Skip Navigation Links
Sidste nyt
Hole in one
Nyt græs ved green 3 og 10 og 12.
Stor sponsorgave fra Nybolig
Baneinfo !!! og baneåbning
Opdateret Turneringprogram 2019
GOLFRINGEN 2019
Nyt fra Kanin Klubben
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Bestyrelsesmøde d. 8.10.2018.             Møde nr. 11/18

Tid og sted: Kl.18.30 i Klubhuset Deltagere: Bestyrelsen   

 

1.   Godkendelse af dagsorden   

 Godkendt  
 

2.   Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 10/18

Godkendt
 

3   Økonomi, Administration og Personale

3.1  Økonomioversigt pr. 30.9 2018 (11 mdr. Regnskab)
Årsregnskabet forventes at holde sig indenfor budgettet for så vidt angår udgifterne, men (kontingent)indtægterne  er mindre end budgetteret.

3.2  Medlemsstatus
Vi ender året med et medlemstal på 317, omregnet til seniormedlemmer, hvilket er en tilbagegang på 21.

3.3  Budgetlægning
Budgetdrøftelser fortsat ud fra Jørgens udkast.
Budgettet tager udgangspunkt i et (senioromregnet) medlemstal på 310, og lidt lavere lønomkostninger, men ellers samme niveau som 17/18 regnskabet.
Budgettet færdigbehandles på næste møde, hvor vi har det endelige årsresultat.

 

4.   Greenfee

4.1   Status for greenfeegæster

Der er en lille nedgang i greenfeeindtægter p.g.a den tørre sommerbane. Det er et generelt problem.

4.2   Status for Golfringen
Vi støtter ikke Ådals forslag om harmonisering af kontingenter. Risiko for at Ådalen melder sig ud.5.   Hvervning, introduktion og fastholdelse af nye medlemmer.

5.1 Status for Hvervning:
- 20 firmaer/organisationer har fået invitation til Fyraftensgolf
- 6 arrangementer aftalt og gennemført med succes.
- 5 hjælpere fundet
- Arild hyret
- drejebog for aftenen lavet
- Spil med Dag gennemført d. 16.9.

5.2  Status for Introduktion
- træning for begyndere fortsætter, når der er ”kunder”
- banetilladelse er opnået af alle forårets begyndere

5.3  Status for Fastholdelse
- efterskolen er gennemført
- begynderturneringer afholdes hver mandag
- Klub 37 spiller også hver mandag.

 

6.   Hjemmesiden

6.1   Implementering
Status
Forventet afsluttet inden årets udgang

 

7.    Generalforsamling

7.1   Fastlæggelse af tidsplan for generalforsamlingen
Generalforsamlingen afholdes mandag d. 28. januar 2019.
Indkaldelse skal være ude hos medlemmerne på mail senest søndag d. 13. jan.

7.2   Drøftelse af reduktion af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5

Enighed om at foreslå antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceret fra 7 til 5 + suppleant, med den begrundelse, at det er nemmere at samle 5 end 7, at 5 i et møde arbejder mere effektivt end 7, at der normalt ikke fremkommer flere forskellige synspunkter fra 7 end fra 5 og at bestyrelsens arbejde kan klares af 5 medlemmer med hjælp fra ”indkaldte”.

Bestyrelsesmedlemmerne  stiller deres mandater til rådighed til nyvalg af bestyrelse på generalforsamlingen.
 
7.3   Ændringer i Vedtægter og Betalingsvedtægt
Henrik udarbejder de nødvendige ændringsforslag 

 

8.    Orientering, sager og spørgsmål fra Områderne

8.1  Banen

- Vejen mellem 3. og 14 hul skal repareres på strækningen langs hul 3 for skaderne efter  sky-    bruddet. Det foreslås at benytte lejligheden til at forlægge vejen et par meter til højre, op ad  mod 3. green, således at den nuværende vej kan inddrages som en del af fairway/semirough  på den første del af hul 14. Den er meget i spil.
Flytning af vejen og anlæggelse af en bunker ved 3. green forventes at koste kr. 15.000 incl. moms. Det nye vejstykke udgraves af entreprenør, mens tildækning af den nuværende vej og etablering af bunker udføres af greenkeeperne. Entreprenørarbejdet udføres i oktober måned og udgiftsføres i indeværende regnskabsår.
Arbejdet godkendt.

- Nyt maskinskur på Ryttergården. Det vil koste ca. 30.000 incl. moms. Udgiften aktiveres. Arbejdet vil blive udført af frivillige i dec/jan. måned

8.2  Klubhuset
Plantekummerne er kummerlige og kan ikke repareres.
Fjernes i vinterens løb og erstattes af lav beplantning/hæk.

8.3  Turneringer
 -  Årsafslutningsmatch
Jacob og Niels planlægger og afvikler. Pris 200 kr. incl. mad.
-  Turneringsprogram 2019
Jacob kontakter sponsorerne og laver programforslag.

 

Mandag d. 5.11. kl. 18.30
 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap