Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Beretning - Generalforsamling 27. januar 2014.

 

I den forgangne sæson er der igen kommet megen ros til banen fra såvel medlemmer som greenfee spillere. Sæsonen kom lidt sent i gang på grund af den lange vinter. Men til gengæld har vi haft en fantastisk sommer, hvilket også har kunnet ses på banen med tørkepletter på udsatte steder. Dertil kommer greenkeepernes store indsat med at pleje banen samt gennemførelse af de forbedringstiltag fra langtidsplanen, som der har været penge til indenfor budgetrammerne.  I år er de bunkers blevet færdigrenoveret, som blev opstartet i 2012. Bunkers omkring hul 18’s green er totalt ændret og greenen er udvidet, og det ser vi ser frem til at kunne tage i brug her i foråret. Stierne er der blevet arbejdet med og ikke mindst på hul 7, men problemerne omkring vores stier er ikke løst endnu. Nyt teested på hul 10 er taget i brug. I 2014 vil der fortsat blive arbejdet med teesteder, stier og bunkers i det omfang økonomien tillader det.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et overskud på 43 t.kr. mod sidste års 317 t.kr. eller et fald på 274 t.kr.  Det er nu 4. år med positivt resultat, og det er selvfølgelig tilfredsstillende, men ikke godt nok til forsat at kunne afdrage på gælden samt gennemføre nogle af de nødvendige projekter, som vi efterhånden i mange år har skubbet foran os. Likviditeten har kun kunnet hænge sammen, fordi der er givet en ekstrabevilling på 300 t.kr. på kassekreditten op til 1. maj og 1. november. Der er ikke finansieret køb af maskiner over kassekreditten som i tidligere år. Det væsentligt mindre driftsresultat er kun opnået ved en meget stram omkostnings- og likviditetsstyring i tæt samarbejde med ikke mindst vores greenkeeper Flemming Thorup. Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

75 % af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingenter. I 2013 har vi lige akkurat kunnet fastholde antallet af seniormedlemmer netto. - BILAG 1. For 2014 er billedet et noget andet. Totalt set er vi nu reduceret til 546 medlemmer svarende til et fald på 41. Heraf er 27 seniorer. - BILAG 2. Det er denne sammensætning, der danner grundlag for budgettet for 2013/2014. Jeg ser medlemstilbagegangen som en af vores allerstørste udfordringer i de kommende 3-5 år, og vil ikke blive overrasket, hvis vi nærmer os 350 seniorer om nogle få år.  Vi har som sidste år lavet en oversigt over aldersfordelingen i klubben. - BILAG 3. Gennemsnitalderen er nu på 62 år. Problemstillingen er tydelig, og derfor er målsætningen fortsat, at der skal skaffes 100 nye medlemmer over de næste 2 - 3 år, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles – med små skridt af gangen – at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Det er en ambitiøs målsætning, men en nødvendighed.  Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson har været ydet en stor indsats for at skaffe nye medlemmer - 30 i alt -, er det ikke nok. Der skal mere til, og derfor er der lavet følgende plan over aktiviteter for i år. – BILAG 4.

På Ryttergården er der her i november og december blevet etableret materialeplads for jord, sand og grus - et længe næret ønske fra greenkeepernes side, og som skulle tjene sig hjem i løbet af ganske få år. Dertil kommer at vognmændene har haft problemer med at kunne levere til den hidtidige placering. Der er sket en kraftig oprydning rundt om husene og forholdene for medarbejderne indendørs er også forbedret en smule. Vi mangler en varmekilde til opvarmning af værkstedet i de kolde måneder, mens vi selv reparerer og servicerer maskinerne, og der mangler fortsat at blive etableret en ny vaskeplads med olieudskiller og sandfang. Dette projekt arbejdes der videre med i 2014 under hensyntagen til klubbens likviditetssituation. Det er helt klart et myndighedskrav, som vi ikke kommer udenom på kortere sigt.

På greenkeeper siden blev Brian udlært i august, og Ralf bliver færdig med sin uddannelse her til august i 2014. Af økonomiske årsager har vi desværre været nødsaget til at stoppe samarbejdet med Brian, der er blevet erstattet af Jacob Fredberg som elev, og som starter ultimo marts efter 10 ugers introduktionsforløb på skolen. Jan holder vinterpause til medio marts og er derefter til rådighed frem til ca. 1. juni og kan hjælpe os med opstarten her i foråret. I forbindelse med denne øvelse har Flemming Thorup gjort opmærksom på, at der kan komme til at mangle timer i relation til de klippeplaner, der er lagt for banen. På nuværende tidspunkt er der allerede truffet aftale med 2 eller 3 frivillige, der bliver oplært i at klippe semirough. Og er der medlemmer, som ikke har fået deres drengedrøm opfyldt med hensyn til at køre traktor, er der her en mulighed for at melde sig som frivillig, for vi har sandsynligvis behov for mere hjælp. For at dette kan blive en succes, bliver der lavet en ugeplan for, hvornår og hvor meget der skal klippes af de enkelte frivillige. Dog skal det siges at Flemming har været enorm dygtig til at skaffe gratis hjælp via Kommunens Beskæftigelsesafdeling, og det vil han selvfølgelig fortsat arbejde på for at minimere det manglende timetal.             

I 2013 har der været et fald i antal greenfee spillere på ca. 9 % til i alt 1901. Den primære årsag er den lange vinter inkl. påsken, og det har vi ikke kunnet hente hjem igen. Økonomisk har det betydet en mindre indtægt på 20 t.kr. i forhold til sidste år. For den kommende sæson fastholdes greenfee på 300 kr.

Af BILAG 5 fremgår sammensætningen af greenfee spillere. I den kommende sæson vil der fortsat være samarbejde med Golfhæftet og TEE-time. Erfa samarbejdet mellem Hammel, Norddjurs, Grenå, Kalø og Ebeltoft er til debat på et møde primo februar, efter at der ikke har været afholdt møder i 2013. Ebeltoft er initiativtager til mødet i februar.

 Lidt om vores turneringshold. I regionsgolf har der været tilmeldt 6 hold. B-holdet nåede årets regionsfinale på Stensballegård, hvor man blev slået af Vejle.  C-holdet nåede videre fra gruppespillet men slået ud i 1/8-dels finalen. D-holdet nåede ikke videre. Senior B-holdet vandt deres pulje og trods nederlag i ¼ finalen er de alligevel rykket op i Senior A. 2 veteranhold nåede ikke videre fra gruppespillet. I 2014 deltager EGC med yderligere 1 ekstra veteranhold samt 1 hold i A rækken. Kvalifikationsholdet blev nr. 3 i sin pulje og kom ikke videre. Fusionsholdet mellem Ebeltoft og Grenå rykkede op i 2. division damer.

Ebeltoft Golf Club har været vært for en Junior Tour turnering med deltagelse af 110 juniorspillere fra hele Jylland. 10 af klubbens medlemmer bidrog med et kæmpe stykke arbejde og en stort tak herfor fra Juniorudvalget. I 2014 skal vi igen være vært for en tilsvarende turnering.

I 2013 har der været 9 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Kalø og Grenå. Derudover den årlige turnering for udvalg, turneringsledere og sponsorer og endelig Klubmesterskaberne. Turneringsplanen for 2014 er på plads, og der bliver igen 9 sponsorturneringer - de ”gamle” trofaste, der har været med i mange år, og som skal have en særlig tak. Der har været  en lille fremgang i det gennemsnitlige deltagerantal.

Aftalen med træner Arild Townhill vil også være gældende for næste sæson. Da det imidlertid er lidt usikkert, hvor mange juniorer vi får, har vi i bestyrelsen besluttet, at evt. overskydende timer ligesom sidste år vil blive brugt på de ”nye kaniner”, så vi sikrer dem den bedst mulige start i håbet om, at de vil fortsætter i klubben. Dog er Arilds timer reduceret fra 100 til 90 timer for den kommende sæson også på grund af økonomi.

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer. Der har været et lille fald i sponsorindtægterne (på 4 t.kr. til 151 t.kr.). Men det er glædeligt, at der fortsat er så stor opbakning til Ebeltoft Golf Club. En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte samarbejdet i 2014. Mange af de eksisterende sponsoraftaler skal fornyes i indeværende sæson og af forsigtigheds hensyn er budgettet reduceret til 130 t.kr. Til orientering er der indgået en ny sponsoraftale med Nybolig, som indebærer, at hvis I, familie eller venner, som I har anbefalet det til, sælger bolig gennem Nybolig tilfalder der 2.000. kr. til Golfklubben ved gennemført salg. Derudover som noget nyt er Nybolig også sponsor af klubmesterskaberne i 2014.                                                                      

Som formand er jeg imponeret og stolt over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder baneservice, boldopsamling, hjælp i administrationen, arbejdsdag på banen, hjælp ved arrangementer og håndværkere til store og små opgaver. Alt sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når vi har behov for en ekstra hånd, for behovet er der også fremover. En stor tak fra bestyrelsen for indsatsen.

 Der har været afholdt 1 klubaften i foråret med regelgennemgang og efterfølgende vinsmagning fra Walter. Vi forventer tilsvarende arrangementer i den kommende sæson.

Projekter som primært bestyrelse og baneudvalg har arbejdet med i løbet af året fremgår af de næste bilag - BILAG 6a og 6b. Endvidere kan jeg tilføje, at der er indgået en ny aftale vedr. buggyer. Senest 1. april får vi leveret 5 nye benzindrevne buggyer. Banen er ikke velegnet til el-buggyer, så derfor dette skift. Klubben beholder 2 af de gamle benzinbuggyer, som sættes i stand, hvis det kan gøres til en fornuftig pris og skal primært bruges til baneservice mv., men kan også udlejes. Aftalen indebærer, at lejeindtægten ca. 80 t.kr. skal deles fifty-fifty mellem Ebeltoft Golf Club og Svenningsens Maskinforretning AS, som vi har indgået aftalen med. Svenningsen vil samtidig opmagasinere buggyerne om vinteren og klargøre dem inden sæsonstart tillige med vores egne buggyer. Aftalen har en løbetid på 12 måneder og kan opsiges med 2 måneders varsel fra begge parter. Årsagen til denne løsning er igen økonomi. Vi skal ikke ud og finde finansiering til dette projekt - ca. 250. t.kr. – og løsningen er langt billigere en leasing. Samtidig slipper vi for vedligeholdelsen af buggyer, som varetages af Svenningsen for 6 t.kr. pr. år.

Det er vigtigt at klubbens medlemmer er klar over, hvordan klubben står med hensyn til fremtiden. Derfor viser jeg igen i år SWOT analysen i en let revideret udgave, der fortæller noget om ”styrker”, ”svagheder”, ”muligheder” og ”trusler” – se BILAG 7.

Undertegnede har deltaget i Dansk Golf Unions generalforsamling i Middelfart.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2013.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt har bidraget til at klubben kan fungerer.

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg også sige mange tak for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejdet i det forgangne år. Vi har stadig masser af udfordringer, men jeg håber og ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet og udviklingen i det nye år.

 

Til slut et par servicemeddelelser:

 1. Vi har stadig medlemmer, hvor vi ikke kender mailadressen. Venligst få den afleveret til Erik.
 2. Til matcherne i 2014 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af 150 kr.
 3. Og så vil jeg gerne appellere til, at ris, ros og evt. forslag fra medlemmerne fremsendes pr. mail eller brev til klubben
 4. Endelig en opfordring fra bestyrelsen til at kontingentbetaling sker via PBS. Der mangler stadig nogle stykker.
 5. Til orientering prøver vi igen med OK benzinkort.

 

Det var ordene. TAK!

 

 

27. januar 2014

Torben Therkelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap