Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Beretning – Generalforsamling 25. januar 2016.

Der er i 2015 et medlem, som desværre er gået bort, og jeg vil gerne her til indledning bede alle rejse sig op, så vi sammen kan mindes ham med 1 minuts stilhed.

TAK!

I den forgangne sæson er der igen kommet megen ros til banen fra såvel egne medlemmer som greenfee spillere. Det har regnet lidt mere i 2015 end i 2014, men alligevel synes jeg vi har haft et godt år rent spillemæssigt. Greenkeepernes store indsats sammen med de frivillige med at pleje banen samt gennemførelse af de forbedringer fra langtidsplanen, der har været økonomi til indenfor budgetrammerne, har igen i år bidraget til, at banen er blevet forbedret. Arbejdet med nye vandledninger er næsten færdigt, og vi har kappet ledningen til det offentlige vandværk, når det drejer sig om vanding af banen. Der er imidlertid kommet nye regler for, hvor dyb en vandboring skal være og inden for 3 – 4 år skal vores boring ved Ryttergården gøres lidt dybere. De omlagte røde teesteder på hul 4 og hul 8 blev taget i brug her i foråret. Renovering af gult teested på hul 16 er fortsat udskudt, ligesom flytning af greens på hul 3 og hul 12 vil være udskudt  gå grund af økonomi.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et underskud på 3 t.kr. mod sidste års overskud på 156 t.kr. Selvfølgelig er det ikke et tilfredsstillende resultat – efter 5 år med overskud, men efter omstændighederne et niveau klubben skal forvente de kommende år. Som jeg har redegjort for de seneste år, har der været behov for et pænt overskud på driften, der skulle bidrage likviditetsmæssigt til betaling af afdrag på vores lån.  Låneomlægningen i foråret 2015 har imidlertid betydet, at afdragene og renteudgifterne hver især er blevet reduceret med ca. 100 t.kr. eller i alt godt 200 t.kr. Dette har medført at klubbens afskrivninger og afdrag nu stort set er lige store, og dermed vil kravet om et større overskud være skubbet en 4 - 5 år ud i fremtiden til det næste lån er tæt på at være fuldt afdraget. Likviditeten har kunnet hænge sammen, fordi der ligesom i tidligere år er givet en ekstrabevilling på 300 – 400 t.kr. på kassekreditten op til 1. maj og 1. november, hvor kontingentopkrævningerne finder sted.

Også i år er der finansieret mindre køb af udstyr over kassekreditten for i alt 155 t.kr. til vandingsanlæg og vaskehal med olieudskiller og sandfang. Dette vil uden tvivl blive vanskeligere i fremtiden, medmindre vi vil være i stand til at finde yderligere besparelser, eller der kommer flere medlemmer.

Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

Ca. 75 % af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingent. I 2015 har vi ikke kunnet fastholde antallet af seniormedlemmer, hvor der er en tilbagegang på 50 (422 – 372) medlemmer – BILAG 1 og BILAG 2 . For 2016 er billedet det samme. Totalt set er vi 446 medlemmer (alle kategorier) primo svarende til et fald på 48. BILAG 3. Det er denne sammensætning, der danner grundlag for budget 2015/2016. Medlemstallet vil være klubbens allerstørste udfordring de kommende år, og vi HAR, som I kan se, passeret de 350 seniorer i nedadgående retning allerede i år. En oversigt over alderssammensætningen fremgår af det næste bilag - BILAG 4. Der har været rigtig mange udmeldinger de sidste 2 år, og med den aldersfordeling er det med stor sandsynlighed ikke slut endnu. Gennemsnitsalderen er nu 63,5 år. Problemstillingen er tydelig, og derfor vil der fortsat blive gjort en ihærdig indsats for at skaffe nye medlemmer. Målsætningen er ambitiøs og uændret, at der skal skaffes mindst 100 medlemmer over de næste 2 – 3 år, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles, at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson, ligesom de tidligere år, har været ydet en stor indsats for dels at skaffe nye medlemmer dels at fastholde dem, er det ikke nok!  Planen fra tidligere år fastholdes i store træk, men udbygges med en annoncekampagne umiddelbart før Golfens Dag den 17. april – i øvrigt om søndagen i samme weekend, som vi fejrer 50 års jubilæet. Så der bliver nok at se til – BILAG 5.

På Ryttergården er der etableret en ny vaskeplads med olieudskiller og sandfang, som har været et myndighedskrav de senest år. Prisen har været 55 t.kr., og projektet er primært gennemført af Torben Hornbæk, Ib Helle, Ole Sørensen, Poul Erik Nielsen og Bent Vistisen samt greenkeepere.

Der er ingen ændringer på greenkeeper siden i den forgangne sæson med Flemming, Jan og Jakob. Jan har vinterpause i 4 mdr. for at spare på omkostningerne og er tilbage ca. 1. marts. Jakob er færdig med 1. del af uddannelsen og er helt færdig i september 2017. Dertil kommer, at vi får stor hjælp fra Christian Mouritzen og Carsten Moth til klipning af banen. Stor tak for denne hjælp som forhåbentlig kan fortsætte.

I 2015 har der været et fald på 13 % eller knap 300 greenfee spillere til i alt 1.957. Faldet kommer ovenpå stigningen i 2014, hvor der var en stigning på 18 % og væsentlig bedre vejr. Økonomisk har det betydet en indtægt på 411 t.kr. eller 22 t.kr. mindre end i 2014 – se BILAG 6.

I den kommende sæson vil der forsat være samarbejde med Golfhæftet, som nu er fusioneret med TEE-time.

ERFA samarbejdet mellem Grenå, Kalø, Norddjurs, Hammel og Ebeltoft fastholdes. Intensionerne om at udvide med Randers er ikke lykkedes.

Lidt om vores turneringshold: Alt i alt har det været et godt år for EGC. Herreholdet eller kvalifikationsholdet blev toer i deres gruppe. I Region Vest vandt hold A, C og D deres puljer og gik videre til 16dels finalerne. Hold A tabte semifinalen mod Viborg. Hold B blev 2´er i deres pulje og gik ikke videre. Hold C tabte i kvartfinalen og hold D tabte i 16dels finalen. Seniorholdet blev 2ér i puljen og spiller igen i A rækken i 2016. Begge Veteranhold vandt deres pulje og spiller næste år i B rækken.

Tilmeldte hold i 2016 er de samme hold som i 2015, plus at der er lavet et fusionshold i 3. division damer med Norddjurs, og med hjemmebane i Norddjurs.

I 2015 har der været 9 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Grenå og Kalø. Derudover den årlige turnering for udvalg, turneringsledere og sponsorer og endelig Klubmesterskaberne. Turneringsplanen for 2016 er på plads, og der bliver igen 9 sponsorturneringer – de ”gamle” trofaste, der har været med i mange år, og som skal have en særlig tak. Som sidste år er ”Mellem Jyder” med igen med en par match.

Aftalen med vores Pro Arild Townhill vil også være gældende for næste sæson. Da der er stor usikkerhed om, hvor mange juniorer vi får, har vi i bestyrelsen besluttet, at eventuelle overskydende timer ligesom de sidste 2 år vil blive brugt på de ”nye kaniner”, så vi sikrer dem den bedst mulige start i håbet om, at de vil fortsætte i klubben.

 

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer.

Sponsorindtægterne er vokset med 30 t.kr. til 185 t.kr. hvilket vi er meget tilfredse med. Og så har vi i 2015 fået opsat Hjertestarteren sponsoreret af Nybolig, der fortsætter med deres sponsorat på 2000 kr. ved salg af bolig gennem Nybolig – på baggrund af jeres anbefaling til familie, venner og bekendte. Nybolig fortsætter også som sponsor for klubmesterskaberne i 2016. En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte samarbejdet fremover.

 

OK aftalen er kommet godt i gang og giver klubben 6 øre pr. liter benzin, når man er tilmeldt ordningen. Og med besøget i dag håber jeg, at endnu flere vil tilmelde sig.

 

Projekter der har været arbejdet med i løbet af året fremgår af de næste bilag – BILAG 7a og BILAG 7b.

Derudover ved I, at der har været arbejdet med salg af grunde øst for hul 16´s green. Det bliver en meget vanskelig proces om ikke umulig, fordi området dels ligger i landzone, dels at vi pt. er ramt af en fredningsparagraf. Men vi fortsætter lidt endnu.

 

Der har været afholdt 2 klubaftener i den forgangne sæson. En med lidt regler, strategi og vinsmagning samt en vedr. hjertestarter og vinsmagning.

Klubaftener vil der også blive arbejdet med i 2016, men nok ikke før til efteråret på grund af jubilæet her i foråret.

 

Som formand er jeg imponeret over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder baneservice, boldopsamling, hjælp i administrationen, arbejdsdag på banen, hjælp ved arrangementer, rengøring på Ryttergården og håndværkere til store og små opgaver. Alle sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når vi har behov for en ekstra hånd, for behovet er der. En stor tak til alle for indsatsen fra bestyrelsen.

 

Imidlertid er det sådan, at den økonomiske situation med de mange udmeldinger gør, at der er behov for endnu mere hjælp når vores strategi er, at der ikke skal slækkes på banens kvalitet og pasning. Det bliver der arbejdet med i bestyrelsen. Og tanken er, at hvis det kan lade sig gøre, vil der blive etableret nogle teams, der hver især får tildelt specifikke opgaver. Efter instruktion mv. skal grupperne så primært kunne fungere selvstændigt. Det er planen, at der skal være en koordinerende teamleder og derudover en teamleder pr. gruppe. Områderne kunne være teams til: Rivning af bunkers, flytning af huller på greens, diverse opgaver i klubhuset, opsamling af grankogler, pasning af driving range og par 3 bane, slå græs rundt omkring sten på teesteder samt tømning af kopper for tees og tømning af affaldsstativer på banen. Og der er helt sikkert flere gode områder, når vi først kommer i gang. Men det vil I komme til at høre mere om her i løbet af foråret. Det er hjælp til selvhjælp - dels for at vi fortsat kan bevare banen i en flot stand som hidtil og dels for at kontingentet kan bevares på et acceptabelt niveau.

Som I måske har bemærket kommer bestyrelsen ikke med en ekstraordinær kontingentstigning ud over de 100 kr., som stigningen i Forbrugerprisindekset medfører. Det kunne vi godt have gjort, for at få budgettet til at gå i 0. De 100 kr. i kontingentstigning giver ca. 35. t.kr. og så er underskuddet reduceret til 60 t.kr. Heraf udgør de 50 t.kr. en ekstraordinær omkostning til afholdelse af aktiviteter i forbindelse med 50 års jubilæet her i foråret. Og så må vi se, om vi kan spare de sidste 10 t.kr. et eller andet sted.

Omvendt så er jeg også nød til at sige, at hvis udmeldelserne fortsætter i samme tempo, som vi har set de sidste 2 år og hvis bestyrelsen finder behov herfor vil der i oktober måned 2016 blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at få diskuteret, hvad vi så gør!

Afslutningsvis vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2015.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt bidrager til, at klubben kan fungere. Ligeledes bidrager Klubberne i Klubben og deres tovholdere til at integrere og fastholde medlemmerne i et socialt netværk, hvilket er meget vigtigt ikke mindst i betragtning af vores høje gennemsnitsalder.

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg også sige mange tak for et rigtigt godt samarbejde i det forgangne år. Vi har stadig mange udfordringer, men jeg håber og ser frem til, at vi kan forsætte samarbejdet og udviklingen i det nye år.

Til slut nogle yderligere meddelelse eller informationer:

 1. Vi har stadig medlemmer, hvor vi ikke kender mailadressen. Venligst få den afleveret hos Gitte.

 

 1. Til matcherne i 2016 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af 150 kr. i match fee.

 

 1. Endelig en opfordring til at kontingentbetaling sker via PBS.

 

 1. Endvidere kan jeg oplyse, at den indgåede aftale med Svenningsen Maskinforretning vedr. buggyer også vil være gældende for 2016.

 

 1. Fra 1/11 2016 fjernes rabatten på greenfee til flex medlemmer.

 

 1. Fra denne sæson skal Klubberne i Klubben købe og afregne deres vin løbende hos Gitte (gælder ikke præmier, der kører som hidtil).

 

 1. Medlemmerne kan fortsat bruge klublokalerne til arrangementer, hvis de er ledige.             (prisen er pt. 2.500 kr. for aftenarrangement inkl. egne drikkevarer)

 

 1. Der er sket en ny rating af banen i 2015.

 

 1. Match fee sættes op fra 50 kr. til 60 kr.

 

 

Dette var ordene. TAK!

25. januar 2016

Torben Therkelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap