Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  11. marts 2014

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Erik Smedegaard Susanne B. Rasmussen, Poul Svendsen,  Jørgen Fink og Allan Steen

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  11/2-2014.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 28/2-2014                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/1-2014                                       Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra den 11/2 godkendt og underskrevet.

Erik sikrer inden næste møde at der kommer orden i tidsregistrering.

 

Ad.2:

 

Ad.3:

Erik og Flemming Thorup skal holde møde med Tryg forsikring snarest for at sikre at policer er opdaterede mv.

Edb på Ryttergåden er blevet udbedret.

Træk på kassekredit er 1.073.000 kr. pr. 11.3.

Vedrørende medlemsstatus er der få bevægelser i positiv retning.

Restancer er ganske få.

 

Ad.4:

 

Der er sammensat nye udvalg og de offentliggøres på hjemmeside.

Der indkaldes til udvalgsmøde i april.

 

Begynderudvalg:

Henrik undersøger pris på indstik i Ebeltoft Folketidende i forbindelse med golfens dag.

 

 

Forberedelse til golfens dag er i gang. Bl.a. skal der laves annonce og artikel til Ebeltoft Folketidende.

 

Juniorudvalg:

Der planlægges diverse aktiviteter, bl.a. besøg i junior klub med demonstration a spil.

Der planlægges særlig event på golfens dag.

Juniorerne skal sælge lotteri den 27. marts, hvor de kan tjene lidt til juniorafdelingen.

 

Turneringsudvalg:

Den 10. maj bliver der en åben match i EGC arrangeret af Golfhæftet. Det bliver som greensome. Tilmelding kan ske på golfbox. Der bliver pæne præmier i matchen.

 

Djurslands bank vil eventuelt gerne have en match i 2015.

 

Husudvalg:

 

Marketingsudvalg:

Det er et nyt udvalg og er i gang med initiativer. Det nye udvalg er i gang med initiativer.

Der arrangeres en Texas match for medlemmer, hvor ikke spillende familie, venner kan deltage. Vil finde sted d. 13. april. Der sendes information ud til medlemmer på mail.

Der laves fyraftensgolf i maj måned i samarbejde med Effi.

Der kommer arrangement den 28. maj under tema Idé aften og vinsmagning.

Som noget nyt er det foreslået at prøvemedlemskab skal koste 2.850 kr. incl. at der stilles udstyr til rådighed. Medlemskab vil køre indtil 1. maj året efter. Samtidig kan prøvemedlemmers barn/børn i alderen i alderen 5 - 18 år deltage gratis i samme periode.

Derudover er der også flere initiativer på vej med det formål at værne om medlemmerne, skaffe flere medlemmer samt green fee gæster.

 

Baneudvalg:

Der er 3 medarbejdere under Greenkeepers Flemming Thorup vinger. Jan er midlertidig og stopper i uge 21. Ralph bliver udlært efter sommerferien. Jacob Fredberg er nyansat som lærling.

Ny boldopsamler forventes klar inden d. 31. marts.

Der er kommet krav om certificering af sprøjter til gødning.

På Ryttergården er materialepladsen færdig. Der skal ryddes op på Ryttergården.

Til Ryttergården skal skaffes en container til opbevaring af gødning mv.

 

Hul 18 færdiggøres og forventes klar til sæsonstart.

Det overvejes om der kan opsættes en høj markering (stål) for out of bound på hul 16, så denne er synlig fra tee steder.

Iflg. udviklingsplan skal dame tee steder på hul 8, 12 og 15 udbedres.

 

 

 

Der er indtil videre udskiftet 450 m. hovedledning. I den forbindelse laves der en lokal regel om "ground under repair" indtil græsset er vokset op igen. Det drejer sig om de steder hvor hovedledningen er gravet ned.

 

Der planlægges en arbejdsdag d. 29. marts, startende kl. 8 og frokost kl. 13. Nærmere information følger.

 

Der bliver behov for frivillige hjælpere, bl.a. til at rive bunkere mv. Der vil blive lavet en arbejdsplan som forpligter.

 

Der er kommet forslag om en lidt sjovere og udfordrende driving range med flag og kurve mv. Kresten undersøger muligheder og pris herfor.

 

Det forventes at der spilles fra sommer tee steder og uden brug af måtter fra søndag den 30. marts.

 

PRO-AM:

Årets Pro-Am bliver fredag d. 5. sept.

Sponsorater til Pro-Am er på plads.

Invitationer og opslag på hjemmeside vil ske i april måned.

Deltagere skal være fyldt 18 år og hcp under 36.

Der arrangeres en kvalifikationsmatch for medlemmer af EGC. Deltagergebyr bliver 100 kr. og der skal deltage min. 25 i kvalifikationsmatch før denne gennemføres.

 

Webmaster:

Opdatering af hjemmeside er igang og afsluttes inden d. 31. marts.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der er gentegnet mange sponsorater og forhandling med de sidste afsluttes inden d. 31. marts.

Nybolig sponsorerer nye flag til banen, herunder også til drivingrange samt til indspilsgreen.

 

Ad.5:

Det blev besluttet, at klubhuset - som forsøgsordning - kan lånes af egne medlemmer over 25 år, dog ikke weekender hvor der er match. Perioden for at låne bliver i perioden 1. oktober til 30. april, dvs. ikke i sommerperioden. Lånemuligheden er fredag og lørdag fra kl. 14 og aflevering skal ske dagen efter inden kl. 9 i rengjort stand. Gitte vil evt. stå for rengøring. Der udarbejdes udkast til kontrakt. Ødelagt service skal erstattes.

Prisen for at låne klubhuset fastsættes til 2.500 kr. plus rengøring. Erik koordinerer udlejning.

 

Henrik er i gang med at lave green fee aftaler med de klubber som EGC "plejer" at have aftale med.

Dette afsluttes inden d. 31. marts og kommer ind på hjemmeside.

 

 

 

Ligeledes er der kommet en aftale om samarbejde fra en svensk golf klub. Henrik Følger op på henvendelsen.

 

Ad.6:

Der er sendt ansøgning til OK benzin om støtteaftale.

 

Der sendes nyhedsbrev om Texas match for begyndere, samt den nye terminal.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap