Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Beretning – Generalforsamling 30. januar 2017.

Velkommen her til generalforsamlingen 2017!

Der er i 2016 medlemmer, som desværre er gået bort, og derudover har vi desværre også mistet Jan vores greenkeeper. Jeg vil gerne her til indledning bede alle rejse sig op, så vi sammen kan mindes disse personer med 1 minuts stilhed.

TAK!

I den forgangne sæson er der kommet megen ros til banens vedligeholdelse fra såvel egne medlemmer som greenfee spillere. Greenkeepernes store indsats sammen med de mange frivillige har igen i år bidraget til, at banen er blevet forbedret. De omlagte stier på hul 2/15 og hul 8 er taget i brug. De opfræsede arealer ved hul 1 og hul 11 er færdiggjort og mange af teestederne er rettet op og udvidet. Jeg kommer tilbage til hvad der mere er sket i 2016 samt planerne for 2017 senere.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et overskud på 139 t.kr. mod sidste års underskud på 3 t.kr. Og det resultat er vi i bestyrelsen særdeles godt tilfredse med. Låneomlægningen i 2015 er slået fuldt igennem i 2016, og har reduceret renteudgifter med ca. 100 t.kr. og ligeledes afdrag med ca. 100 t.kr. Dette har medført, at klubbens afskrivninger og afdrag nu stort set er lige store, hvilket betyder, at ud fra et likviditetssynspunkt kan vi få det til at balancere med et driftsresultat omkring 0-resultat. Resultatet er skabt gennem fortsat stram omkostningsstyring og tæt dialog med ikke mindst vores greenkeeper Flemming Thorup. Dertil kommer, at det afsatte beløb på 50 t.kr. til vores jubilæum ikke er blevet brugt, og at der er indtægtsført ca. 52 t.kr. vedrørende erstatning for indbrud og tyveri på Ryttergården. Skaden har været opgjort til ca. 100 t.kr., og med aldersreduktion til ca. 75 t.kr. På grund af, at der ikke har været etableret tyverialarm, hvilket var et krav tilbage fra 2005, som ingen har været opmærksomme på, ej heller Tryg som senere har gennemgået Ryttergården forsikringsmæssigt, blev kravet i første omgang afvist. Efterfølgende er det imidlertid lykkedes at få forhandlet os frem til den nævnte erstatning på 52 t.kr.

Der har ligesom i tidligere år været givet en ekstrabevilling på 300 – 400 t.kr. på kassekreditten op til 1. maj og 1. november for at få likviditeten til at hænge sammen, og det håber vi på at Danske Bank vil fortsætte med.   

Også i år er der finansieret mindre køb af udstyr over kassekreditten for i alt 98 t.kr. til vandingsanlæg (64 t.kr.), samt buggy (16 t.kr.) og kopbord (18 t.kr.). Dette vil uden tvivl blive vanskeligere i fremtiden, medmindre vi er i stand til at finde yderligere besparelser, eller der kommer flere medlemmer og sponsorer.

Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

Ca. 73 % af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingent. I 2016 har vi, som i 2015, ikke kunnet fastholde antallet af seniormedlemmer, hvor der er en tilbagegang på 25 (372 – 347) medlemmer, hvilket dog er en halvering i forhold til 2015, hvor tilbagegangen var 50 – BILAG 1 og BILAG 2 .  Medlemstallet er klubbens allerstørste udfordring, hvilket bekræftes af alderssammensætningen, som fremgår af det næste bilag - BILAG 3. Gennemsnitsalderen er nu 65 år. Problemstillingen er tydelig, og derfor vil der fortsat blive gjort en ihærdig indsats for at skaffe nye medlemmer. Målsætningen er ambitiøs og uændret, at der skal skaffes mindst 100 medlemmer over de næste 2 – 3 år, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles, at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson, ligesom de tidligere år, har været ydet en stor indsats for dels at skaffe nye medlemmer dels at fastholde dem, er det ikke nok!  Planen fra tidligere år fastholdes i store træk frem mod Golfens Dag den 30. april – BILAG 4. Derudover er der i 2016 sket en nedsættelse af buggyprisen til 200 kr. som fortsætter, der er prøvet med et junior kontingent på 200 kr. pr. måned fra 1. maj til 31. oktober, som ligeledes forsætter. Jeg vil gerne appellere til at alle klubbens medlemmer gør en indsats for at skaffe nye medlemmer!

På greenkeeper siden er Lars kommet med på holdet sammen med Flemming og Jakob. Lars har vinterpause i 4 mdr. for at spare på omkostningerne. Jakob er færdiguddannet i september 2017. Lars har imidlertid fundet andet arbejde og kommer desværre ikke tilbage, hvilket vi lige har fået besked om.

I 2016 har der været en lille stigning på 2 % eller ca. 60 greenfee spillere til i alt 2.017. Hovedårsagen hertil var tiltaget i uge 21, hvor det var muligt at spille banen for 50 kr. i greenfee, som et jubilæumstilbud. Der kom knap 300 spillere fra 49 klubber, så virkelig god reklame for klubben. I 2017 vil vi gentage dette tiltag også i uge 21, dog med en pris på 100 kr. og uden drikkevarer. Og så vil vi appellere til at klubberne i klubben i denne uge tager på udflugt til andre klubber. Økonomisk har der været greenfee indtægt på i alt 409 t.kr. eller 2 t.kr. mindre end i 2015 – se BILAG 5.

I den kommende sæson vil der forsat være samarbejde med Golfhæftet.

ERFA samarbejdet mellem Grenå, Kalø, Norddjurs, Hammel og Ebeltoft fastholdes.

Dertil kommer samarbejdet i Golfringen, der omfatter klubberne: Mollerup, Markusminde, Grenå, Århus Ådalen, Mariager Fjord, Randers Fjord samt Hobro og så os selv. P.t. er der 44 medlemmer fra Ebeltoft, der har meldt sig til. Prisen er som I ved 800 kr. pr. år, hvoraf de 200 kr. forlods tilfalder  klubben. Men det bliver spændende at se, hvad vi kan få ud af det, når regnskabet bliver gjort op til november.

Lidt om Regionsholdene: Hold A og C tabte i 16. dels finalen. Hold B og D gik ikke videre fra indledende runde. Det samme var gældende for Veteran B 6 og Senior A. Veteran B 7 vandt og rykker op i Veteran A. Kvalifikationsrækken gik ikke videre fra indledende runde. Og Team Djurs (et fælleshold mellem Norddjurs og EGC) blev nr. 2 i den indledende runde og spiller igen i 3. division i 2017.

Der er tilmeldt følgende hold i 2017 til Regionsgolf: Superveteran (Birgit Albertsen), Veteran A (Jørgen Dahl Madsen), Senior A (Kirsten Pagers), A hold (Birgitte Kambeck), B hold (Claus Jeppesen), C hold (Hanne Andersen) og ingen D hold i 2017.

Derudover som tidligere et hold i Kvalifikationsrækken (Lars Godrim).

Årets Klubmester blev Jakob Fredberg med Michael Lykke Sørensen på 2. pladsen.

I 2016 har der været 8 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Grenå og Kalø. Derudover den årlige turnering for udvalg, turneringsledere og sponsorer og endelig Klubmesterskaberne. Men vi startede jo året med Jubilæumsmatchen den16. april. Turneringsplanen for 2017 er på plads, og der bliver igen 8 sponsorturneringer – de ”gamle” trofaste, der har været med i mange år, og som skal have en særlig tak. Sponsor for par matchen er dog ikke helt på plads endnu.

Som noget nyt blev der i 2016 forsøgt med en juleturnering efterfulgt af julefrokost. Der var god opbagning og er igen på turneringsprogrammet for 2017.

Aftalen med vores Pro Arild Townhill vil også være gældende for næste sæson. Da der er stor usikkerhed om, hvor mange juniorer vi får, har vi i bestyrelsen besluttet, at eventuelle overskydende timer ligesom de sidste 3 år vil blive brugt på de ”nye kaniner”, så vi sikrer dem den bedst mulige start i håbet om, at de vil fortsætte i klubben.

 

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer.

Sponsorindtægterne udgør 142 t.kr. hvilket vi er meget tilfredse med, selvom der er tale om et lille fald. Nybolig fortsætter med deres sponsorat på 2000 kr. ved salg af bolig gennem Nybolig – på baggrund af jeres anbefaling til familie, venner og bekendte. En lignende ordning etablerer DanSommer, hvis I, venner eller bekendte etablerer udlejningsaftale af sommerhus gennem DanSommer. Klubben får 2.000 kr. for et almindeligt sommerhus, 3.000 kr. for et spa hus og 4.000 kr. for et poolhus.

 

Nybolig fortsætter også som sponsor for klubmesterskaberne i 2017.

 

OK aftalen har i 2016 givet 2.569 kr. med 69 kort og 5 øre pr. liter, og der er absolut mulighed for fortsat at melde sig til!

 

En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte det gode samarbejdet fremover. For 2017 kan jeg oplyse, at der allerede er kommet nye til.

 

Projekter der har været arbejdet med i løbet af året fremgår af de næste bilag – BILAG 6a og BILAG 6b.

 

2016 har været et begivenhedsrigt år ikke mindst på grund af 50 års jubilæet, som blev fejret den 15. og 16. april. Dels med en reception om fredagen for klubbens medlemmer, forretningsforbindelser og sponsorer og taler fra DGU’s formand og Borgmesteren. Dels med en jubilæumsmatch om lørdagen efterfulgt af fest om aftenen med 137 deltagere. Det gik virkelig godt takket være festudvalgets store indsats – det eneste der ikke helt var styr på var vejret lørdag aften, og så at der var købt for lidt spiritus ind. Det sidste problem blev hurtigt løst! Som nævnt tidligere var der afsat 50 t.kr. i budgettet til denne begivenhed, men dem fik vi ikke brug for, fordi resultatet viste indtægter på i alt 61.602 kr. og udgifter på 57.620 kr. eller et overskud på 3.982 kr. Indsamlingen til æblet gav 15.300 kr. hvoraf 11.500 kr. er brugt til indkøb af æble og fundament. Og står det ikke flot derude? Her blev der også et lille overskud på 3.800 kr. Vi HAR spurgt festudvalget om ikke vi skal holde en fest igen i 2017!

 

Derudover kan I måske huske, at jeg på sidste års generalforsamling fortalte om evt. salg af jord øst for hul 16´s green. Umiddelbart kan der ikke gives tilladelse til at bygge på arealet, men der har overraskende alligevel været en henvendelse om muligheden for køb af den øverste del af arealet – se BILAG 7. Under punk 6 i dagsordenen vil bestyrelsen stille forslag om, at generalforsamlingen godkender, at klubben kan sælger det pågældende areal, og at bestyrelsen gives fuldmagt til at gennemføre dette salg hvis der kan opnås en tilfredsstillende pris, og det kniber måske lidt pt.

 

Der har ikke været afholdt klubaftener i den forgangne sæson pga. jubilæet. Men det tager vi op igen i den kommende sæson.

 

Jeg er imponeret over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder baneservice, boldopsamling, hjælp i administrationen, hjælp ved arrangementer, rengøring på Ryttergården og håndværkere til store og små opgaver. Alle sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når vi har behov for en ekstra hånd, for behovet er der. En stor tak til alle for indsatsen fra bestyrelsen.

 

Som jeg orienterede om på sidste Generalforsamling var planen for 2016 at det frivillige arbejde ville blive organiseret i nogle teams. Dette er nu gennemført og fungerer rigtig godt med Henrik Jacobsen som koordinator.

Henrik har ligeledes lavet en plan for perioden 2017 til 2019 med små og store projekter, som er prioriteret af hensyn til den likviditet og økonomi, der er til rådighed.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2016.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt bidrager til, at klubben kan fungere. Ligeledes bidrager Klubberne i Klubben og deres tovholdere til at integrere og fastholde medlemmerne i et socialt netværk, hvilket er meget vigtigt ikke mindst i betragtning af vores høje gennemsnitsalder.

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg også sige mange tak for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Vi har stadig mange udfordringer, men jeg håber og ser frem til, at samarbejdet og udviklingen kan fortsætte i det nye år. Vi skal jo have valgt nye medlemmer til bestyrelsen. Susanne Rasmussen, Poul Svendsen og jeg selv er på valg i år, men det er kun mig der modtager genvalg. Derudover ønsker vores suppleant Torben Hornbæk ikke genvalg.

Til slut nogle yderligere meddelelse eller informationer:

 1. Vi har stadig medlemmer, hvor vi ikke kender mailadressen. Venligst få den afleveret hos Gitte.

   

 2. Til matcherne i 2017 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af 150 kr. i match fee.

   

 3. Endelig en opfordring til at kontingentbetaling sker via PBS.

   

 4. Endvidere kan jeg oplyse, at den indgåede aftale med Svenningsen Maskinforretning vedr. buggyer også vil være gældende for 2017.

   

 5. Fra 1/11 2016 er rabatten fjernet på greenfee til egne flex medlemmer.

   

 6. Medlemmerne kan fortsat bruge klublokalerne til arrangementer, hvis de er ledige. (prisen er 2.000 kr. for aftenarrangement inkl. egne drikkevarer)

   

 

Dette var ordene. TAK!                            

30. januar Torben Therkelsen

Andre Bilag: Likviditetsanalyse, forslag fre medlemmerne, forslag fra besyrelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap