Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  9. september 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, , Flemming Schütt , Jørgen Fink,,  Susanne B. Rasmussen og Kresten Riis-Jensen og Henrik Krogh

Afbud:               Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                         Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 318-2014                                                                                                          Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Jørgen/Torben

Medlemsstatus (liste over allerede udmeldte pt.)                                             Erik

Restancer fra kontingentopkrævning  samt øvrige                                             Erik/Flemming

Tidsplan for budget 2014/15                                                                                         Jørgen

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

                     Ansøgninger til fonde

                     Byggegrund v. hul 16

                     Udvidet overvågning af klubhus

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             PRO-AM opfølgning

             Klubmesterskaber opfølgning

             Betalingssystem (herunder afstemningsmuligheder)

             Status klubbens IT hardware (klubhus og Ryttergården)   

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

             Udvalgsmøde 29/9-2014

             ERFA samarbejde - invitation fra Randers

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Erik taler med Svenningsen om forlængelse af Buggy aftale.

Henrik laver udkast til Nyhedsbrev mv., som sendes ud i forbindelse betalingsregulativ og regler om udmeldelse.

Referat godkendt.

 

Ad.2:

Træk på kassekredit er 778.071 kr.

Tilgodehavender ca. 15.000 kr. (Tuborg) og 67.000 kr. (diverse)

Greenfee er 13.000 kr. bedre i forhold til 2013

Erik udarbejder likviditetsbudget for resten af 2014.

Medlemsstatus er 15 udmeldte seniorer, 3 udmeldte fleks og 7 har ændret fra senior til fleks. Erik udarbejder nu oversigt over medlemsstatus.

 

 

Restancer er begrænset.

 

Ad.3:

Finn True Jensen arbejder videre med ansøgning af fonde.

Vedrørende eventuel mageskifte af byggegrunde ved hul 16 udarbejdes en skitse som drøftes med naboer til grundene.

Der er sat et 3. kamera op til overvågning af klubhus og det fungerer som det skal.

 

Ad.4:

 

Udfordringer med IT på Ryttergården er løst.

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

Udfordringer med at tiltrække nye unge. Muligheder overvejes, herunder samarbejde med skoler.

 

Turneringsudvalg:

Der skal eventuelt afholdes kredsturnering for juniorer i Ebeltoft den 4. oktober med tilmeldingsfrist den 28. sept. Susanne arbejder hermed. I givet fald skal der bruges et antal hjælpere.

Der er invitationer på vej ud til den årlige sponsor/hjælper turnering, som finder sted d. 12. oktober.

Der indtræder eventuelt et par nye medlemmer i turneringsudvalget til at hjælpe Susanne.

Klubmesterskaberne blev drøftet, bl.a. på baggrund af henvendelser fra et par medlemmer. I 2014 blev det forsøgt med sideløbende stableford turnering. På baggrund af erfaringerne herfra, planlægges et endnu bedre klubmesterskab i 2015.

På fremtidige turneringer vil der blive benyttet live score for at undgå fejloptælling.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

 

Baneudvalg:

Jan er ansat indtil 1.12 og Ralph er blevet udlært i september.

Maskiner er ok, de vedligeholdes.

Greenkeeper har ønsket af få en bil med lad til arbejdet på banen. Undersøges.

Eventuelt skal skaffes en tromle til arbejde på greens.

Container er ankommet og på plads til opbevaring af diverse værktøjer mv.

 

Green på hul 18 er ny sået på det nye område, men er ikke taget i brug som green endnu.

 

 

 

Fortsættelse af udskiftning af hovedledning er ikke besluttet endnu hvornår skal ske.

Teesteder som er under overvejelse for snarlig renovering/justering er hul 8, samt rød hul 4.

Vintergreens bliver som sidste sæson, bortset fra hul , hvor teested flyttes ned til det gamle teested (herrer).

Der skal eventuelt vertikalskæres og topdresses med sand. Det er forbundet med omkostninger, derfor vil der arbejdes på 6 huller pr. år og med opstart ultimo 2015.

Der skal på sigt eventuelt lægges flere måtter ud på stier ala hul 8 og 15.

Der udarbejdes prioriteringsliste på opgaver med hensyntagen til økonomi og spillet.

På Driving range vil skrænten foran udslagssteder blive jævnet idet denne samler mange bolde.

Damernes tee sted på hul 15, vil ikke blive flyttet pt.

Mange medlemmer yder god hjælp på banen, hvilket baneudvalg sætter pris på.

Eventuelt vil der blive arrangeret arbejdsdag d. 25. oktober.

 

 

PRO-AM:

Godt gennemført og med rigtig gode tilbagemeldinger. I 2015 planlægges Pro Am igen den første fredag i september (PGA skal bekræfte dato).

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Den bænk som er sponsoreret af Dræbersneglene (John, Uffe, Johannes, Finn, Kim og Henrik), er kommet og sat op til tee-sted hul 11.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Det er besluttet, at prisen for Ebelmatch i 2015 bliver 7.500 kr.

 

Der planlægges medlemsarrangement om golfbox, regler og vin. Dato ikke endeligt fastlagt.

 

De nye bænke som er sat op på banen er købt hos Bygma i forlængelse af bevilling fra Tuborgfonden.

 

Blandt svarene i månedens hul konkurrence, blev der trukket lod blandt de korrekte svar. Jan Rasmussen var den heldige og kan afhente en flaske vin i Pro shoppen.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap