Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamling 29/1 2018 

 

    Antal deltagere i generalforsamlingen: 102

 

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning,

Der var ingen kommentarer i tilknytning til beretningen.

   Beretningen blev godkendt.   

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

    Der var ingen bemærkninger til regnskabet fra Revisionens side.

Formanden gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på (ca.) 40.0 tus.kr.

Underskuddet skyldes til dels nogle periodiseringer af indtægter der var bogført i regnskabet for 2016, men udgifter først bogført i 2017 regnskabet.

Der blev stillet et par spørgsmål til regnskabet fra salen og bestyrelsen modtog ros for årsresultatet.

Regnskabet blev godkendt

 

4. Forelæggelse af budget

Formanden gennemgik budgettet for 2018 der udviser et resultat på + 8.0 tus.kr.

Budgettet blev godkendt

 

5. Godkendelse af Betalingsregulativ

Udviklingen i pristallet bevirker en kontingentstigning på kr. 100,- til kr. 5.900 pr. år. med virkning fra 1/11 2017. De 100 kr. opkræves sammen med kontingentet pr. 1. maj 2018

Beregningsgrundlaget blev gennemgået.

Betalingsregulativet blev godkendt.

 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne

 

     1) Niels Albertsen:

Forslag om nedsættelses af et økonomiudvalg til støtte og rådgivning af bestyrelsen. Der var bred enighed om, at dette ikke var nødvendigt.

Forslaget kom til afstemning, og der var ingen der stemte for forslaget.

 

         2) Søren Morsing:

Forslag om udarbejdelse af nyt hjemmesidelayout og forslag om nyt logo. Søren Morsing redegjorde for sine ideer, og han havde medbragt nogle eksempler til at belyse sine ideer med.

Nogle i salen var for forslaget og nogle imod, men det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til begge ideer. Gruppen blev nedsat på stedet og består af:

                             Søren Morsing

                              Finn True Jensen

                              Ilse Larsen

                              Steen Bojsen

                             John Madsen

 

 

 

 

         3) John Brændgaard:

             Forslag om kortbetaling ved drikkevarer-automaten:

             Bestyrelsen havde undersøgt sagen og Flemming Schütt redegjorde for de

             forskellige leverandørers mulighed og interesse i etablering af kortautomat.

             Flemming redegjorde ligeledes for økonomien ved installation, gebyrer m.m. .

            Det blev besluttet at bestyrelsen skulle følge udviklingen på området tæt og

            at krav til møntbetaling skulle tydeliggøres på hjemmesiden over for green-fee gæster.

            John Brændgaard trak herefter forslaget tilbage.

 

  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

       Bestyrelsesmedlem Kresten Riis Jensen modtog ikke genvalg, og formand

       Torben Therkelsen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Begge modtog en erindrings-

       gave  efter mange års flot og stor arbejdsindsats og blev hyldet herfor af forsamlingen.

     På valg var Niels Korsgaard, der blev genvalgt og nye bestyrelsesmedlemmer blev

    Henrik Jacobsen og Jacob Rosendahl Jensen.

      Som suppleant blev Stephen Andersen valgt.

 

     8.  Valg af revisor

     Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgaard A/S blev genvalgt som revisor for Klubben.

 

9.  Eventuelt

          Under eventuelt blev følgende drøftet:

 

Sommerhus aftale:

Bente Torp undrede sig meget over den aftale klubben havde indgået med en udlejer af et stort luksus sommerhus til så lave en pris

Flemming Schütt svarede at klubben indgår disse sommerhusaftaler for at tiltrække green-fee gæster og at der er lavet forskellige typer af sommerhusaftaler (kan ses på hjemmesiden). Bestyrelsen vil dog i den kommende tid revurdere disse aftaler.

 

            Klubber i Klubben

            Torben Hornbæk fremkom med ønske om at medlemmerne ville støtte” klubber

            i klubben” lidt mere, i stedet for at oprette nye små klubber.

 

            Flere mentorer

           Gurli Markussen opfordrede medlemmerne til at melde sig som mentorer

           til hjælp ved håndteringen af nye medlemmer (nybegyndere, nye kaniner samt

           nyere medlemmer)

 

Afslutning:

Formanden takkede for det store fremmøde og debatten samt takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Formandens beretning vil fremgå Klubbens hjemmeside.

 

Ebeltoft, den   /   2018

 

Dirigent

 

       Henrik Brandt-Madsen

 

 

     ________________________

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap