Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat generalforsamlingen Ebeltoft d. 27. januar 2014 

Der var 61 deltagere, og derudover blev der indleveret 5 fuldmagter.

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning, som er vedhæftet dette referat.

Der var få spørgsmål i forlængelse af referatet:

1. Ofte edb-nedbrud i forbindelse med print af scorekort og golfbox. Bestyrelsen er opmærksomme på problemet, som vil blive udbedret.

2. Om Marathon turneringen giver overskud trods få deltagere fra klubben? Bestyrelsens holdning er, at der er god reklameværdi samt overskud ved salg af øl/vand. I 2014 laves endvidere nyt forsøg, hvor medlemmer fra andre klubber kan tilmelde sig.

3. Er ny skov i forbindelse med mageskiftet  værdiansat? Ikke ud over købsprisen.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Regnskab som viser et overskud for 2013 på 43.655 kr. blev gennemgået af formand Torben Therkelsen.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget

Budgettet blev gennemgået og vedtaget.

5. Godkendelse af betalingsregulativ

Der er ingen indeks regulering i relation til forbrugerindeks. Samtidig blev foreslået ændringer i betalingsregulativets bestemmelser.

Nyt betalingsregulativ blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

 

Forslag 1:

Det foreslås, at forsøgsordningen med gratis træningsbolde på driving range fortsætter endnu et år. Greenfee spillere afkræves 20 kr.

Forslag 2:

For at tiltrække nye medlemmer foreslår bestyrelsen, at hvis man melder sig ind i klubben som senior på Golfens dag den 27. april 2014, skal man ikke betale indskud. Forslaget er en forsøgsordning og er gældende for 2014.

Begrundelse: Andre klubber på Djursland gør dette, og der er stor konkurrence om medlemmerne. Tages op igen på næste års generalforsamling.

Forslag 3:

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet stiger ekstraordinært med 500 kr. årligt til 5.700 kr. For 2014 betales de 500 kr. den 1. maj 2014 sammen med 2.600 kr. i alt 3.100 kr. Kontingentet 1. november 2014 vil derfor være 2.850 kr. for perioden frem til 1.maj 2015.

Begrundelse: Likviditetsbehov

Alle 3 forslag blev vedtaget. Forslag 3 var efter stemmeoptælling, hvor 47 stemte ja, 16 stemte nej, 3 stemte blankt.

Forslag fra medlemmerne:

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Allan Steen, Torben Therkelsen og Poul Svendsen var på valg. Alle 3 modtog genvalg for de næste 3 år.

Der var herefter valg af 1 suppleant:

Susanne Bødker Rasmussen blev valgt.

8. Valg af revisor

Revisionsgruppen blev genvalgt som revisor.

 

 

 

9. Eventuelt

Annette Kambeck fik tak for hendes tid som suppleant i bestyrelsen, idet hun gik af.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

 

 

Dirigent:___________________

                  Henrik Brandt-Madsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap