Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamlingen 30/1 2017 

 

    Antal deltagere i generalforsamlingen: 77

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning,

          Der var ingen kommentarer i tilknytning til beretningen.

    Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Formanden gennemgik regnskabet, som udviser et overskud på  139.0 tus. kr. ,-.

Der var ingen kommentarer til regnskabet

Regnskabet blev godkendt

4. Forelæggelse af budget

Formanden gennemgik budgettet for 2017 der udviser et resultat på + 5.0 tus.kr.

Budgettet blev godkendt

5. Godkendelse af Betalingsregulativ

Indexet  har fået basis flyttet fra år 2000 = index 100,  til januar 2015  = index 100. Men dette påvirker ikke beregningen af kontingentet, som fortsat er 5.800 kr.  – altså ingen stigning.

Betalingsregulativet blev godkendt.

6. Indkomne forslag

   1) Forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog at der blev givet fuldmagt til Bestyrelsen om salg af 2 grunde øst for hul 16.

Formanden redegjorde for det sagsforløb der havde været omkring salg af 2 grunde.

Det medførte en god diskussion – om man skulle sælge ud af arvesølvet allerede nu,  om man skulle afvente en evt. ny lokalplan for området ved Boeslumvej m.m.

Formanden meddelte at et evt. salg vil ske til en fornuftig pris og ikke ville påvirke banens drift.

Der blev stemt om forsalget og 36 stemte for og 33 imod.

Forslaget blev vedtaget 

    2) Forslag fra medlemmerne

Hanne B. Andersen:

Forslag om forskønnelse af klublokalet. Det blev besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle bearbejde mulighederne

    7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

        Bestyrelsesmedlem Torben Therkelsen blev genvalgt og der blev valgt nye bestyrelses-

        medlemmer: Gurli Markussen og Allan Bante.

       Som suppleant blev Stephen Andersen valgt.

   8.  Valg af revisor

        Revisionsfirmaet  Kovsted & Skovgaard A/S blev genvalgt som revisor for Klubben.

   9.  Eventuelt

Indbruddet på Ryttergården blev drøftet og formanden kunne meddele et der er lavet overvågning i samarbejde med forsikringsselskabet.

Banen: der blev orienteret om et scenarie for banens udviklingen de kommende 2-3 år, hvilket også fremgik af beretningen omkring planlagte projekter/aktiviteter.

Der var kommentar omkring klubbens hjertestarter og det kunne oplyses at der er aftale om regelmæssig eftersyn af batteriernes funktionalitet.

Nye medlemmer: der var enighed om, at nye medlemmer ikke ”nurses” godt nok, og det blev besluttet at indføre en formaliseret mentor-ordning for det nye kuld nybegyndere der starter efter Golfens Dag den 30/4 2017.

 

Afslutning:

Formanden takkede for det store fremmøde og debatten og takkede dirigenten for veludført arbejde.

Formandens beretning vil fremgå Klubbens hjemmeside

Ebeltoft, den   /   2017

Dirigent

Henrik Brandt-Madsen

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap