Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Ebeltoft Golf Club – Beretning til Generalforsamling 29. januar 2018

Velkommen her til generalforsamlingen 2018!

Der er i 2017 medlemmer, som desværre er gået bort. Jeg vil gerne her til indledning bede alle rejse sig op, så vi sammen kan mindes disse personer med 1 minuts stilhed.

TAK!

I den forgangne sæson er der igen kommet megen ros til banens vedligeholdelse og stand fra såvel egne medlemmer som greenfee spillere og her ikke mindst Golfringen. Dertil kommer, at vi har været ”begunstiget” af en våd sommer.

Greenkeepernes store indsats sammen med de mange frivillige har igen i år bidraget til, at banen er blevet forbedret. Jeg kommer tilbage til, hvad der er sket i 2017 samt planerne for 2018 senere.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et underskud på 40 t.kr. mod sidste års overskud på 139 t.kr. Set i lyset af, at erstatningen fra tyveriet på Ryttergården på 52 tkr. blev indtægtsført i 2016 regnskabet, og udgifterne først er kommet i 2017 regnskabet, er vi i bestyrelsen godt tilfredse med resultatet. Resultatet er skabt gennem fortsat stram omkostningsstyring og i tæt dialog med vores greenkeeper Flemming Thorup. Der har været afsat penge i budgettet, som den frivillige organisation har haft til rådighed til mindre projekter. For 2018 udgør dette beløb 25 tkr. med Henrik Jacobsen som tovholder.

Der har ligesom i tidligere år været givet en ekstrabevilling på  400 t.kr. på kassekreditten op til 1. maj og 1. november for at få likviditeten til at hænge sammen, og det håber vi på, at Danske Bank vil fortsætte med afhængigt af behovet. I 2017 har vi jo solgt et stykke jord øst for hul 16. green til 400 tkr. Disse penge er kommet i kassen og letter jo lidt på likviditeten. Salget af jorden vil først blive bogført i 2018, men kommer ikke til at påvirke driftsresultatet i 2018, fordi modposten til kassekreditten vil være værdien af grunden under anlægsaktiver, som reduceres med nettoindtægten.  

Også i år er der finansieret mindre køb af udstyr over kassekreditten udover de 52 tkr. fra forsikringen. Det drejer sig om alarmanlæg på Ryttergårde til 18 tkr., Cylindersliber til 25 tkr. samt skrapværdien på 80 tkr. i forbindelse med 2 udløbne leasingkontrakter – en fairwayklipper og en greenklipper. I alt 123 t.kr.  Dette vil uden tvivl blive vanskeligere i fremtiden, medmindre Bestyrelsen er i stand til at finde yderligere besparelser, eller der kommer flere medlemmer og sponsorer.

Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen. Dog vil jeg løfte sløret for, at der kommer en kontingentstigning på 100 kr. for indeværende år pga. pristallets stigning, og som skal godkendes under dagsordenens punkt 5.

Ca. 71 % af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingent. I 2017 har vi, som i 2016, ikke helt kunnet fastholde antallet af seniormedlemmer, hvor der er en tilbagegang på 8 (347 – 339) – BILAG 1 og BILAG 2. Medlemstallet er en af klubbens allerstørste udfordringer, hvilket bekræftes af alderssammensætningen, som fremgår af det næste bilag - BILAG 3. Gennemsnitsalderen er 65 år. Derfor skal der fortsat gøres en ihærdig indsats for at skaffe nye medlemmer. Målsætningen er ambitiøs og uændret, at der skal skaffes mindst 100 nye medlemmer over de næste 2 – 3 år, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles, at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson, ligesom de tidligere år, har været ydet en stor indsats for dels at skaffe nye medlemmer dels at fastholde dem, er det ikke nok!  Planen fra tidligere år fastholdes i store træk frem mod Golfens Dag søndag den 22. april – BILAG 4. Jeg vil gerne appellere til at alle klubbens medlemmer gør en ekstraordinær indsats i 2018 for at skaffe nye medlemmer! Derudover kan jeg nævne, at bestyrelsen har været i kontakt med golfklubben i Lübker og givet et tilbud til de spillere, der kunne være interesseret i at flytte til Ebeltoft. Men omvendt ved vi også, at der gøres en stor indsats for at Lübker kan fortsætte.

På greenkeeper siden er Lars kommet med på holdet sammen med Jakob og Flemming. Jakob blev færdiguddannet i september 2017 og holder vinterpause i 3 eller 4 måneder afhængig af, hvordan vejret arter sig, samt for at spare på omkostningerne. Lars er faldet utroligt godt til og er nu blevet ansat som voksenlærling.

I 2017 har der været en stigning på 256 greenfee spillere til i alt 2.273 (13 %). Hovedårsagen hertil er helt klart vores medlemskab af Golfringen med 815 runder. Økonomisk har der været greenfee indtægt på i alt 434 tkr. eller en stigning på 26 tkr. i forhold til 2016  –  se BILAG 5.

Medlemskabet fortsætter i 2018 af Golfringen, der omfatter klubberne: Mollerup, Markusminde, Grenå, Århus Ådalen, Mariager Fjord, Randers Fjord samt Hobro og så os selv. P.t. er der 53 medlemmer fra Ebeltoft til den kommende sæson, der har meldt sig til. Prisen er uændret 800 kr. pr. år, hvoraf de 200 kr. forlods tilfalder klubben. I 2017 har der været 111 medlemmer fra Ebeltoft. Der har som sagt været spillet 815 runder i Ebeltoft fra de andre klubber, hvilket totalt har givet en indtægt på 75 tkr.(53 +22). Medlemmer fra Ebeltoft har spillet 713 runder på de andre 7 baner.

I den kommende sæson vil der forsat være samarbejde med Golfhæftet.

ERFA samarbejdet mellem Grenå, Kalø, Norddjurs, Hammel og Ebeltoft fastholdes, men må siges at være på stand by – der sker i hvert fald ikke noget!

Turneringsholdene - i Regionsgolf og Kvalifikationsrækken – har haft mange gode kampe, men ingen af holdene er gået videre fra de indledende gruppekampe.

Klubmester for Herrer blev Michael Lykke Sørensen med Jakob Fredberg på 2. pladsen. Klubmester for Damer blev Brigitte Andersen og Annette Kambeck på 2. pladsen.

I 2017 har der været 8 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Grenå og Kalø. Derudover den årlige turnering for udvalgsformænd, turneringsledere, sponsorer og frivillige medhjælpere samt endelig Klubmesterskaberne. Turneringsplanen for 2018 er på plads, og der bliver 9 sponsorturneringer, så mange tak til disse sponsorer. Sponsor for ægteskabs og par match bliver i 2018 Kronjysk Golf.

Aftalen med vores Pro Arild Townhill vil også være gældende for næste sæson. Da der er stor usikkerhed om, hvor mange juniorer vi får, har vi i bestyrelsen besluttet, at eventuelle overskydende timer ligesom de sidste 4 år vil blive brugt på de ”nye kaniner”, så vi sikrer dem den bedst mulige start i håbet om, at de vil fortsætte i klubben. Dog er Arilds timer reduceret fra 80 til 60 timer.

 

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer.

Sponsorindtægterne udgør 149 t.kr. – en lille stigning. Nybolig fortsætter med deres sponsorat på 2000 kr. ved salg af bolig gennem Nybolig – på baggrund af jeres anbefaling til familie, venner og bekendte. En lignende ordning er etableret med DanSommer; hvis I, venner eller bekendte laver en aftale om udlejning af sommerhus gennem DanSommer. Klubben får 2.000 kr. for et almindeligt sommerhus, 3.000 kr. for et spa hus og 4.000 kr. for et poolhus.

 

Nybolig fortsætter også som sponsor for klubmesterskaberne i 2018.

 

OK aftalen har i 2017 givet 5.257 kr. med 75 kort og 5 øre pr. liter, og der er absolut mulighed for fortsat at melde sig til!

 

En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte det gode samarbejde fremover.

 

Projekter der har været arbejdet med i løbet af året fremgår af de næste bilag – BILAG 6 og 7. Derudover lidt om vores maskinpark, hvor de 5 vigtigste er en greenklipper fra 2011 med sandsynlig udskiftningstidspunkt i 2018/19, en teestedsklipper fra 2017, en fairwayklipper fra 2013 med sandsynlig udskiftningstidspunkt i 2019/20, en semiroughklipper fra 2017 og en traktor fra 2008 med sandsynlig udskiftningstidspunkt i 2021. Disse maskiner har en nyværdi på knap 2 mio.kr. Og så er der er købt en vertikalskærer her i december.

 

Der har ikke været afholdt klubaftener i den forgangne sæson. Men det tages op igen i den kommende sæson sammen med de nye golfregler.

 

Jeg er imponeret over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder klipning af banen, baneservice, boldopsamling, hjælp i administrationen, hjælp ved arrangementer, rengøring på Ryttergården og håndværkere til store og små opgaver. Alle sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når der er behov for en ekstra hånd. Det frivillige arbejde udgør en arbejdsindsats svarende til ca. en fuldtidsansat. En stor tak til alle for indsatsen fra bestyrelsen og til Henrik Jacobsen for styringen heraf.

Derudover vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2017.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt bidrager til, at klubben kan fungere. Ligeledes bidrager Klubberne i Klubben og deres tovholdere til at integrere og fastholde medlemmerne i et socialt netværk, hvilket er meget vigtigt ikke mindst i betragtning af vores høje gennemsnitsalder.

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg også sige mange tak for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Der er stadig mange udfordringer, hvor de største er medlemstallet samt styring af likviditeten. Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen. På valg er Kristen Ris-Jensen, som ikke ønsker genvalg og Niels Korsgaard, som er villig til genvalg. Derudover har jeg valgt at stoppe i bestyrelsen efter 7 år som formand – altså skal der vælges 3 personer til den nye bestyrelse. Suppleant Stephen Andersen er også villig til genvalg.

Til slut nogle yderligere meddelelse eller informationer:

 1. Til matcherne i 2018 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af 150 kr. i match fee.
 2. Igen en opfordring til at kontingentbetaling sker via PBS.
 3. Endvidere kan jeg oplyse, at den indgåede aftale med Svenningsen Maskinforretning vedr. buggyer også vil være gældende for 2018.
 4. Medlemmerne kan fortsat bruge klublokalerne til arrangementer, hvis de er ledige (prisen er 2.000 kr. for aftenarrangement inkl. egne drikkevarer).
 5. Aftalen med Bravo Tours ophører.
 6. Uge ”21” gentages ikke i 2018 som tidligere meddelt.

   

Det var ordene. TAK!

29. januar 2018   

Torben Therkelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap