubben håndterer persondata.

Privatlivspolitikken, som er vedtaget af Bestyrelsen d. 8.maj 2018, er herefter et vilkår for at være medlem af Ebeltoft Golf Club.

Privatlivspolitikken indebærer at medlemmernes personlige data bliver bedre beskyttet end de hidtil har været.

Den vedtagne Privatlivspolitik udsendes hermed til alle medlemmer og vil også findes på klubbens hjemmeside. Privatlivspolitik

Da der endnu ikke er nogen erfaringer med anvendelsen af forordningen, vil der kunne ske ændringer i privatlivspolitikken. Væsentlige ændringer vil blive udsendt til medlemmerne.

 

 

Tilbud fra pro’en

2 timers kursus tilbydes i det korte spil, putting, chipping (korte indspil) og bunkerslag.
Har erfaret at langt de fleste medlemmer, med relativ lille indsats, vil kunne spare mange slag på banen, ved mere viden om den enkleste måde at udføre slagene på.
En god mulighed til at blive bedre til at spare slag på og omkring Greens, i fællesskab med andre

Nedenstående kurser er fastlagt, men evt andre kan tilføjes efter ønske

Et kursus af 2 timers varighed til pris 300 kr.
25 maj kl 10-12
2 juni kl 14-16
9 juni kl 14-16
For evt. interesserede kan kurserne op følges med 5 lektioner til 450 kr. ( spar 250kr )
Tilmelding til
E-mail. arild.james@hotmail.com
Eller
Tlf. 28740224
Vh
Arild

 

Arbejdsformiddag ved Klubhuset lørdag den 9.juni – start 09.30

I lighed med sidste år, har vi forskellige små arbejdsopgaver i og omkring vores klubhus, bl.a.

 • Rengøring af Køkken.
 • Bænkene skal males – kun overfladen.
 • Ny sponsorskilte skal sættes op på Parkeringsplads samt ved husmur.
 • Hvis gavle rengøres for algerens.
 • Hvide stolper males.
 • Beton mur ved skrænt males sort.
 • Ukrudt fjernes bag ved Parkeringsplads, og specielt omkring skråningen ved vores velkomstskilt.

Grillpølser og drikkevarer ca. kl.1230

Tilmelding på liste ved opslagstavlen i Klubhuset.

På forhånd tak for jeres hjælp.

Med venlig hilsen

Klubhusansvarlig.
mvh/Stephen

 

Baneinformation

Grå teesteder
I den kommende tid vil nogle teesteder se lidt gråskimlede ud. Det skyldes et kraftigt lag sand-muld, som nogle steder reparerer vinterslitagen og andre steder er en fortsættelse af arbejdet med at rette de skæve teesteder op.
Men uanset reparationerne vil der altid være en grøn plet, hvorfra man fortsat kan slice, hooke, toppe eller pløje.

1. Gul og blå tee
Det nye gule teested og det nye blå teested på hul 1 tages i brug til Pinsematchen d. 21. maj.
(Og så er det slut med 3 og 4 point for herrernes vedkommende)

9. Hul
Arbejdet med at grave af skrænten i venstre side, og anlæggelsen af et nyt rød tee bliver nu færdiggjort.
Der bliver lagt rullegræs på teestedet, så det kan tages i brug om et par måneder. Det hidtidige røde teested bliver så blå tee.
”Såret” i skrænten og ved foden bliver tilsået, men da vi ikke kan vande vil det afhængig af Vorherres med- eller modvilje vare et godt stykke tid inden der er grønt. Indtil da vil det være areal under reparation med spilleforbud, markeret med blå pæle med sort top.

Asfaltstier
Stien ved 4. og 10. og 11 hul som sidste år var ”asfalteret” og fin at gå på, blev jo gravet op i vinter for at lægge ny hovedvandledning. Stien vil blive asfalteret igen, men det er der i øjeblikket ikke kapacitet til.