Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  21. januar 2013

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning, som er vedhæftet dette referat.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Regnskab som viser et overskud for 2011 på 317.230 kr. blev gennemgået af formand Torben Therkelsen.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget

Der er fremlagt et forsigtigt budget grundet det faldende medlemstal.

Budget blev godkendt.

5. Godkendelse af betalingsregulativ

Med udgangspunkt i betalingsregulativ §5 bliver seniorkontingent 5.200 kr. i 2013.

Nyt kontingent blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag 1:

Det foreslås at forsøgsordningen med gratis træningsbolde på driving range fortsættes endnu et år.

Forslag 2:

For at tiltrække nye medlemmer foreslår bestyrelsen, at hvis man melder sig ind i klubben som senior på Golfens dag den 14. april 2013 skal man ikke betale indskud. Forslaget er en forsøgsordning og er gældende for 2013.

 

 

Begrundelse: Andre klubber på Djursland gør dette, og der er konkurrence om medlemmerne. Tages op igen på næste års generalforsamling.

Begge forslag blev godkendt.

Forslag fra medlemmerne (John Brændgaard):

Klubbens bestyrelse og baneudvalg opfordres til at sørge for, at der i weekends i vinterperioden spilles til sommergreens uden brug af måtter, men med oplæg.
I den nuværende form med fastansatte greenkeepere hele året har klubben alle muligheder for at tilse banen hele vinterperioden.
Bestyrelse og Baneudvalg kan udarbejde retningslinjer for grad af vejrlig, som umuliggør spil på greens i vinterperioden. Eks frosne greens og rimfrost.

Forslaget blev drøftet og stemningen var for og imod.

Det blev besluttet at det opfordres fra generalforsamlingen, at forslaget bliver genovervejet i bestyrelse i samarbejde med baneudvalg.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Flemming Schütt og Jørgen Fink var på valg. Begge modtog genvalg for de næste 3 år.

Der var herefter valg af 1 suppleant:

Annette Kambeck modtog genvalg.

8. Valg af revisor

Revisionsgruppen blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt

De nye handicapregler blev drøftet. I den forbindelse fortsætter den praksis som er benyttet i andet halvår af 2012.

Jørgen S. Jørgensen gjorde opmærksom på, at EGC om få år har 50 års jubilæum. Jørgen vil gerne lave et arkiv/jubilæumsskrift i den forbindelse. Medlemmer der har billeder eller andet materiale til brug herfor opfordres til at kontakte Jørgen herom.

Sluttelig takkede formanden Jørgen S. Jørgensen for mange års arbejde i EGC, herunder ikke mindst for tiden som formand for Baneudvalget, idet Jørgen har valgt at trække sig fra posten ved udgangen af 2012.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

 

 

Dirigent:___________________

                  Henrik Brandt-Madsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap