Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  12. november  2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Jørgen Fink, Henrik Krogh og  Erik Smedegaard

Afbud:               Annette Kambeck og Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  8/10 og 22/10-2013.                             Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/10-2013                                                                                                      Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/10                                                Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

Green fee-status                                                                                                              Henrik

Budget 2013/2014                                                                                                             Alle

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

                     Buggy situationen

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra 8/10 og 22/10-2013 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Regnskabet for 2012/13 ligger hos revisionen til endelig godkendelse og udarbejdelse af selve årsregnskabet. Offentliggøre i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Regnskabet for 2013 sæson er færdigt og vil blive offentliggjort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

 

Grundet mange udmeldelser og stram økonomi, vil bestyrelsen på generalforsamlingen komme med forslag om kontingentstigning på 500 kr. for full member.

 

Nyt betalingssystem/terminal er fortsat under overvejelse, dog forventes en snarlig aftale så systemet kan være klar 1. april 2014.

 

Budget for 2013/2014 er stort set færdigt og skal til gennemgang hos revisor.

 

I løbet af 2014 undersøges  et nyt økonomistyringssystem, Economics, som er aldeles brugervenligt.

 

 

 

Greenfee aftaler suspenderes fra den 18. november 2013 til 31. marts 2014. I den periode betales greenfee på 200 kr. (senior) og 100 kr. (junior), idet der skal spilles med måtter og sommergreens kan være lukket.

 

Det er tidligere besluttet at medlemmer, som ikke betaler kontingent via PBS, skal betale et opkrævningsgebyr på 50 kr. pr. opkrævning. Dette er ikke sket, idet det ikke er muligt at lave maskinel løsning hos leverandør. Erik Smedegaard og Jørgen Fink finder en løsning herpå.

 

Der er kommet erstatning fra Tryg for Boldopsamler på Driving Range, der brændte som følge af hærværk. Flemming Thorup skal undersøge hvor der kan købes en "afløser".

 

Ad.3:

Vedrørende Buggy situationen, er bestyrelsen i kontakt med Hansted Golf v. Knud Andersen om samarbejdsaftale, hvor Hansted Golf stiller Buggy til rådighed mod betaling af en del af lejeindtægten. Der er ikke indgået aftale endnu, idet udkast/oplæg ønskes af EGC. Der ønskes en løsning inden sæson start omkring 1. april 2014.

 

Der undersøges fortsat muligheden for at lave overdækning e.l. til Buggy.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Golfens dag afholdes den 27. april 2014 og der vil "igen" være mulighed for at melde sig fuldt  ind i EGC. Dette har tidligere været en stor succes.

 

Der laves et nyt udvalg, som skal arbejde med at tiltrække flere medlemmer. I udvalget indtræder Flemming Schütt, Poul Svendsen og Henrik Krogh. Samtidig skal der findes ildsjæle udenfor bestyrelsen, som kan/vil indtræde og komme med gode ideer.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

 

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

Det forventes, at der fra mandag den 18. november skal anvendes måtter på fairways, ligesom der indføres kørselsforbud med Buggy. Dispensation pga. helbred e.l. om fortsat benyttelse af Buggy efter 18. november, skal ske efter aftale med Manager Erik Smedegaard, samt godkendelse af et bestyrelsesmedlem.

 

 

 

Der er kommet forslag om at etablere blå teesteder. Baneudvalget ser på forslaget og vurderer dette.

 

PRO-AM:

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

 

Det er besluttet, at der afholdes generalforsamling mandag den 27. januar 2014, kl. 19.00. Der udarbejdes indkaldelse som kommer på hjemmesiden og indsættes i Ebeltoft Folketidende.

 

Det er besluttet at søge nogle fonde, f.eks. LAG Djursland til f.eks. betalingssystem eller Ryttergården. Torben Therkelsen undersøger mulighederne.

 

Næste bestyrelsesmøde finder sted den 10. dec. 2013, kl. 19.00


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap