Kære gæstespiller!

Hvis din hjemmebane er lukket på grund af vand, og du hellere vil spille golf end vinterbade,
så kom til Ebeltoft.
Vores bane er tør og spilbar overalt, både på greens og i roughen!

Konstituering af bestyrelsen

Formand.            Niels Korsgaard

Næstformand.   Allan bante

Kasserer.           Jacob Rosendahl

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Jette Glargaard

Gøsta Knudsen

 

Suppleant

Gitte Sejersen

Generalforsamling – indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger med kr. 800,- årligt til kr. 6.700,-.
For 2020 stiger kontingentet pr. 1. maj med kr. 400,- til kr. 3.350,-.
Begrundelse:
•Indtægtsnedgang pga. faldende medlemstal
•Likviditetsbehov

Forslag fra medlemmerne:
Der er ikke indkommet forslag.

Generalforsamling

Hermed indkaldes alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club til ordinær generalforsamling mandag d. 27. januar 2020, kl. 19.00 i klubbens lokaler på Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft.

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

 

  1. 1. Valg af dirigent
  2. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. 3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. 4. Forelæggelse af budget
  5. 5. Fastsættelse af kontingent i.h.t Betalingsregulativet
  6. 6. Forslag  fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
  7. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant
  8. 8. Valg af revisor
  9. 9. Eventuelt

 

Vedr. punkt 6:

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsens mail: post@ebeltoft-golfclub.dk   i hænde senest 8 dage før – dvs. senest søndag den 19/1 kl. 19.00

Umiddelbart herefter offentliggøres de indkomne forslag fra  medlemmer og fra bestyrelsen på klubbens hjemmeside.

 

Vedr. punkt 7:

På valg er Henrik Jacobsen, der ikke ønsker at modtage genvalg.

Desuden er suppleant Susanne B. Rasmussen på valg, men ønsker ikke genvalg.

Derudover ønsker Jørgen Fink af personlige årsager at udtræde af  bestyrelsen.

 

Stemmeret i henhold til vedtægterne.

 

Regnskab og budget samt forslag fra både bestyrelsen og fra medlemmerne vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside fra den 21/1 2020.

 

 

Med venlig hilsen

 

Ebeltoft Golf Club

Bestyrelsen

Golfspillerens nytårsforsætter

I 2020 vil jeg :

Slå græsset, støvsuge og rydde op i garagen før jeg tager på golfbanen,
  medmindre det ser ud til regn, så jeg skal skynde mig afsted

booke en starttid,
  medmindre jeg ikke kan nå det

varme op på træningsbanen,
   medmindre jeg kan nøjes med 3 prøvesving på teestedet

undlade prøvesving på teestedet,
medmindre mine medspillere alligevel hakker teestedet op

tie stille og stå stille mens der slås,
  medmindre de andre også snadrer og roder i baggen

sigte lidt til venstre fordi jeg som regel slicer,
medmindre slicet forsvandt nytårsaften

se efter de andres drive,
  medmindre det er håbløst skævt

lede efter de andres bolde i roughen,
medmindre det er klart for enhver, at bolden er tabt

lede efter de andres bolde i roughen,
medmindre de er ved at vinde matchen

lede efter de andres bolde i roughen,
medmindre den vist ligger godt

gå rask afsted,
medmindre jeg alligevel skal vente på de andre

undlade at måle afstanden med kikkert,
medmindre jeg ikke har ligget her hver uge de sidste 8 år

være hurtig til at vælge kølle,
  medmindre afstanden siger 5 jern og jeg slår bedst med 7 jernet

vente med at slå hvis der er risiko for at ramme dem foran,
medmindre de er for langsomme

vente med at slå til greenkeeperen er væk,
medmindre vi har travlt

vente med at slå til greenkeeperen er væk,
medmindre risikoen for at ramme ham er forholdsvis lille

nøjes med eet prøvesving,
medmindre det er dårligt, så jeg behøver 2 mere

råbe fore hvis bolden er på vej mod andre spillere,
  medmindre de burde have vinket igennem for længst

lægge græstørven på plads,
 medmindre den er mere end een meter væk

lægge græstørven på plads,
  medmindre den er mindre end en skosål

lægge græstørven på plads,
  medmindre jeg skal skynde mig frem for at se, hvor kikseren ender

lægge græstørven på plads,
  medmindre jeg må koncentrere mig om at finde køllen

lægge græstørven på plads,
medmindre de andre heller ikke gør det

gå uden om ground under repair,
  medmindre det er hurtigere at gå lige igennem

vinke igennem,
  medmindre vi endnu ikke har ledt i mere end 7 minutter

vinke igennem,
medmindre der kun er eet ledigt hul foran

vinke igennem
  medmindre dem bagved kun har ventet på de tre sidste huller

rive ordentligt i bunker,
  medmindre riven ligger for langt væk

rive ordentligt i bunker
  medmindre det er de andres fodspor

gå uden om greenbunkeren,
   medmindre det er hurtigere at gå mellem green og bunkeren

rette mit nedslagsmærke på green op,
   medmindre jeg ikke lige kan se det

rette mit nedslagsmærke på green op
   medmindre det ikke er særligt stort

rette mit nedslagsmærke på green op
   medmindre der er så mange andre mærker

undgå at beskadige hulkanten, når jeg tager bolden op med pinden i
  medmindre det er for akavet

gå frem til næste teested inden jeg skriver scoret
  medmindre jeg ikke kan huske tallet så længe

holde det raske tempo også på de sidste huller
  medmindre jeg trænger til en pause

sige pænt tak for matchen
  medmindre jeg tabte til en svineheldig birdie på 18.

undlade at kritisere banen
  medmindre det var dens skyld, at jeg scorede dårlig

undlade at kritisere bestyrelsen
medmindre dens beslutninger ikke lige passer mig

overtale mine venner til at spille golf
  medmindre jeg så hænger på dem hver weekend

hjælpe de nye medlemmer til rette
medmindre de sinker mit spil

tage nogle træningslektioner
  medmindre træneren vil ændre på mit sving

 

Alt det vil jeg love mig selv at gøre i 2020, så jeg bliver en ordentlig golfspiller
  i hvert fald indtil jeg skal ud at spille, når vejret bliver til det.

Nyt ring-samarbejde “ Mer’golf”

Mer’Golf er en fritspilsaftale mellem følgende golfklubber:

• Ebeltoft Golf Club

• Grenaa Golfklub

• Mollerup Golfklub

• Norddjurs Golfklub

• Søhøjlandet Golf

For et tillæg på 800 kr til dit fuldtidskontingent i din egen golfklub, kan du være med i Mer’Golf.

Som medlem af Mer’Golf kan du spille på de nævnte baner i perioden 15.3. – 14.11. (Sommersæson)

I perioden 15.11. – 14.3. (Vintersæson) kan du spille mod merbetaling på 100 kr pr. runde til den enkelte klub.

Mer’Golf medlemskabet skal købes i din hjemmeklub. Medlemskabet er personligt og kan ikke lånes af eller til andre. Misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion efter karensreglerne – for begge parter.

Du kan tilmelde dig Mer’Golf ved at sende en mail til din golfklubs mailadresse med angivelse af dit DGU-nummer.

Medlemskabet er først gyldigt, når din betaling er registeret i sekretariatet, og du efterfølgende har modtaget en mail som bekræftelse.

Vilkår for ordningen

Kun fuldtidsmedlemmer i klubberne kan blive omfattet af ordningen.

Du spiller på de deltagende golfklubbers golfbaner som greenfeespiller med de rettigheder og pligter en greenfeespiller har.

Du skal bestille din tid på GolfBox.

Du skal bekræfte din tid på Golfbox/touchskærmen inden du spiller – i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne.

Det er vigtigt at tiden både bestilles og bekræftes, da økonomisk fordeling mellem klubberne sker på grundlag af bekræftede tider. Husk derfor at slette din tid, hvis du alligevel ikke skal bruge den.

Ikke bekræftede tider vil medføre en advarsel og ved gentagelsestilfælde eksklusion af Mer’Golf.

Der udleveres ikke noget bagmærke da alle Mer’Golf-medlemmer er registreret i hjemmeklubben via GolfBox.

Arrangementer

Som medlem af Mer’Golf har du mulighed for at deltage i klubbernes åbne turneringer. Der deltages på lige fod med den arrangerende klubs medlemmer.

Deltagelse i klubturneringer, -matcher, klub i klub turneringer/-matcher, kan kun finde sted efter den enkelte golfklubs retningslinier herfor.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub – med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub, og medlemmet derved flytter betydeligt nærmere den nye klub. Den fraflyttende klub har afgørelsesretten.

Medlemmer, som ikke indenfor de seneste 36 måneder har tilkøbt fritspilsordningen og skifter klub, er ikke omfattet af karenstiden.

Eksisterende rabataftaler mellem klubberne

De eksisterende rabataftaler mellem klubberne fortsætter uændret for de af klubbernes fuldtidsmedlemmer, som ikke vælger at tilkøbe et Mer’Golf medlemskabet.

Kære banehjælpere

I har endnu en gang leveret et årsværk til klubben ved jeres frivillige arbejdsindsats på banen. Det er sammen med greenkeepernes store arbejde årsagen til, at vi, trods vores begrænsede midler, år efter år kan fremvise en stadig mere velplejet og velordnet golfbane.

I møder op uge efter uge og laver rutinemæssigt og ufortrødent jeres arbejde. I brokker jer ikke over at det regner for meget eller for lidt, så græsset er svært at klippe. I klager ikke over at buggien for 117. gang sætter ud, eller at flymoen, eller boldopsamleren ikke vil starte, eller at der ikke er mere benzin. Hvis I alligevel en enkelt gang mumler lidt om de forp….. maskiner, så er det med god ret.

I kommer også beredvilligt, når der indimellem skal rulles græs ud, bygges skure, fældes træer, repareres stier, graves i skrænter, fjernes terrasseværn, samles sten i bunkers og flyttes huller, og mange andre ting, som måske kan synes små, men som ofte er mere arbejdskrævende og mere betydningsfulde for helheden, end de lyder.

Kære banehjælpere, tak for jeres indsats. Den aftvinger ros og respekt, og den bliver ikke mindre vigtig i de kommende år med en stram økonomi i klubben.

Sjakbajsen

PS:  Fristen for at melde fra til arbejdet i 2020 udløb lillejuleaften!

Brug af måtte er nu obligatorisk.

Da fairways for årstiden er usædvanlig bløde på grund af den megen regn, slås der nemt store og dybe tørv op, når bolden spilles direkte fra fairway. Disse tørv falder fra hinanden, gror ikke fast igen og har også svært ved at blive liggende til beskyttelse af såret.

Derfor har bestyrelsen efter anbefaling fra greenkeeper og baneformand besluttet, at det er obligatorisk at bruge måtte ved slag fra fairway med virkning fra lørdag d. 14. december og indtil videre.

Brug af måtte medfører, at handicaps ikke kan reguleres, men man kan udmærket i interne matcher aftale at deltagernes handicaps midlertidigt og internt reguleres efter de resultater, der opnås i disse matcher. Når der så igen spilles uden måtte, vender man tilbage til det officielle handicap, som man havde før måttetvangen.

Bestyrelsen                                                                                                                                    12.12.19

Golfundervisningen slutter for i år.

Dagene er for korte og vejret for det meste for dårligt, så undervisningen er løjet af og slutter endeligt med udgangen af denne uge, fredag d. 13.12.

Det betyder ikke, at man som spiller skal holde op med at træne, snarere tværtimod: Vinteren, hvor man ikke er presset af at skulle præstere i de store matcher ude på banen, er en god periode at arbejde lidt med sin svingteknik.

Golfundervisningen både for begynderne og erfarne begynder igen, når vejret bliver anstændigt, formentlig en gang i slutningen af marts.

Hvis nogen skulle blive ramt af en dyb og ubærlig svingdepression inden da, så giv mig et kald, så børster vi sneen af en måtte og prøver at få svinghjulet i gang igen.

Begynderne får direkte besked på mail om sæsonstarten, mens andre kan se på hjemmesiden under Pro, hvornår man kan blive radbrækket igen.

Det har været en fornøjelse at undervise både nye og gamle, og så vidt jeg har kunnet se, er ingen gået grædende bort, så jeg håber vi ses igen til foråret.

Med venlig hilsen
Henrik Jacobsen
Protræner

Tre golfklubber har meldt sig ud af Golfringen pr. 31.12.2019.

Kære Golfring medlemmer i Ebeltoft Golf Club.

Tre golfklubber har meldt sig ud af Golfringen pr. 31.12.2019. Det drejer sig om Hobro, MariagerFjord og Randers Fjord golfklubber.

På et møde, der blev holdt i aftes den 3.12.2019 i Mollerup Golf Club – mellem de resterende golfklubber i Golfringen – Grenaa, Ebeltoft, Mollerup, Markusminde og Norddjurs golfklubber – blev Golfringen opløst pr. 31.12.2019.

Vi pointerer, at vi er i gang med at etablere et nyt golfssamarbejde, og i den anledning afsøger vi for tiden markedet for nye samarbejdspartnere. Vi forventer, at en aftale om et nyt samarbejde er på plads inden nytår. Der er aftalt et nyt møde i Norddjurs Golfklub i næste uge.

Vi orienterer igen, så snart vi ved mere.

Som følge af ovenstående slettes alle Golfring-medlemskaber pr. 31.12.2019.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen