Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Referat fra Klubbens ordinære Generalforsamlingen 25/1 2016

    Antal deltagere i generalforsamlingen: 97

 

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning. Der var bl.a følgende spørgsmål og

Kommentarer i tilknytning til beretningen.

Spørgsmål om:

Fritspilsordning med andre klubber – fordele og ulemper blev diskuteret

9-hullers medlemskab – ikke p.t. i bestyrelsens tanker, idet banens geografiske Hul-opdeling ikke vil gøre det nemt
Billigere Ungdomsmedlemsskab

Indretning af lounge i klublokalet. En arbejdsgruppe er nedsat og der forelægges budget til bestyrelsen

 

    Beretningen blev godkendt.     

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Formanden gennemgik regnskabet, som udviser et underskud på kr. -3.000,-. Der var spørgsmål om nødvendigheden af så store afskrivninger på Klubhuset. Formanden kunne meddele at en ændring af afskrivningsprincippet ville medføre et tilsvarende øget behov for overskud på driften, hvilket bestyrelsen ikke ønskede. P.t. er der balance mellem afskrivninger og afdrag på lån, hvilket er en god situation at være i.

Regnskabet blev godkendt

 

4. Forelæggelse af budget

Formanden gennemgik budgettet for 2016 der udviser et underskud på kr. 95.000,- inklusive en hensættelse til Klubbens 50 års jubilæum på 50.000,- i april måned.

Merindtægten på 35.000 på kontingentstigningen er ikke med i budgettet. Derefter blev budgettet blev vedtaget

 

5. Godkendelse af Betalingsregulativ

    Kontingentstigningen på 100,- ud fra den vedtagne index-beregning blev vedtaget.

 

6. Indkomne forslag

   1) Forslag fra Bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog at reglen om Indskud på kr. 2.000,- for nye Seniormedlemmer ophører og fjernes fra Betalingsregulativet.

Forslaget blev vedtaget 

 

    2) Forslag fra medlemmerne

    Jesper Vendelbo:

    Efterlyste nye konstruktive forslag fra bestyrelsen til hvervning af nye medlemmer, og

    Mente, at der var for lidt fokus på hvervning af nye medlemmer fra bestyrelsens side

    og kom med forslag om gradvist stigende kontingent for nye medlemmer med betaling

    som følger:

1. år 1/3 kontingent, 2. år: 2/3 kontingent og 3. år: fuld kontingent

 

Forslaget blev debatteret, og der blev bl.a. informeret om nuværende kontingent situation for nye medlemmer der melder sig ind i forbindelse med Golfens Dag, hvor de for ½ kontingent får spilleret i 1 år, hvilket der fortsat var opbakning til.

Den økonomiske konsekvens ved Jespers forslag blev også drøftet

Jesper ændrede sit forslag til en arbejdsidé om nedsat kontingent for nye medlemmer i en eller anden form, hvorfor der ikke blev stemt om forslaget. Bestyrelsen tager forslaget/ideen med i kommende beslutningsprocesser.

 

Kasper Schneider-Christensen:

1)    Ved kontingentforhøjelse skal medlemmer have mulighed for at melde sig ud og ikke være låst af medlemskab resten af perioden.

Formanden meddelte, at en indstilling til en evt. kontingentstigning udover den index-baserede regulering skulle forlægges på en ekstraordinær generalforsamling og vedtages med 2/3 af de fremmødte inden den kunne træde i kraft.

På den baggrund blev der ikke stemt om forslaget.

 

2)    Sæt prisen ned på leje af klubhuset til privat brug.

Formanden kunne meddele at lejen for et større arrangement var kr. 2500,- og et mindre arrangement på kr. 1250,-. Samtidig skal man også passe på ikke at kollidere med evt. match-dage.

Der kom både fordele og ulemper i debatten.

Forslaget blev ikke sat til afstemning.

 

    7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant

        Bestyrelsesmedlemmerne Flemming Schütt og Jørgen Fink blev genvalgt til bestyrelsen.

       Som suppleant blev Torben Hornbæk valgt.

 

   8.  Valg af revisor

        Revisionsgruppen blev genvalgt som revisor for Klubben.

 

   9.  Eventuelt

Under eventuelt kom der rigtig mange gode konstruktive idéer på bordet og det medførte en   god debat. Og det var glædeligt at høre begrundelsen herfor, nemlig at klubben skulle gøre næsten alt for at få tilført nye medlemmer og skaffe flere greenfee-gæster.

Idéerne omfattede alt fra at lave et nyt Hul i skoven og sammenlægge 2 huller.

Et turneringsforslag om at lave en løbende turnering som varer hele sæsonen og indgår i Klubmesterskabet

Også rigtig meget om banen, at den som forsøg skulle holdes åben hele året, at baneservice skulle være mere markedsføring over for greenfee-gæster.

At stoppe nuværende sommerhusordning og erstatte den med et rigtig godt tilbud til både sommerhusejere og sommerhusgæster.

At nedsætte buggy-lejen så ældre mennesker fortsat kan spille golf, og stille trolleys gratis til rådighed.

Idé om at droppe samarbejdet med Golfhæftet og sætte greenfee ned til kr. 200,-

Bedre skiltning på banen og bedre baneguide til vore greenfee-gæster, evt. oversigtstavle med oplysninger om hullet og lidt kulturhistorie - ved hvert hul.

Fokus på hvordan vi højner niveauet på frivilligt arbejde i klubben for at frigøre mere tid til rigtig greenkeeper-arbejde.

At klubben får lavet en mere moderne hjemmeside – også til gavn for greenfee-gæster.

Opsætte en kaffe/chokolade automat i klubhuset – også en service for både klubbens medlemmer og greenfee-gæster.

Overveje at lade frivillige passe par 3 banen og driving range, måske med lidt greenkeeper hjælp.

At deltagelse i Regionsgolf bør omfatte alle medlemmer med tilmelding og opslag på hjemmesiden i god tid – en fornemmelse af det var for en lukket kreds

 

Alt i alt rigtig mange gode idéer til bestyrelsen, baneudvalget og turneringsudvalget. Noget  af det har vi gang i, og noget vil indgå i som inspiration for bestyrelsens arbejde, mens andre ting af økonomiske årsager p.t. må lægges i bero – men rigtig mange tak for de mange gode input.

 

Afslutning:

Formanden takkede for det store fremmøde og debatten og takkede dirigenten for veludført arbejde.

 

Formandens beretning vil fremgå Klubbens hjemmeside

 

Ebeltoft, den 30/1 2016

 

Dirigent

Henrik Brandt-Madsen

 

_______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap