Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  11. september 2013

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Flemming Schütt , Annette Kambeck, Henrik Krogh, Poul Svendsen og  Erik Smedegaard

Afbud:               Jørgen Fink

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  6/8-2013.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab 31/8-2013                                                                                                        Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus samt kendte udmeldelser 31/10                                                Erik

Restancer                                                                                                                             Erik/Flemming

Green fee-status                                                                                                              Henrik

ProAm overskud                                                                                                               Annette

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan)                                                                        Alle

 1.              Rapport fra diverse udvalg.                                                                                          Alle

             Klubmesterskaber

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

             Budget 2013/14

 1.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

            

 

Ad.1:

Referat fra 6/8-2013 godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Regnskab ser rimeligt ud. Dog med truende udgifter til reparation af semirough klipper, samt vandingsanlæg, som blev skadet som følge af lynnedslag i juli måned. I forbindelse med lynnedslag, blev det besluttet at klubben tegner en forsikring, så tilsvarende skade er dækket fremadrettet.

Træk på kassekredit er 705.897 kr. pr. 31.8.

Medlemsstatus er 34 indmeldte i 2013 og 25 udmeldte. En del skifter medlemskab til f.eks. fleksmedlemmer.

Kun et medlem er i restance, vedkommende kontaktes herom.

I forhold til greenfee indtægter, er klubben fortsat bagud med ca. 70.000 kr. i forhold til 2012. Det er fortsat efterslæb fra den lange vinter, som driller.

ProAm 2013 giver et overskud på ca. 15.000 kr., som er på niveau med 2012.

Rabataftaler suspenderes i perioden 1.11.13 til 31.3.2014. Henrik Krogh sender besked til samarbejdsklubber. Der skal betales halv greenfee for alle gæster i den periode, dvs. 150 kr. for senior.

Torben Therkelsen kontakter Arild Townhild vedrørende aftale om samarbejde for 2014.

 

 

Ad.3:

Der indkøbes presenning til boldopsamler.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Fyraftensgolf i samarbejde med firmasport udsættes til foråret 2014.

Kaninklubben fungerer rigtig godt. Dagmar Jensen og Ulla Søkilde er formænd og Erik Smedegaard er Kasserer.

 

Juniorudvalg:

 

Turneringsudvalg:

Der er netop afholdt klubmesterskab med deltagere i alle medlemskategorier.

Nybolig har meddelt, at de gerne vil være sponsor for klubmesterskabet i 2014.

For at tiltrække flere spillere, blev det aftalt, at der udvides med f.eks. en stableford række 2 eller 3 rækker. Turneringsudvalget går i tænkeboks.

Der mangler en dommer til visse turneringer, bl.a. ProAm. Klubben støtter op om uddannelse af 1-2 dommere.

 

Husudvalg:

 

Baneudvalg:

Brian Pedersen er udlært d. 13.9, og der arbejdes på fortsat ansættelse.

Semirough klipper er blevet repareret, pris ca. 75.000 kr. + moms.

Der undersøges mulighed for opbevaring af klubbens Buggyer til vinter, så de ikke skades af frost, herunder batterier.

Køkken på Ryttergården laves.

Vaskeplads på Ryttergården laves først i 2014.

Greens prikles i uge 37.

Renovering af bunkers er udsat.

Der er sendt ansøgning om vandindvinding til kommunen.

Der er taget vandprøver og resultat herpå afventes.

Der skal foretages ny rating af banen, formentlig i starten af 2014.

Greenkeeper henstiller til at der ikke arrangeres andres turneringer e.l. 2 uger før ProAm.

Hovedledning skal udskiftes og det koster 75.000 kr. pr. 1000 m. ledning. Ialt skal 2.500 m. udskiftes hvilket vil ske over de kommende år.

Mht. åbning af banen i vinter, blev det aftalt, at forsøgsmæssigt holdes sommergreens åbne i vinter når vejret tillader det. Bl.a. lukkes sommergreens ved rimfrost, hvor der så skal spilles til vintergreens. Dog lukkes sommergreen på hul 2, 15 og 16 (evt. 17) pga. forebyggelse af skimmelsvamp.

På fairways skal der spilles med måtter. Der må ikke benyttes Buggy i vintersæson.

 

PRO-AM:

Netop afholdt og det var meget vellykket og der er kommet mange positive tilbagemeldinger.

I uge 38 indrykkes annonce i Ebeltoft Folketidende, hvor sponsorer takkes for opbakningen.

ProAm afholdes i 2014 fredag d. 5. september 2014.

Præmiesum bliver 35.000 kr., forudsat at der kommer 18 deltagende hold. Der bliver et maksimalt antal deltagende hold på 20 hold.

For deltagere i 2013 og sponsorer, sendes takkebrev i uge 38, hvor der allerede nu opfordres til forhåndstilmelding.

Rengøring af klubhus skal fremover ske dagen efter ProAm.

Allerede et hold forhåndstilmeldt for 2014, nemlig Dansommer.

Kvalifikationsmatch til ProAm skal med i turneringsplan i 2014, ligesom klubber i klubben opfordres til at indlægge en kvalifikationsmatch.

I 2014 vil der være hcp. begrænsning på 36.

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Der laves klub arrangement d. 21/10 med emnet Golf og Safari v. Tonny Rasmussen, samt vinsmagning fra Walther med Sydafrikanske vine.

 

Der er ved at blive arrangeret et møde med Ole Bjerregaard om de 3 grunde på Boeslumvej. Torben Therkelsen og Poul Svendsen deltager fra klubben.

 

Ebelmatch i oktober melder allerede alt udsolgt med 26 tilmeldte hold og 2 på venteliste.

 

Det koster 25 kr. at leje en Trolley. For at sikre at alle betaler, skal håndtag afhentes i shoppen, hvor der skal betales 25 kr.

 

Der mangler tryk på 6.000 scorekort. Henrik Krogh undersøger hvem der kan trykke disse.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap