Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  1. april 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Erik Smedegaard,  Jørgen Fink og Allan Steen

Afbud:               Susanne B. Rasmussen og Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  11/3-2014.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/3-2014                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/1-2014                                       Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra den 11/3 godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Der ønskes møde med Tryg om forsikringsgennemgang. Kontaktperson rykkes idet denne ikke vender tilbage.

KK er næsten udnyttet fuldt ud.

Vi er på budget. Pt. behov for stram likviditetsstyring.

 

Erik sikrer at fremover skal alle fakturaer stiles til Galgebakken. Kopi sendes til greenkeeper, som godkender. Bogføring skal ske når faktura modtages.

Erik giver besked til leverandør løbende, dvs. efterhånden som faktura indgår fra greenkeeper. Af faktura skal leverandør anføre hvem der har bestilt vare/ydelse.

 

Erik laver likviditetsbudget, således at det løbende kan følges hvad forbrug og udestående er.

 

Ad.3:

Nye Buggy'er er ankommet til klubben. Poul Svendsen er ved at undersøge mulighed for overdækning af presenning eller lignende.

Henrik undersøger mulighed for påsætning af Buggy reklamer, som ikke skader farve og lakering.

 

 

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Planlægning af Golfens dag er i fuld gang.

Der bliver annonceret på hjemmeside og i lokalaviser i uge 17. Det bliver 1/4 side i Ebeltoft Folketidende og Djurslandsposten.

Samtidig sendes omtale, som vi håber at lokalaviserne vil bringe.

Klubber i klubben opfordres til at bakke op om nyt tiltag, som finder sted d. 13.4, hvor et medlem kan invitere et ikke-golfspiller til en Texas turnering. Information om arrangementet er udsendt som nyhedsbrev og er på hjemmeside.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Turneringsplan for 2014 er klar og udsendt på nyhedsbrev, samt offentliggjort på hjemmeside.

Der er flere der er interesserede i at sponsorere match fremover. Pt. er der ikke plads til flere matcher, men skulle en af nuværende match sponsorer springe fra kontaktes de interesserede.

Hulspilsmatch genoptages i 2014, er offentliggjort på golfbox, hvor tilmelding kan finde sted.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

Det er et nyt udvalg og er i gang med initiativer. Det nye udvalg er i gang med initiativer.

Der arrangeres en Texas match for medlemmer, hvor ikke spillende familie, venner kan deltage. Vil finde sted d. 13. april. Der sendes information ud til medlemmer på mail.

Der laves fyraftensgolf i maj måned i samarbejde med Effi.

Der var planlagt arrangement den 28. maj under tema Idé aften og vinsmagning. Er dog udsat til efteråret.

Som noget nyt kommer et prøvemedlemskab til at koste 2.850 kr. incl. at der stilles udstyr til rådighed. Medlemskab vil køre indtil 1. maj året efter. Samtidig kan prøvemedlemmers barn/børn i alderen i alderen 5 - 18 år deltage gratis i samme periode.

Der tilbydes også prøvemedlemskab frem til 1. juli for 1.000 kr.

Derudover er der også flere initiativer på vej med det formål at værne om medlemmerne, skaffe flere medlemmer samt green fee gæster.

 

Baneudvalg:

Der er fundet muligheder for opsætning af net mv. på Driving range. Økonomi skal dog lige på plads.

Der arbejdes fortsat på en arbejdsplan for frivillige hjælpere.

Banen er åbnet, hvilket er 2 uger tidligere end den plejer.

Arbejdsdag den 29. marts var en stor succes med 37 deltagere.

Der plantes træer mellem hul 1 og 18.

Boldopsamling på Driving Range starter i uge 15.

Baneservice starter op i uge 15.

 

 

Der er lavet lokalregel pga. udskiftning af hovedledning. Frit drop på opgravede arealer. Vil ikke være markeret med blå pæle.

 

 

På udvalgsmøde blev der fremsat forslag om at fjerne højen ved hul 1. Der ansøges kommunen om tilladelse, hvorefter økonomi, endelig beslutning skal på plads. Det blev foreslået indsamling af midler til dette projekt.

 

På udvalgsmøde kom der opfordring til bedre information af medlemmer om banen på hjemmesider, herunder arbejdsplaner.

 

PRO-AM:

Pro Am bliver den 5. september. Præmiesponsorer er på plads, bortset fra hole in one sponsor på hul 7.

Invitationer mv. sendes ud efter påske.

Til Pro Am laves kvalifikationsmatch for medlemmer af EGC i august. 3 bedste placeringer, kan deltage i Pro Am. Match fee bliver 100 kr. Hcp krav er under hcp 36 og minimumsalder 18 år.

 

Webmaster:

Hjemmeside er stort set opdateret.

Der er lavet nye aftaler med samarbejdsklubber, hvor klubber der deltager i midtjysk samarbejde gives gensidigt 50 kr. i rabat på greenfee. Tidligere 50% aftalt er afløst af aftale om fast green fee på 200 kr. alle ugens dage. Ny i sidste kategori er Viborg Golfklub.

Der er byttet green fee billetter med samarbejdsklubber. Disse fordeles til frivillige hjælpere i klubben.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Sponsorer for sæsonen er på plads.

Der er ansøgt om at lave aftale med OK, hvor der klubben kan få sponsorkroner via OK kort.

Med Nybolig er der indgået flot sponsoraftale, hvor henvisninger til Nybolig, som fører til et salg udløser 2.000 kr. til klubben.

Aftale med Bravo Tours fortsættes. Denne giver et afkast til klubben når et medlem bestiller en golfrejse. Husk at oplyse medlemskab ved bestilling af rejse.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Svensk golfklub har henvendt sig angående samarbejde. Henrik følger op.

 

På den nye terminal udskrives scorekort med plads til nyhedsinfo, som f.eks. næste match. Ønsket nyhed sendes til Jørgen Fink, som sørger for at tekst kommer på scorekort.

 

Googlekalender opdateres af Erik, så greenkeeper kan planlægge arbejdsopgaver på baggrund af denne. Erik og Allan anfører bl.a. vetarangolf, regionsgolf mv., samt også i golfbox.

 

 

 

Allan laver forslag til regler for banelukning til næste møde, idet der ikke er klare regler herfor blandt klubberne i klubben.

 

Fremtidig varsles nyhedsbreve i blandt bestyrelsesmedlemmer, således at supplerende information eventuelt kan komme med.

 

Henrik finder et godt tilbud til køle/frys skab til Pro Shop.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap