Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  12. august 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, , Flemming Schütt , Jørgen Fink,,  Susanne B. Rasmussen og Kresten Riis-Jensen og Henrik Krogh

Afbud:               Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                         Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/7-2014                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus (liste over allerede udmeldte pt.)                                             Erik

Restancer fra kontingentopkrævning  samt øvrige                                             Erik/Flemming

Tidsplan for budget 2014/15                                                                                         Jørgen

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

                     Ny Buggy plads mv.

                     Ansøgninger til fonde

                     Byggegrund v. hul 16

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             PRO-AM

             Betalingssystem (herunder afstemningsmuligheder)

             Status klubbens IT hardware (klubhus og Ryttergården)

             Udvidet overvågning klubhus?

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

             Udvalgsmøde dato?

             ERFA Golf 18/8-2014, kl. 15.00

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Tidligere referater allerede godkendt.

 

Ad.2:

Regnskabet ser fornuftigt ud og er bedre end budget.

Der har været flere green fee spillere end budget, hvilket er tilfredsstillende. Indtægten er ca. 57.000 kr. bedre i forhold til 2013. Sponsorindtægter er ligeledes bedre set i forhold til 2013.

Træk på kassekredit er 570.000 kr.

Medlemsstatus. 13 udmeldte i 2014 pr. dd. Medlemstallet 429 full member mod 414 primo året.

 

Sidst i september vil regler for eventuel udmeldelse blive sendt ud i nyhedsbrev, samt offentliggjort på hjemmeside.

 

 

 

Samlede restancer er 21.000 kr.

 

Budgetlægning for 2014/15 påbegyndes ca. 1. september.

 

Ad.3:

Ny Buggy plads er færdig og fremstår meget tilfredsstillende. Der kommer nyhedsbrev herom og bestyrelsen takker for arbejdsindsatsen og det flotte resultat.

Alle Buggy pladser er udlejet. Prisen er pr. år, depositum 1.000 kr. , leje 1.000 kr. og eventuelt el 500 kr.

Det forventes at Buggys køres i vinterhi ca. 1. november.

Svenningsen A/S kontaktes for bekræftelse af at Buggy aftale kører videre i 2015.

 

Der ses på ansøgning af fonde i samarbejde med Finn True Jensen til diverse formål, bl.a. eventuel opførelse af lynaflederhus.

I forbindelse med bænke skænket af Tuborgfondet sender Henrik billede mv. til Tuborgfondet ligesom det skal på hjemmeside mv.

 

Der er intet nyt vedrørende byggegrunde.

 

Ad.4:

 

Vedrørende betalingssystem laves daglig optælling i en forsøgsperiode på 14 dage. Dette for at sikre at det fungerer som det skal.

 

Der er lidt udfordringer med IT særligt på Ryttergården. Dette er løst ellers bliver det løst. Bl.a. indkøbes ny computer til Flemming.

 

Begynderudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Klubmesterskabet afholdes i sidste weekend i august. Udover det almindelige klubmesterskab i slagspil, afholdes også et stableford mesterskab. Information er udsendt i nyhedsbrev samt på hjemmeside.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

 

Baneudvalg:

Der forventes at der arrangeres arbejdsdag d. 27. oktober.

 

 

Ralph's læretid slutter d. 12. september, hvorefter han stopper i klubben.

Der ansættes en medarbejder til banen 1.3 og med ansættelse i 8 måneder.

 

Der er udarbejdet en prioriteret plan for arbejdet med banen.

 

Der vil indtil videre fortsat være blå markering v. green på hul 18.

 

Vintergreens bliver ligesom sidste år, bortset fra at teested på hul 2, bliver rykket ned på herrernes gamle teested.

 

PRO-AM:

Der er 13 tilmeldte hold og potentiale til et par stykker mere.

Der vil blive sendt nyhedsbrev ud, hvor hjælpere kan tilmelde sig hos Erik.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Dræbersneglene sponsorer en ny bænk til hul 10/11. Bænken opsættes indenfor kort tid, hvorefter de gamle fjernes.

 

I forhold til ny aftale med OK, undersøger Henrik om vi kan få en reklame på standeren ved Kvickly.

 

Ad.5:

Udvalgsmøde vil blive afholdt d. 29. september kl. 19.00 i klubhuset.

På udvalgsmødet tages bl.a. klubbens 50 års jubilæum op.

 

På opfordring fra Ove og Jette Jensen, vil der i kommende nyhedsbreve komme en månedskonkurrence, hvor medlemmer kan vinde en flaske vin hvis de kan svare på hvem der er sponsor på et af banens huller. Svaret sendes til Henrik Krogh og månedens vinder offentliggøres i efterfølgende nyhedsbrev.

 

Ad.6:

I forbindelse med Ebelmatch sender Erik faktura på 5.000 kr. + moms til Parkhotellet. Det overvejes om EGC kan arrangere lidt morgenbrød (mod betaling) samt evt. stå for lidt service på banen.

 

Der skal arrangeres undervisning i golfbox for relevante medlemmer mv. Dato meldes ud inden for kort tid.

 

Henrik Krogh følger op i forhold til golfconnections.

 

Der har været en henvendelse fra sommerhusejere om særligt sommermedlemskab. Nuværende ordning indeholdende langdistance eller køb af 10-turs kort fastholdes.

 

 

AON kontaktes vedrørende forsikringsaftale til golfklubber.

 

I Randers Fjord har de en automat, hvor der kan købes øl, vand, slik, bolde mv. og hvor betaling kan ske med Dankort. Henrik kontakter Randers Fjord og undersøger mht. leverandør og pris.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap