Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Beretning - Generalforsamling 26. januar 2015.

Der er i sidste sæson medlemmer, som desværre er gået bort, og jeg vil gerne her til indledning bede alle rejse sig op, så vi sammen kan mindes disse personer med 1 minuts stilhed.

TAK!

Fra såvel medlemmer som greenfee spillere er der i den forgangne sæson igen kommet megen ros til banen. Vi har haft en fantastisk sommer, hvilket dog har kunnet ses på banen med tørkepletter på udsatte steder og på vandregningen. Greenkeepernes store indsat med at pleje banen samt gennemførelse af de forbedringstiltag fra langtidsplanen, der har været penge til indenfor budgetrammerne, har bidraget til, at vi år efter år stille og roligt får en bedre bane. I foråret blev de ændrede bunkers og udvidelsen af greenen på hul 18 taget i brug. Arbejdet med at nedgrave nye vandledninger er opstartet og dette arbejde forventes færdig her til foråret 2015. Der er 2 hovedårsager til at dette arbejde er igangsat. For det første for at få forbedret vandtrykket og for det andet at få forbundet den sydlige del af golfbane med vores egen vandboring og dermed kunne reducere vandudgifterne. Rød teested på hul 4 og hul 8 er blevet omlægt og vil blive klar til ibrugtagning her til foråret . Renovering af gul teested på hul 16 er blevet udskudt.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et overskud på 156 t.kr. mod sidste års 44 t.kr. eller en forbedring på 112 t.kr. Det er nu 5. år med overskud, og det er vi i bestyrelsen selvfølgelig meget tilfredse med – alt taget i betragtning. Som jeg har redegjort for de seneste år, er det nødvendigt med et overskud i denne størrelsesorden, dels for at kunne afdrage på lånene, dels for at kunne finansiere nogle af de projekter, som er nødvendige at få gennemført, og her er den nye vandledning et godt eksempel. Likviditeten har kunnet hænge sammen, fordi der ligesom i tidligere år er givet en ekstrabevilling på 300 t.kr. på kassekreditten op til 1. maj og 1. november, hvor kontingentopkrævningen finder sted. Også i år er der finansieret mindre køb af maskiner og udstyr over kassekreditten for i alt ca. 90 t.kr. Der er som i tidligere år gennemført en meget stram omkostnings- og likviditetsstyring i tæt samarbejde med vores greenkeeper Flemming Thorup. Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

75 % af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingenter. I 2014 har vi ikke kunnet fastholde antallet af seniormedlemmer, hvor der er en tilbagegang på 17 medlemmer - BILAG 1. For 2015 er billedet det samme. Totalt set er vi nu 494 medlemmer svarende til et fald på 52. Heraf er 30 seniorer. - BILAG 2. Det er denne sammensætning, der danner grundlag for budgettet for 2014/2015. Jeg ser medlemstilbagegangen som vores allerstørste udfordringer de kommende 3-5 år, og vil ikke blive overrasket, hvis vi nærmer os 350 seniorer om nogle få år.  Vi har som sidste år lavet en oversigt over aldersfordelingen i klubben. - BILAG 3. Det er tydeligt, at vi er en seniorklub og ikke en juniorklub. Gennemsnitalderen er nu knap 63 år. Problemstillingen er tydelig, og derfor vil der fortsat blive gjort en ihærdig indsats for at skaffe nye medlemmer. Målsætningen er uændret, at der skal skaffes mindst 100 nye medlemmer over de næste 2 - 3 år, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles – med små skridt af gangen – at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Det er en ambitiøs målsætning, men en nødvendighed.  Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson ligesom de tidligere år har været ydet en stor indsats for at skaffe nye medlemmer - 28 i alt og heraf 21 seniorer - er det ikke nok. Der skal mere til, og derfor fastholdes planen fra tidligere år. – BILAG 4.

På Ryttergården har vi taget en ny materialeplads i brug til jord, sand og grus - et længe næret ønske fra greenkeepernes side, og som skulle tjene sig hjem i løbet af ganske få år.  Der er sket en kraftig oprydning rundt om husene og forholdene for medarbejderne indendørs er også forbedret en smule. De forberedende øvelser med hensyn til at få etableret en ny vaskeplads med olieudskiller og sandfang er igangsat og dette projekt vil have høj prioritet her i foråret. Det er helt klart et myndighedskrav, som vi ikke kommer udenom længere.

På greenkeeper siden blev Ralf udlært i september og fratrådte 1.oktober. Jan er efterfølgende blevet ansat som greenkeeperassistent med den kondition, at der er en vinterpause på 4 måneder og han starter igen til 1.april. Så vores greenkeeperstab består herefter af Flemming, Jan og Jacob, som er elev de næste 3 år. Dertil kommer, at vi får stor hjælp fra Christian Mouritzen og Kasper Schneider til at klippe på banen. Stor tak herfra for denne hjælp, som vi håbe vil fortsætte. Men er der medlemmer, som ikke har fået deres drøm opfyldt med hensyn til at køre traktor, er der stadig mulighed for at melde sig som frivillig, for vi kan sandsynligvis godt bruge mere hjælp.               

I 2014 har der været en vækst i antal greenfee spillere til i alt 2250. Stigningen kommer ovenpå nedgangen i 2013, hvor der var et fald på 9 %. Opgørelsen antalsmæssigt skal i år nok tages med et gran salt pga. det nye betalingssystem, som har haft lidt begyndervanskeligheder. Økonomisk har det betydet en indtægt af greenfee på 433 t.kr. – se BILAG 5. Det har i år ikke været muligt at udarbejde tidligere års specifikation i de forskellige kategorier ligeledes pga. det nye betalingssystem.

I den kommende sæson vil der fortsat være samarbejde med Golfhæftet og TEE-time.

Erfa samarbejdet mellem Hammel, Norddjurs, Grenå, Kalø og Ebeltoft fastholdes og bliver udvidet med Randers fra 2015.

Lidt om vores turneringshold:                                                                                                       Senior holdet vandt deres gruppe og rykkede op i A-rækken, og vinder de her i år vil de rykke op i 3. div. Så det glæder vi os til!                                                                     Vedr. Regionsgolf med 4 hold blev A holdet nr. 2 i gruppen. B holdet kom heller ikke videre fra grundspillet. C holdet blev slået ud i 1. runde i slutspillet og det samme skete for D holdet.                                                                                                                               Ingen af de 3 veteranhold gik videre fra grundspillet.                                                    Derudover har vi haft et lukket hold med i kvalifikationsrækken.

I 2015 har vi tilmeldt 4 hold til regionsgolf henholdsvis i A, B, C og D rækken. Derudover også et seniorhold , 2 eller3 veteranhold samt det lukkede hold i kvalifikationsrækken.

I 2014 har der været 9 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Kalø og Grenå. Derudover den årlige turnering for udvalg, turneringsledere og sponsorer og endelig Klubmesterskaberne. Turneringsplanen for 2015 er på plads, og der bliver igen 9 sponsorturneringer - de ”gamle” trofaste, der har været med i mange år, og som skal have en særlig tak. I 2015 har ”Mellem Jyder” dog erstattet Danske Bank, så der bliver altså fortsat 9 sponsorturneringer. ”Mellem Jyder” bliver lørdag den 6. juni som ægteskabs- eller par match med gunstart kl. 12.00  og turneringsformen greensome. Koncept lidt som den tidligere ”Hvide Hus Match” med spisning efter turneringen hos” Mellem Jyder”.

Aftalen med vores PRO Arild Townhill vil også være gældende for næste sæson. Da det imidlertid er lidt usikkert, hvor mange juniorer vi får, har vi i bestyrelsen besluttet, at evt. overskydende timer ligesom sidste år vil blive brugt på de ”nye kaniner”, så vi sikrer dem den bedst mulige start i håbet om, at de vil fortsætter i klubben. Dog er Arilds timer reduceret fra 90 til 80 timer for den kommende sæson også på grund af et meget lavt antal juniorer. Timetallet kan ændres, hvis der bliver behov for dette.

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer. Sponsorindtægterne er på niveau med sidste år ca. 150 t.kr. Dertil kommer den nye plads til buggyer. Tuborg Fonden har sponsoreret 15 t.kr. til nye bænke på banen, efter ansøgning fra John Brændgaard. Dog ved hul 11 er det ”dræbersneglene”, som er sponsorer. Til orientering fortsætter den sponsoraftale med Nybolig, som indebærer, at hvis I, familie eller venner får solgt bolig gennem Nybolig - på jeres anbefaling - tilfalder der 2.000 kr. til klubben ved gennemført salg. Nybolig fortsætter også som sponsor for klubmesterskaberne i 2015. Vi har her for nylig skrevet til samtlige medlemmer i et forsøg på at indsamle penge til en hjertestarter i Klubben, efter et par mislykkede forsøg hos fonde. Denne indsamling sætter vi imidlertid i bero, fordi Nybolig har ønsket, at de sponsorere den nye hjertestarter.   Det er glædeligt, at der er så stor opbagning til Ebeltoft Golf Club. En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte samarbejdet i 2015 og fremover.

Derudover er der kommet godt gang i OK aftalen, som giver klubben 6 øre pr. liter benzin, når man er tilmeldt denne ordning. Fra bestyrelsen skal der lyde en opfordring til, at medlemmerne tilmelder sig. Klubben kan være behjælpelig hermed. Pt. er vi 43, som er tilmeldt, men der burde være mulighed for flere.                                                                    

Som formand er jeg imponeret og stolt over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder baneservice, boldopsamling, hjælp i administrationen, arbejdsdag på banen, hjælp ved arrangementer og håndværkere til store og små opgaver.  Vi har bl.a. fået malet klubhuset i år hvis I ikke har bemærket det. Alt sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når vi har behov for en ekstra hånd, for behovet er der også fremover. En stor tak til alle hjælpere fra bestyrelsen for indsatsen.

 Der har ikke været afholdt klubaftener i den forgangne sæson, men der er planlagt et arrangement i løbet af marts sandsynligvis i samarbejde med Kvickly.

Projekter som primært bestyrelse og baneudvalg har arbejdet med i løbet af året fremgår af de næste bilag - BILAG 6a og 6b.

Endvidere kan jeg oplyse, at den indgåede aftale omkring buggyer med Svenningsens Maskinforretning AS også vil være gældende for 2015.

Det er vigtigt at klubbens medlemmer er klar over, hvordan klubben står med hensyn til fremtiden. Derfor viser jeg igen i år SWOT analysen i en let revideret udgave, der fortæller noget om ”styrker”, ”svagheder”, ”muligheder” og ”trusler” -    se BILAG 7.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2014.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt har bidraget til at klubben kan fungerer.

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg også sige mange tak for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejdet i det forgangne år. Vi har stadig masser af udfordringer, men jeg håber og ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet og udviklingen i det nye år.

 

Til slut et par servicemeddelelser:

 1. Vi har stadig medlemmer, hvor vi ikke kender mailadressen. Venligst få den afleveret til Erik.
 2. Til matcherne i 2015 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af 150 kr.
 3. Og så vil jeg gerne appellere til, at ris, ros og evt. forslag fra medlemmerne fremsendes pr. mail eller brev til klubben
 4. Endelig en opfordring fra bestyrelsen til, at kontingentbetaling sker via PBS. Administrativt er det langt den nemmeste løsning for klubben. Gebyr på 50 kr. blev vedtaget på Generalforsamlingen den 16/1 2012 hvis man ikke betaler via PBS.
 5. Til sidst vil jeg bede alle ”Klubber i Klubben” om straks at få udpeget et medlem til Festudvalget vedr. klubbens 50 års jubilæum i 2016. Det er ved at være op over.
 6. Og så til allersidst, vi kommer ikke med nogen kontingentstigning i år!!!

Dette var ordene. TAK!

26. januar 2015

Torben Therkelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap