Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  9. december  2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Poul Svendsen,  Flemming Schütt , Susanne B. Rasmussen, Kresten Riis-Jensen og Erik Smedegaard

Afbud:               Jørgen Fink og Henrik Krogh

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                         Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 30/11-2014 - ikke færdigt                                                                          Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Jørgen/Torben

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Restancer fra kontingentopkrævning  samt øvrige                                             Erik

Årsregnskab 2013-2014                                                                                                  Alle

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle                    

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

                                         

 

Ad.1:

Referat godkendt.

 

Ad.2:

Regnskab for november er ikke udarbejdet endnu.

Kassekredit træk er ca. 460.000 kr. pr. 9/12 2014.

Årsregnskab for 2013 – 2014 er færdigt og viser et overskud på

ca. 156.000 kr. mod budget på 125.000 kr.

 

Ad.3:

Intet fremlagt.

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Turneringskalenderen for sæson 2015 er færdigt og udleveres i sekretariatet

til interesserede.

Vi har 50 års jubilæum i klubben i 2016 og der nedsættes et festudvalg som

 

 

skal planlægge forskellige arrangementer i løbet af året.

Medlemmer er meget velkomne til at komme med forslag til hvordan vi kan

gøre vores 50 års jubilæum til noget helt specielt både for vore egne

medlemmer og for vores greenfeegæster.

Information om navne på vores festudvalg følger senere i et nyhedsbrev.

Bestyrelsen opfordrer klubber i klubben til at sende 1 repræsentant til festudvalget. Repræsentanter til festudvalget bedes venligst meddelt til Erik. Der deltager 2 fra bestyrelsen i festudvalget.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

 

Baneudvalg:

Boldopsamleren på drivingrange er kørt til vinteropbevaring på Ryttergården.

Der skal samles bolde manuelt ved benyttelse af drivingrange.

Der spilles med måtter på vinterbane.

På hul 4 og 8 er de røde teesteder lavet færdige.

Omlægning af gul tee på hul 16 er udskudt.

Der nedlægges ny hovedvandledning på store dele af banen og arbejdet

forventes færdigt sidst i uge 51.

 

PRO-AM:

Der afholdes Pro-AM i EGC d. 4. september 2015.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der bliver sendt nyhedsbrev ud i uge 51 ang. støtteindsamling til hjertestarter 100 kr. pr. medlem. Der er søgt om muligt tilskud Elro Fonden.

 

OK aftalen status er 43 kort til EGC, hvilket er meget positivt, men der må gerne komme endnu flere.

 

Ad.5:

Der skal vælges 2 medlemmer samt en suppleant til bestyrelsen på vores

generalforsamling der afholdes mandag d. 26 januar 2015.

Baneudvalgsformand Kresten Riis-Jensen modtager genvalg.

Henrik Krogh modtager ikke genvalg og der skal derfor findes et nyt bestyrelsesmedlem til

sekretærposten mv.

Bestyrelsen foreslår at bestyrelsesmedlemmer betaler halvt kontingent.

 

 

 

Ad.6:

Der blev indleveret 3 rigtige svar på vores hulsponsorkonkurrence

på hul 12 som er Mille B.

Anne-Mette Rosenberg Madsen har vundet 1 flaske vin der kan afhentes

i sekretariatet.

Konkurrencen har kørt i 3 måneder og der er kommet i gennemsnit 5 besvarelser pr. gang. Konkurrencen lukkes herefter ned.

 

Susanne og Poul deltager på et fyraftensmøde i Silkeborg/Ry golfklub 20/1 -15 med agenda :fastholdelse af prøvemedlemmer samt nye medlemmer de første år.

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap