Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 Billag til formandens beretning.

Beretning - Generalforsamling 21. januar 2013.

 

Der er også i denne sæson medlemmer eller tidligere medlemmer, som er gået bort, og jeg vil gerne her til indledning bede Jer alle om at rejse sig, så vi sammen kan mindes disse medlemmer med 1 minuts stilhed.

Tak!

Og lad mig så gå over til beretningen.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et overskud på 317 t.kr. mod sidste års 109 t.kr. eller en forbedring på 208 t.kr.  Det er nu 3. år (64 t.kr. i 2010) med positivt resultat! Likviditeten har også kunnet hænge sammen. Der har ikke været behov for overtræk på kassekreditten selvom det strammer alvorligt til omkring 1. maj og 1. november. Dertil kommer, at køb af  nye maskine og udstyr til i alt 197 t.kr. er finansieret over kassekreditten. Dette resultat er kun opnået ved en meget stram omkostnings- og likviditetsstyring i tæt samarbejde med ikke mindst vores greenkeeper Flemming Thorup. Så alt i alt et resultat, der bør være stor tilfredshed med.  Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

75% af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingenter. I år har vi heldigvis fået stabiliseret udviklingen i antal medlemmer. BILAG 1. Inden for kategorierne er der sket nogle forskydninger, og totalt set er vi blevet  584 medlemmer eller en stigning på 21. BILAG 2. Det er denne sammensætning, der danner grundlag for budgettet for 2012/2013. Vi har endvidere lavet en oversigt over aldersfordelingen i klubben. BILAG 3. Gennemsnitalderen er nu på 61 år. Problemstillingen er tydelig, og derfor er målsætningen fortsat, at der skal skaffes netto 100 nye medlemmer over de næste 2 - 3 år, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles – med små skridt af gangen – at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Det er en ambitiøs målsætning, men en nødvendighed, som I kan se af alderssammensætningen. Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson har været ydet en stor indsats for at skaffe nye medlemmer, er det ikke nok. Der skal mere til, og derfor er der lavet følgende plan over aktiviteter til næste år – BILAG 4.

I den forgangne sæson er der kommet megen ros til banen fra såvel medlemmer som greenfee spillere. Banen har i år været begunstiget af regnvejr på næsten de rigtige tidspunkter, hvilket også kan ses på vandforbruget. Dertil kommer greenkeepernes store indsat med at pleje banen samt gennemførelse af de forbedringstiltag fra langtidsplanen, der er penge til indenfor budgetrammerne. I år er de bunkers blevet færdigrenoveret, som blev opstartet i 2011. I 2013 vil der fortsat være fokus på bunkers, specielt  hul 18 og mellem hul 4 og hul 12. Stierne er der blevet arbejdet med og ikke mindst på hul 7, som næsten er færdig og ligeledes teestederne på hul 10. I 2013 vil der fortsat blive arbejdet med bunkers, teesteder og stier.

På Ryttergården er der endnu ikke blevet etableret materialelager for jord, sand og grus, ligesom der heller ikke er etableret en ny vaskeplads med olieudskiller og sandfang. Disse projekter arbejdes der ligeledes videre med i 2013.

Arbejdstilsynet har meldt deres ankomst igen her i 1. halvår af 2013. Deres anbefalinger fra sidste gang har vi efterkommet så vi tager roligt imod dem. Arbejdet med APV fortsætter uændret ligesom arbejdet omkring arbejdsmiljø og sikkerhed pågår uændret inkl. et opfølgende årsmøde. Som et nyt tiltag har der i 2012 været afholdt personalemøder ca. hver 2. måned med samtlige medarbejderne, hvor der gives lidt information om ”rigets tilstand”, og hvor medarbejderne har mulighed for at stille spørgsmål. Et initiativ som er blevet godt modtaget.

Vores 2 greenkeeperassistenter Brian og Ralf er fortsat under uddannelse. Brian bliver færdiguddannet til efteråret, og Ralf  har i efteråret 2012 afsluttet 1. del og mangler derfra 2 år.

I 2012 har der været en stigning i antal greenfee spillere på ca. 6% til i alt 2080. Det er glædeligt, at der igen er fremgang. Økonomisk har det betydet en merindtægt på 55 t.kr. For den kommende sæson fastholdes greenfee på 300 kr.

Af BILAG 5 fremgår sammensætningen af greenfee spillere. I den kommende sæson vil der fortsat være samarbejde med Golfhæftet og TEE-time. Til orientering har Himmelbjerget meldt sig ud af det Midtjyske samarbejde vedr. rabataftaler.

Lidt om vores turneringshold. I regionsgolf har der været tilmeldt B, C og D hold. D-holdet spillede sig frem til kvartfinalerne. Der har været tilmeldt 2 veteranhold og 1 seniorhold. Derudover har der været et herrehold med i Danmarks serien samt et fælles damehold med Grenå som spiller i 3. division i 2013.

I 2012 har der været 9 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Kalø og Grenå. Derudover den årlige turnering for udvalg, turneringsledere og sponsorer og endelig Klubmesterskaberne. Turneringsplanen for 2013 er ikke helt på plads endnu, men det bliver igen 8 eller 9 sponsorturneringer - de ”gamle” trofaste, der har været med i mange år, og som skal have en særlig tak. Ser vi på sponsorturneringerne har der igen været en flot fremgang på 6% (13% i 2011) i det gennemsnitlige deltagerantal.

Aftalen med træner Arild Townhill vil også være gældende for næste sæson. Da det imidlertid er lidt usikkert, hvor mange juniorer vi får, har vi i bestyrelsen besluttet, at evt. overskydende timer vil blive brugt på de ”nye kaniner”, så vi sikrer dem den bedst mulige start i håbet om, at de vil fortsætter i klubben.

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer. Der har været et lille fald i sponsorindtægterne på 10 t.kr. til 155 t.kr. Faldet skyldes primært, at Molslinien A/S af økonomiske årsager har valgt at stå af efter et mangeårigt godt og positivt samarbejde. Men det er meget glædeligt, at der fortsat er så stor opbagning til Ebeltoft Golf Club. Ud over disse indtægter har der været et større sponsorat fra V1 Print Company’et (Per Bang) med 2  buggyer og Steen Kok vil sponsorere en i 2013. En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om, at de vil fortsætte samarbejdet i 2013.                                                                            

Som formand er jeg imponeret og stolt over det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder baneservice, boldopsamling, hjælp i administrationen, arbejdsdag på banen, hjælp ved arrangementer og håndværkere til store og små opgaver. Alt sammen opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber, at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når vi har behov for en ekstra hånd, for behovet er der også fremover. En stor tak fra bestyrelsen for indsatsen.

Der har været afholdt 2 klubaftener. En regelaften med efterfølgende ølsmagning sponsoreret af Gårdbryggeriet, samt en med golfcoaching og efterfølgende vinsmagning sponsoreret af FØTEX. Vi forventer tilsvarende arrangementer i den kommende sæson. Et arrangement er på plads vedr. ”Golf og safari i Sydafrika” samt vinsmagning, og det bliver til efteråret. Så mangler vi et arrangement her i foråret, og har nogen en god idé hører vi gerne fra jer.

Projekter som primært bestyrelse og baneudvalg har arbejdet med i løbet af året fremgår af det næste bilag -  BILAG 6.

Det er vigtigt at klubbens medlemmer er klar over, hvordan klubben står med hensyn til fremtiden. Derfor viser jeg igen i år SWOT analysen for klubben i en let revideret udgave, der fortæller noget om ”styrker”, ”svagheder”, ”muligheder” og ”trusler” – se BILAG 7.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2012.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt har bidraget til at klubben kan fungerer. For baneudvalget har Jørgen Jørgensen ønsket at stoppe efter mange års stor og meget aktiv indsat. Herfra vil jeg gerne sige dig mange tak for den store indsats gennem de mange år. Ny baneudvalgsformand bliver Kristen fra Bestyrelsen, og i den forbindelse overtager Torben Hornbæk Husudvalget, som Kristen hidtil har haft ansvaret for.                 

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg også sige mange tak for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejdet i det forgangne år. Vi har fortsat masser af udfordringer, men jeg håber og ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet og udviklingen i det nye år.

 

 

 

Til slut et par servicemeddelelser:

 1. Vi har stadig medlemmer, hvor vi ikke kender mailadressen. Venligst få den afleveret til Erik.
 2. Til matcherne i 2013 kan hvert medlem fortsat invitere en gæst med til en pris af 150 kr. – en stigning på 50 kr.
 3. Og så vil jeg gerne appellere til, at ris, ros og evt. forslag fra medlemmerne fremsendes pr. mail eller brev til klubben

 

 

 

 

21. januar 2013

Torben Therkelsen


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap