Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 Til alle medlemmer i Ebeltoft Golf Club 

 

 

Invitation til præsentation af Baneudvalg/Bestyrelsens 5 års projekt for udvikling af golfbanen mandag d. 30 november kl. 19.00 i klubhusets lokaler.

Baggrunden for projektet er at øge mulighederne er at forbedre spillekvaliteten og golfoplevelsen på banen, værne om det lokale klub liv og skabe en særlig Ebeltoft-stemning for gæstespillere med en blanding af afslappet intimitet og storslået natur. 
Udfordringerne for klubben er at stå distancen med andre fritidsaktiviteter og samtidig virke tiltrækkende for  de fritidshusbeboere og tilflyttende, aktive pensionister, som byen skal befolkes med og leve af i fremtiden.
Målsætningen for 5 års projektet er at gøre banen attraktiv at spille på for en 55 årig golfer med et handicap på 28.
Med baggrund i denne målsætning og disse udfordringer har udvalgene i samarbejde med banearkitekt Henrik Jacobsen udarbejdet et 5 års projekt, som skal sikre, at Ebeltoft Golf Club også i fremtiden kan stå distancen om at være et attraktivt sted at tilbringe fritiden.
Handlingsplan og tegninger vil kunne ses på klubbens hjemmeside www.ebeltoft-golfclub.dk og på klubbens opslagstavle.
Gennemførelsen af projektet involverer en væsentlig økonomi, som forudsættes betalt via tilskud til kontingentet i projektperioden.
Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at møde frem og give deres mening til kende.
 
Vel mødt
Bestyrelsen/Baneudvalget


Forslag til udviklingsplan for Ebeltoft Golfbane 2010-2014

Historik

 
Ebeltoft Golfbane blev anlagt i 1964. Djursland Golf Club blev stiftet 16. april 1966
 
Terrænet er kraftigt kuperede morænebakker med spredte bevoksninger af fyr og birk.
 
Jordbunden er ler, grus og sand.
 
Tees og greens er opbygget af den tilstedeværende muld, løbende forbedret med dressning.
 
Græssorterne er svingel, primært rødsvingel
 
Hulforløbet er ændret flere gange, bl.a. i forbindelse med byggeriet på Golfhøjen og opførelsen af klubhuset. Seneste større ændring er omvendingen af hul 9.
Greens er løbende blevet klippet større og teestederne er også blevet udvidet og nogle nyanlagt.
 
Der er blevet installeret automatisk vanding på greens og teesteder, som medførte en markant forbedring af spillekvaliteten.
 
Status
 
Vandingsanlægget
Omfatter automatisk vanding af greens og tees og enkelte udsatte fairwayområder. Kapaciteten er fuldt udnyttet.
 
Maskinparken
Omfatter det nødvendige, men er slidt
 
Greenkeepergård
Nedslidt, utidssvarende arbejds-og personaleforhold
 
Bemanding
Chefgreenkeeper og to greenkeeperassistenter. (3 årsværk)
 
Budget
Kun driftsbudget. Intet afsat til investeringer.
 
Brugerne
Ebeltoft Golfklub har 600 medlemmer, heraf er ca. 30 % kvinder og ca. 70 % mænd. Ca. 7 % af medlemmerne er juniorer.
Gennemsnitsalderen er 55 år og gennemsnitshandicappet er 28.
 
Denne fordeling svarer til fordelingen på landsplan.
 
Banens greenfeegæster antages at fordele sig ligesom klubbens egne medlemmer.
 
Trusler og muligheder
 
Der truer en planlagt omfartsvej, som skal forløbe inde på banen parallelt med den nuværende Bakkevej. Vejen vil belægge den sidste del af 18 hul, træningsbanen og par 3 banen. Det er uvist hvornår vejen kommer, men da vi regner med at der går mindst 10 år, påvirker det ikke vores (beskedne) planer for dette område.
 
Det er måske muligt at overtage Østre Plantage og få tilladelse til at anlægge et eller to huller der, primært et nyt 1. hul, således at vandringen mellem 1. og 2. hul undgås og hul 18, træningsbanen og par 3 banen kan forbedres, eller flyttes hvis omfartsvejen kommer.
 
Golfklubberne i Danmark i almindelighed og i Ebeltoft i særdeleshed trues af stagnation og måske direkte tilbagegang i medlemstallet og i antallet af greenfeespillere. Samtidig truer en tendens til pay and play spil, manglende klubfølelse og loyalitet, stigende gennemsnitsalder, stigende afstand mellem de gode og de almindelige spillere og stigende kvalitetsforskel mellem de eksklusive, private baner og de traditionelle klubbaner.
 
Mulighederne er at forbedre spillekvaliteten og golfoplevelsen på banen, værne om det lokale klubliv og skabe en særlig Ebeltoft-stemning for gæstespillere med en blanding af afslappet intimitet og storslået natur. Desuden at etablere et effektivt Pay and Play anlæg.
 
Hvis klubben visner, truer måske inddragelse af (en del af) området til bebyggelse med sommerhuse eller tilflyttervillaer.
 
Mulighederne er at få Ebeltoft Golfbane placeret som en grøn lunge i byen, som en ”aktiv naturpark” i Nationalparken, og (lad os tage tyren ved hornene) som en nødvendig facilitet for de fritidshusbeboere og tilflyttende, aktive pensionister, som byen skal befolkes med og leve af i fremtiden.
 
 
Målsætninger i planperioden
 
At bevare og svagt forøge antallet af medlemmer og greenfeespillere med uændret fordeling.
 
At bevare de eksisterende klubhusfaciliteter, men forbedre vedligeholdelsen.
 
At bevare de eksisterende tilkørsels- og parkeringsforhold, men forbedre indretningen, kvaliteten og vedligeholdelsen.
 
At bevare det eksisterende klubhusområde, men forbedre indretning, orden og vedligeholdelse.
 
At bevare de eksisterende baneforhold, men i en prioriteret 5 årsplan bearbejde en række svagheder med det formål at gøre banen til en mere fair og imødekommende oplevelse primært for den typiske bruger, som antages at være en 55 årig motionsspiller med hcp 28.
 
At bevare den nuværende bedste vedligeholdelsesstandard, d.v.s. nærme gennemsnitsniveauet til nuværende topniveau.
 
 
Visioner for banen uden for nærværende planlægningshorisont:
 
 1. Fairwayvanding, som er en forudsætning for en grundlæggende forbedring af græskvaliteten og dermed spilleforholdene på banen i almindelighed og visse huller i særdeleshed.
 
2    Ny/forbedret greenkeepergård.
 
3    Omlægning af 1. hul, så det går gennem skoven, hvorved vandringen mellem hul 1 og 2
      fjernes og omlægning af hul 18 og træningsbanen muliggøres.
 
4    Inddragelse af de bakkede marker nord for klubhuset til en attraktiv par 3 bane, som også vil
      være velegnet til Pay and Play .
 
 
 
 Udviklingsplan for banen
 
Banens og de enkelte hullers udformning er først og fremmest bestemt af banearealets størrelse og terrænformerne, og dernæst af de tekniske, økonomiske og planmæssige forhold på anlægstidspunktet. Den græstekniske kvalitet på spillefladerne er først og fremmest bestemt af jordbundsforholdene, og dernæst af de tekniske og økonomiske muligheder på anlægstidspunktet og sidenhen i driften. Sådan er det på danske golfbaner i almindelighed og på Ebeltoft golfbane i særdeleshed.
 
De nævnte forhold, der oprindelig har bestemt banen, er fortsat, og vil altid være forhold, der også bestemmer og begrænser mulighederne for ændringer på banen.
 
Banen er og vil altid være: kort, tør, stærkt kuperet, med tætliggende huller, skrånende fairways, små greens og med spredte partier af skov, buskads og græsarealer.
 
Banens kvaliteter er og vil altid være: en flot og dramatisk natur, storslåede udsigter, sjove og varierede huller af overkommelig længde med strategiske og tekniske udfordringer, primært til glæde for den alm. klubspiller.
 
Den kritik, der går på at banen er for kort, for nem for lavhandicappere, for kuperet, for anstrengende, at fairways er for smalle og skrånende, at hullerne ligger for tæt, at der er mange blinde slag, at gode og dårlige slag ender samme sted, at der er lange vandringer mellem hullerne, og at roughen er vildsom, er der således ikke noget at gøre ved.
 
Derimod er det muligt i et vist omfang og over en længere periode, at imødekomme den kritik af banen, der går på, at teestederne er ujævne, at bevoksningen er blevet for tæt, at nogle fairways er for snævre i de typiske landingsområder, at bolden springer uberegneligt på hårde fairways, at greens er for små og for skrå, så bolden løber af, at bunkers er lusede at se på, vanskelige at passe og urimeligt svære at slå ud af, og at nogle stier er knoklede at gå på.
 
En udviklingsplan skal derfor ikke forsøge grundlæggende at ændre banen eller forsøge at afbøde svaghederne ved at indføre nye geniale elementer, men skal koncentrere sig om de teknisk og økonomisk mulige forbedringer af de helt åbenbare svagheder og urimeligheder på de primære spilleområder: teesteder, fairways, bunkers og greens.
Svagheder og forbedringsmuligheder skal ses i relation til den typiske brugers spil. Det er de urimeligt svære, de unfair og de helt tilfældige spilleforhold for den alm. klubspiller, der skal behandles. Spilleproblemerne opleves ganske vist forskelligt af forskellige spillere, men fællesmængden er trods alt meget stor både i praksis og ud fra banearkitektonisk teori.
 
Hvis forbedringerne for den alm. klubspiller også øger golfoplevelsen og udfordringerne for den helt gode spiller og desuden gør banen nemmere at passe, så gør det ikke noget.
 
I det følgende oplistes svaghederne og forbedringsmulighederne hul for hul, og derefter foretages en prioritering og faseopdeling af ændringsarbejderne. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at de svagheder, der påpeges, ikke skyldes fejl eller dårlig vedligeholdelse i årenes løb, og slet ikke i de senere år, men skyldes de tidligere nævnte grundvilkår for banen.
 
 
1.   Hul
     Svaghed: Knoklet og uordentlig sti frem til tees og fra gul tee frem til fairway. Delvist blindt
                     drive fra gul. Forstyrrende trafik fra 18. green.
 
     Tees:       Ok.
     Stier:       Den nuværende åbning i gærdet lukkes og to nye åbnes: en til venstre til sti til rød tee
                     og en til højre til sti til gul tee.
                     Sti fra gul tee frem til fairway skæres blødt ind i bakken foran for behageligere gang,   
                     og bedre indsyn til venstre side af fairway. Hvis tilladt kulles hele bakken. Jorden
                     anvendes til opbygning af nogle små lave høje skråt foran gul tee til standsning af
                     bolde og trafik fra 18. green, som fremtidig skal forlades venstre ud på vejen.
                     Stierne belægges med stenmel.
     Fairway: Klippes lidt bredere i højre side på første del.
                     I bunden af dogleggen plantes et hegn til adskillelse mod 18. fairway og til indikation
                     af hullets drejning. (Se også hul 18.)
     Green:     Ok
   
2.   Hul
      Svaghed: Ujævne teesteder, skræmmende drive op over bakken, knoklet bjergbestigning og lille
                      green med bagfald.
     
      Tees:      Gul rettes op, udvides mod højre og hæves 50-100 cm. Rød det samme og udvides
                     bagud. Begge tees skal stige mod forkant.
      Sti:          Sti frem til gul tee lægges op til højre i skovkanten langs out of bounds grænsen og
                     forbindes med gul tee i niveau. Derfra føres stien jævnt frem til stien højre om rød tee,
                     og derfra skråt op over bakken, så den udmunder i venstre hjørne af fairway.
      Fairway: Ok, dog fases toppen af skrænten af, primært på højre halvdel.
      Green:    Udvides 12 m bagud og til venstre med et 20 cm lavere plateau, der falder mod venstre
                     og stiger mod bagkanten.
3.   Hul
Svaghed: For små og ujævne teesteder. Usynlig og umulig green, kuplet og med bagfald.
                Green kunne sænkes og omformes, men en bedre løsning er at dreje hele hullet til
                højre, så green kommer til at ligge ca. 20 m til højre og lavere end nu.
                Denne løsning sikrer også at hul 3 kan spilles uændret ens den nye green anlægges.
      Tees:      Gul tee udvides til højre. Rød tee flyttes til højre og hæves.
      Green:    Nyanlægges ca. 20m til højre og ca. 4m lavere end nuværende green.
4.   Hul
      Svaghed: Ujævne tees og luset greenbunker.
     
      Tees:      Nyt gul tee anlægges bag nuværende og til højre for stien for bedre indfaldsvinkel til                     .                   fairway. Hæves 50cm. Rød tee rettes op.
      Fairway: Nogle små lave høje anlægges i fairwaykanten mod 10.tee til boldopsamling.
      Bunker:  Flyttes 3m væk fra green og 50 % til højre.
      Green:    Udvides i forkant i højre side frem til nuværende bunkerkant.
 
5.   Hul:
Svaghed: Udflydende begyndelse.   
 
      Tees:      Ok
      Fairway: Startes 30 m tidligere. Ny såning.
      Bunker:  Renoveres.
      Green:    Ok
 
6.   Hul:
      Svaghed: Ujævne tees, blindt drive fra gul, forkert indfaldsvinkel til fairway, især fra rød.
                      Usynlig højre greenbunker.
 
      Tees:       Nyt gul tee anlægges til højre for nuværende og 50 cm højere. Rød tee flyttes til     .                                                         .                     højre side af fairway.
      Fairway:  Bakkekammen til højre for  retningspinden sænkes 100 cm og jorden anvendes til
                      opbygning af det nye gule teested.
      Bunkers:  Højre bunker flyttes 3m væk fra green og udvides mod fairway så den bliver synlig.
      Green:     Ok
 
7.    Hul:
       Svaghed: For små og ujævne teesteder, for lille og for skrå green.
       Tees:      Rød tee rettes op og hæves 50 cm. Gul tee flyttes op ad bakken i højre side.
       Fairway: Ok
       Green:    Udvides med en 8m bred, og et 30cm trin lavere ”greenhylde” foran og mod højre.
 
8.    Hul:
       Svaghed: Forkert indfaldsvinkel fra gul tee til den skrånende fairway.
                       Grøft/gl.hulvej urimelig for målgruppen, birketræer i venstre forhindrer det                           
                       nødvendige drive i venstre side, green har pukkel i venstre forhjørne, hvor bolden
                       skal lande for at blive på den bagudhældende green.Bunkers er lusede.
 
       Tees:      Ok.
       Fairway: Grøft/hulvej i højre side rørlægges/tildækkes. De første tre birketræer i venstre side                              
                      fjernes. Roughen trækkes ind i højre side og der tyndes i træerne. Evt. lægges en
                      række græsbunkers langs skovkanten.
       Bunkers: Venstre bunker omlægges til græsbunker. Højre flyttes 3m væk fra green, og flyttes
                       50 % til højre og udvides.
       Green:    Sænkes i forreste venstre forhjørne og udvides 5 m ud mod (græs)bunkeren.
 
9.    Hul:       
       Svaghed: Venstre del af green usynlig. Højre side af green begrænses af birketræerne.
       Tees:      Ok.
       Sti:         Jævnes og gøres bredere.
       Fairway: Skrænt i venstre side mellem tee og green fases af.
       Green:    Ok. Birketræer i højre, der rager ind over green, fjernes. Erstattes evt. af en bunker.
 
10. Hul:
       Svaghed: Teesteder ujævne. Lille landingsområde mellem højre rough og bunker p.g.a.
                        fairwayens hældning.
 
       Tees:       Rettes op.
       Fairway: Udvides 5 m i højre side frem til busk. Indskrænkes i venstre side indtil venstre kant
                       af bunker. Højere rough mellem green og vejen.
       Bunker:   Ok
       Green:     Ok.
 
11. Hul:
       Svaghed: Ujævne, og forkert pegende teesteder, usynlig fairway fra gul tee, blokeret af træer
                        lusede bunkers.
 
       Tees:       Gul tee rykkes 50 % bagud og ti højre og drejes mod venstre.. Rød tee rettes op og
                       drejes mod venstre.
       Fairway: Træer og buske i venstre side frem til fairway (frem til solitære skovfyr) fjernes.
       Bunkers: Renoveres.
       Green:     Ok
 
12. Hul:
       Svaghed: Ujævne teesteder, manglende sliceplads i venstre side af fairway, usynlig og umulig                                                                                             
                       green, kuplet og med bagfald.
 
       Tees:       Rettes op, udvides mod højre, og drejes mod venstre for bedre indfaldsvinkel.
       Fairway: Der ryddes en række træer og buske i venstre side på de første 180 m. I roughen i
                       højre side efter bunkeren anlægges en serie bold-stop-høje.
       Green:     Der anlægges en ny green i skovkanten bag og til højre for den nuværende. Når den
                       er spilleklar sænkes højre halvdel af den nuværende green.
13. Hul:
       Svaghed. Ujævne teesteder og akavet bunker. Smalt drivelandingsområde.
 
       Tees:       Gul tee rettes op og udvides til højre, giver også bedre indfaldsvinkel til fairway.
       Fairway: Udvides 5 m i venstre side de første 180 m. og indskrænkes 5m resten af vejen.
       Bunker:   Ombygges og udvides mod højre.
       Green:     Ok. Evt. anlægges et par små lave høje mellem green og vejen.
 
14. Hul:
       Svaghed: Fairway svær at se og nå op på, træerne i starten af fairway generer kun målgruppen.               
 
       Tees:        Ok
       Fairway:   Fairway drejes på de første 190m til højre ud i slugten med vejen og drejes derefter
                         tilbage til den nuværende fairway. Vejen flyttes op ad skråningen til (gl.)3 hul.
                         Træerne bevares, idet de nu kun er i spil for de langtslående.
       Green :     Ok
15. Hul:
       Svaghed: For langt for målgruppen. Ujævne teesteder, birketræer skjuler panoramaet, green
                        for lille og skrå.
                        Gangsti knoklet og i karambolage med drives på 2. hul.
 
       Tees:        Gul tee flyttes ned på rød tee, som udvides til højre. Rød tee etableres nede på
                        gammelt rød tee. Nuværende gul tee bevares som hvid tee eller vintertee.
       Sti:            Stien drejes ind mellem nuværende og kommende rød tee og ned langs højre
                        side.  
       Fairway: (Birke)træer foran tees og i kanten af fairway fjernes.
       Green:     Udvides 50 % til højre og de bagerste 3m af nuværende green sænkes 20 cm.
                       Evt. anlægges en bunker på skrænten ved venstre forhjørne af green.
 
16. Hul:
       Svaghed:  Blindt drive og andetslag for målgruppen. Knoklet skråning midt på fairway.
 
       Tees:        Gul tee rettes op og hæves 50 cm.
       Fairway:   Hvis tilladt sænkes bakkekammen med retningspinden 2m og jorden skubbes frem
                        til hævning af sænkningen i første del af fairway.
                        Der oparbejdes en smal fairway/gangvej ned ad skråningen til sidste del af fairway.
       Bunker:  Ny fairwaybunker anlægges i venstre side af fairway ude omkring 200m op til out of
                       bounds grænsen. Denne lægges i øvrigt længere ud i fairway mellem 160 og 200m
       Green:     Ok.
 
17. Hul:
       Svaghed: For langt for damerne. Mosen generer de forkerte.
     
       Tees:       Rød tee flyttes tilbage på oprindelig rød.
       Fairway: Mosen indskrænkes 10m på greensiden. Evt. anlægges en ny bunker 5m foran
                      og til højre for green.
       Green.     Ok.
 
18. Hul:
      Svaghed: Blindt drive fra gul tee, risiko for drives ud på 1. fairway, korte drives i venstre
                       springer usynligt i rough eller out of bounds, green umulig at lande et mellemlangt
                       andetslag på p.g.a pukkel ved bunker, og venstre/bagfaldet på green.
                       Bunkers er usynlige.
                       Spil og trafik skubbes uhensigtsmæssigt højre om green, til gene for 1.tee..
 
       Tees:        Gul tee udvides mod højre og hæves. Rød tee rettes op.
       Fairway: Første del forskydes 10 m mod højre frem til nyt hegn på diget ved første fairway.
                       Smal fairwaypassage oparbejdes fra venstre hjørne af første del af fairway til højre
                       hjørne af anden del af fairway . Ved venstre hjørne af første del af fairway anlægges
                       to bunkers, synlig fra tee.
        Bunkers: Højre greenbunker flyttes 3m væk fra green og udvides til højre og nedad.                      
                       Venstre bunker udvides til højre, og nedad skråningen i forkanten.
        Green:     Puklen til venstre for højre bunker fjernes og området indlemmes i green sammen  
                        med området bag bunkeren. Mellem den udvidede green i højre side og 1. tee          
                        opbygges nogle lave høje som stopklodser. Samtidig ledes afgangstrafikken ud
                        til venstre ved green, ud på vejen og så ind ad stien bag 1.tee.
Indspilsgreen: Ok
Puttinggreen:   Ok
Træningsbane: Savner overdækning af 2-3 udslagspladser i vestenden.
Begynderbane: Greens burde være lidt større.
 
 
Prioritering og faseopdeling af forbedringsarbejderne
 
Det værste og dermed det vigtigste at ændre, er de for små og for skrå greens i følgende prioritetsorden: 3-12-8-18-7-2-15.
3 og 12 green er nyanlæg, 7, 15 og 2 er udvidelser og 8 og 18 er partielle ombygninger.
 
Det næstvigtigste er rydning af træer, forbedring af stier og renovering, udvidelse, flytning og nyanlæg af bunkers i følgende prioritetsorden: 8-18-4-11-13-6-5-18-16-17-15-9.
 
Det tredievigtigste er renovering, udvidelse og flytning af teesteder i følgende prioritetsorden:
2-3-4-6-7-11-15-13-18-16-12-10.
 
Det fjerdevigtigste er fairwayreguleringer, prioriteres således: 2-6-8-10-13-14-4/12-16-18 .
 
Faseopdeling
 
Faseopdelingen af arbejdet vil ikke nødvendigvis følge ovennævnte prioritering slavisk, fordi nogle arbejder i praksis hænger naturligt sammen eller forudsætter hinanden, fordi årstider, hensyn til uhindret spil på banen, greenkeepernes optagethed og tilvejebringelse af den nødvendige økonomi spiller ind.
 
0. Fase:       Rydning af træer, eftersåning af fairways og ændret klipning udføres
                   nu og løbende, når der tid, lejlighed og ledige kræfter i greenkeeperstaben.
                   Det samme gælder i et vist omfang stier, og renovering af bunkers.
 
1. Fase:      A) Anlæggelse af ny green 3 med tilhørende teesteder og fairway og ny green 12.
                  
                   Arbejdet iværksættes i februar 2010. Teesteder og ny 3. og 12.green kan tages i brug til
                   sæsonstart 2011. Anlægsarbejdet vil ikke genere spillet.
 
                   B) Anlæggelse af sti frem til teestederne på 1. hul og fra gul tee frem til fairway.
 
                   C) Forbedring af sti fra 9.teesteder, og affasning af skrænt.  
 
2. Fase:      A) Ændring af greens 8-18-7-2 og de greenbunkers, der hører til.
 
                   Arbejdet iværksættes i oktober 2010. Greenstykkerne belægges med rullegræs og vil
                   kunne tages i brug midtsommer 2011. Med lidt omhu side kan greens spilles hele tiden.
        
                   B) Sti og teesteder på hul 2.
 
                   C) Green 15 og teestederne på hul 15, samt sti.
                   Arbejdet iværksættes i februar 2011. Teestederne belægges med rullegræs og vil kunne
                   tages i brug midtsommer 2011.
3. Fase:      A) Resterende stier, fairwayforbedringer, og bunkers: 4/1 5/1 6/1 11/2 13/1 16/1 18/2
                   
                  Arbejdet iværksættes oktober 2011. Ibrugtagning forsommer 2012.
 
                   B) Resterende teesteder: 4/2 6/2 7/2 10/2 11/2 12/2 13/2 16/1 18/2.
 
                   Arbejdet iværksættes i februar 2012. Ibrugtagning eftersommer 2012.
 
4. Fase:      Resterende småarbejder, reparationer og det der alligevel ikke blev nået i de 3 første
                  faser udføres i vinteren 2012-2013.
 
 
Økonomi
 
Omkostningerne ved gennemførelse af planen omfatter:
-          leje af gravemaskine med golfbaneerfaren fører
-          leje af maskiner, såsom rendegraver, dumper og græstørvsskærer uden fører
-          materialer i form af vækstjord, sand, rullegræs, sprinklere, vandledninger, frø etc.
-          arbejde fra greenkeeperstaben, også i vinterperioden, d.v.s. en ekstra lønudgift
-          frivilligt arbejde fra medlemmer
 
Med den optimale blanding af ovennævnte omkostningsarter, omhyggelig planlægning, stor entusiasme fra de involveredes side og opbakning og overbærenhed fra klubbens medlemmer med de uundgåelige gener anslås den samlede plan at kunne gennemføres for kr. 1.2 mio.
 
Fase 1 er således budgetteret til kr. 300.000, Fase 2 til kr.390.000, Fase 3 til kr. 450.000 og Fase 4 til kr. 60.000. i alt kr. 1.200.000 incl. moms.
 
Det svarer til at 600 medlemmer hver indbetaler 400 kr. hvert år i 5 år til en Baneforbedringsfond, som udelukkende må anvendes til realisering af denne udviklingsplan.
 
Proces
 
Planen fremlægges til drøftelse på et medlemsmøde. Hvis stemningen på medlemsmødet er positiv overfor planen, fremlægges den med forslag til finansiering til vedtagelse på generalforsamlingen.
Hvis planen vedtages af generalforsamlingen er bestyrelsen og baneudvalget bundet til at gennemføre planen som den er vedtaget. Kun en ny generalforsamlingsbeslutning kan ændre den.
 
 
 
Ebeltoft Golf Club
Bestyrelsen og Baneudvalget                                                                                November 2009
i samarbejde med
golfbanearkitekt Henrik J. Jacobsen
 
                     
 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap