Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  13. november 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt, Henrik Krogh og Annette Kambeck

Afbud:               Jørgen Fink og Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 9/10-2012               Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 31/10-2012 – IKKE REVIDERET                                                           Jørgen/Torben

Træk på Kassekredit pt. Samt likviditetssituationen                                           Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik

Budgetlægning 2012/2013                                                                                             Jørgen/Torben

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan), herunder:                                                 Torben             

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                         

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

                     Tidspunkt for generalforsamling

 

 

Ad.1:

Referat fra den 9-10-12 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Alt i alt ser det fornuftigt ud og der forventes et tilfredsstillende overskud for indeværende regnskabsår. Endeligt regnskab forventes færdigt inden næste bestyrelsesmøde, idet regnskabsåret er 31-10.

Pr. 31-10 er der træk på kassekredit på 959.000 kr., og overtræksret i banken har dermed ikke været udnyttet.

Budget for 2013 er udarbejdet.

I 2012 har der været medlemsfremgang. Pr. 1-11 er der i alt 584 medlemmer, mod 563 sidste år.

Junior, Ungsenior, Passiv og Fleksmedlemmer får fra og med 1-5-14 ændret kontingentopkrævning fra halvårligt til helårligt.

 

Ad.3:

Ingen emner til dette punkt.

 

 

 

 

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

Klubben er tilmeldt diverse turneringer i 2013. Annette Kambeck sørger for tildeling af kaptajner og at disse får passwords til at registrere resultater fra matcher.

Turneringsprogram til 2013 er næsten klar.

 

Husudvalg:

Som nævnt i sidste referat stiger prisen for opladning af Buggy til 1.000 kr. Dette får virkning fra d. 1-11-12. Således opkræves 500 kr. 1-5-13 og herefter helårligt med 1.000 kr. fra og med 1-11-13. Erik Smedegaard sender mail til de berørte herom.

Til foråret skal der strammes op omkring tidsbestilling og lukning af bane. Ind imellem er der problemer for green-fee gæster, som har bestilt en tid.

Torben Hornbæk overtager Husudvalget og finder hjælpere hertil.

Få Buggys skal males og der skal nye ruder i. Sæder skal istandsættes.

Tilbud på alarmsystem er modtaget og vurderes nærmere af Erik Smedegaard i samarbejde med Torben Therkelsen.

 

Baneudvalg:

Dispensation om kørsel med Buggy skal udstedes til relevante medlemmer, og denne er personlig. Den skal underskrives af formanden og skal fornyes hvert 3. år.

Det overvejes om der kan ansættes rotationsmedarbejder for et helt år, som følge af nye regler herom.

Greenkeeper overtager de 1 blå Buggy og reparerer denne, så den kan bruges til arbejdet på banen.

Mulighed undersøges af Anette Kambeck hos DGU, om eventuelt at lave en lokalregel ved hul 15. Der er meget vådt og nogen gange kan bolden ikke findes pga. den er sokket og ikke kan findes. Lokalreglen kan enten være varig eller midlertidig. Samtidig drøftedes at der kunne laves en hazard for området omkring det nederste, hvor træer og stort græs er – og derved få lavet en dropzone – selvfølgelig mod et strafslag.

Kresten Riis-Jensen tiltræder som ny Baneudvalgsformand i stedet for Jørgen S. Jørgensen ultimo januar 2013.

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

Søndag den 13. juni 2013 bliver der en Distriktsturnering under DGU. Der forventes 110-120 deltagere. DGU står for arrangementet, men der søges hjælpere til forcaddy, samt servering af mad.

I ugen op til må 3 deltagende juniorer spille gratis sammen med en betalende voksen.

 

 

Lars Jørgensen, Søren Elming og Allan Steen arbejder videre med udvalget i 2013. Lars Jørgensen kommer med input fra udvalget til hjemmesiden.

Der er godt med tilmeldte til kursus for turneringsledere den 15. november. Opsamling kommer i foråret.

Webmaster:

Green-fee aftaler skal annulleres ifht. hjemmesiden for perioden 1-11 til 1-4-13.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Der skal laves nye scorekort til foråret. Sponsor hertil findes.

Der laves nye green-fee kuverter i samarbejde med Gustav og Hund.

 

Øvrigt omkring udvalg:

 

Ad.5:

Profil Optik vil gerne tilbyde rabataftale til klubbens medlemmer. Annette Kambeck undersøger de nærmere vilkår, som der annonceres med bl.a. på hjemmeside.

Der kommer julesalg lørdag d. 1-12 med Golfnetwork, kl. 11 – 16. Sættes på hjemmeside og skrives i nyhedsbrev.

 

Ad.6:

Der er lavet aftale for alle, at der kan bestilles smørrebrød ved strandvejens konditori. Der skal ringes i forvejen og smørrebrød stilles i køleskab med navn. Der mangler et skilt e.l. herom, som skal hænges op på opslagstavlen og sodavandsautomat. Fl. Schütt taler med Herdis hos Strandvejens konditori herom.

Vintergreens åbner 1-12 og derfor søger Erik Smedegaard for at der forefindes scorekort til vinter greens.

Bladet Dansk Golf sendes fremover til klubben og ikke direkte til medlemmer. De vil blive lagt frem, således at klubmedlemmer kan tage et eksemplar. Begrundelsen er at DGU ønsker at spare på portoen.

Det kan oplyses, at generalforsamlingen bliver mandag den 21. januar 2013.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap