Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  26. januar 2015

Der var 63 deltagere og 2 fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning, som er vedhæftet dette referat.

Der var få spørgsmål i forlængelse af beretningen:

1. Ved opsætning af hjertestarter som Nybolig har sponsoreret, vil et passende sted blive valgt til opsætning.

2. Opfordring til skarp markedsføring af golfens dag samt nybegynderturnering, hvor medlem kan tage ven, nabo e.l. med.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Regnskab som viser et overskud for 2014 på 156.273 kr. blev gennemgået af formand Torben Therkelsen.

Der var kort debat om renteniveau på kassekredit. Det blev bl.a. foreslået at optage lån i klubhus som alternativ til kassekredit. Allan Bante tilbød at indhente tilbud og forelægge det for bestyrelsen, hvilket der var opbakning til.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget

Budgettet blev gennemgået og vedtaget.

5. Godkendelse af betalingsregulativ

Der er ingen indeks regulering i relation til forbrugerindeks.

Nyt betalingsregulativ blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

 

Forslag 1:

Det foreslås, at forsøgsordningen med gratis træningsbolde på driving range fortsætter endnu et år. Greenfee spillere afkræves 20 kr.

Forslag 2:

For at tiltrække nye medlemmer foreslår bestyrelsen, at hvis man melder sig ind i klubben som senior på Golfens dag den 19. april 2015, skal man ikke betale indskud. Forslaget er en forsøgsordning og er gældende for 2015.

Begrundelse: Andre klubber på Djursland gør dette, og der er stor konkurrence om medlemmerne. Tages op igen på næste års generalforsamling.

Forslag 3:

Det foreslås, at bestyrelsen fremover betaler 50% af fuld kontingent (pt. 5.700 kr).

Betaling sker 1. maj og 1. november. Første gang er 1. maj 2015 med 1.425 kr.

Hvis forslaget vedtages vil det fremover indgå i betalingsregulativet.

 

Alle 3 forslag blev vedtaget.

Forslag fra medlemmerne:

Forslag 1 (Torben Hornbæk):

 

Ingen skal kunne pålægges gebyr, hvis der betales kontingent til tiden. Enten ved

Betalingsservice, kontooverførsel eller elektronisk indbetaling.

Kun hvis der ikke betales til tiden, jævnfør betalingsregulativet, skal der kunne

kræves gebyr.

 

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for og 23 imod.

 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Henrik Krogh og Kristen Riis-Jensen var på valg. Henrik Krogh ønskede ikke genvalg.

Der var valg til bestyrelsen, Kristen Riis-Jensen blev genvalgt med 60 stemmer og Niels Korsgaard blev valgt med 37 stemmer. Carsten Moth fik 33 stemmer.

Der var herefter valg af 1 suppleant:

Carsten Moth blev valgt.

 

8. Valg af revisor

Revisionsgruppen blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt

Torben Hornbæk takkede hjælpere fra husudvalget.

Det blev foreslået, at det skulle honoreres bedre såfremt der blev skaffet et nyt medlem.

Det blev foreslået, at der skulle skiltes bedre ved indgang til golfbanen, idet flere gæster, hundeluftere mv. ikke respekterede golfspillende medlemmer og gæster.

Det blev efterspurgt, at shoppen havde et mindre udvalg af måtter, handsker mv.

Henrik Krogh fik tak for 4 år i bestyrelsen, idet han gik af.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

 

Dirigent:___________________

                  Henrik Brandt-Madsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap