Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  30. oktober 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Lars Jørgensen, Torben Hornbæk, Karen Margrethe Hornbæk, John Brændgaard, Anne-Mette Madsen, Allan Steen, Annette kambeck, Kresten Riis-Jensen, Flemming Thorup, Jørgen Fink, Erik Smedegaard, Henrik Krogh, Jørgen Fink, Jørgen S. Jørgensen, Ellis Højaard, Flemming Schütt og Kaj Thomsen

 

1. Orientering om den økonomiske situation (Torben Therkelsen)

Det forventes at det endelig regnskab for 2012 ender med et overskud.

Der er ved at blive lagt budgetter for 2013, hvor klubbens likviditet kan blive en udfordring.

På medlemssiden har der været fremgang i indeværende sæson, idet samlet antal medlemmer er vokset fra 563 til 588 medlemmer.

Antallet af greenfee gæster er også gået frem, hvilket har resulteret i ca. 50.000 kr. i indtægter på greenfee.

Der er overvejelse om at bygge et nyt skur til Buggy, muligheder herfor undersøges.

Der er lavet ny aftale for 2013 med Pro Arild Townhild.

2. Baneudvalget (Jørgen S. Jørgensen)

Der kommer en del ros fra greenfee gæster.

Klippehøjden på rough er sænket fra 100 mm til 60 mm, hvorved det er blevet lettere at finde sin bold og lettere at spille sin bold fra rough. Samtidig klippes anderledes omkring greens med det formål at bevare banens sværhedsgrad. Dervil sandsynligvis komme en ny rating af banen i 2014. Indtil da vil der nok ske en administrativ rating af banen og det kan medføre ændring af SPH for nogle spillere.

Pt. sker der reparation af stier ligesom enkelte tee-steder skal renoveres.

Flere bunkers er renoveret, hvilket er blevet rost en del. Der vil i nærmeste fremtid blive renoveret flere bunkers.

Vintergreens og tee-steder er på plads.

Buggykørsel lukkes fra d. 1. november. Buggykørsel er dog tilladt ved dispensation på grund af helbredsproblemer. Ansøgning herom skal sendes til Manger Erik Smedegaard.

Hvis der er rim på banen må der ikke spilles. Der har desværre været flere overtrædelser af dette.

Til baneudvalget var der forslag om, at flag på greens får forskellige farver afhængig om flagplacering er på første eller anden halvdel af green.

Jørgen S. Jørgensen meddelte, at han trækker sig som formand for Baneudvalget.

 

3. Sponsorudvalg (Flemming Schütt)

Klubben har ca. 50 sponsorer, hvilket er meget tilfredsstillende i forhold til området. Sponsorerne giver på årsbasis en indtægt på ca. 150.000 kr.

V1 flag og Steen Kok har lavet et nyt sponsorat på køb af Buggy.

Pro Am gav i 2012 et overskud på 18.000 kr. Planlægning af Pro Am i 2013 er så småt i gang. Pro Am udvalg i 2013 består af Anette Kambeck, Flemming Schütt og Henrik Krogh.

Der er forsøgt tiltag med Firmaidræt uden succes. Erstattes med nyt tiltag i 2013 som fyraftensgolf for virksomheder.

Der er lavet diverse tilbud til øvrige klubber, som har resulteret i flere gæster fra andre klubber.

Der har været medlemsarrangementer, bl.a. regelaften m. ølsmagning. Også i 2013 planlægges medlemsarrangementer, ideer hertil modtages gerne.

4. Junior-, Ynglinge og Eliteudvalg (Allan Steen)

Der er et igangværende generationsskifte pga. den sidste tids stabile juniorer er flyttet fra byen pga uddannelse. Der er mange tilbud til de unge – også andre foreninger – og det kan derfor være svært at holde på de unge.

Der arbejdes videre med skolerne og tilbud til disse.

5. Turneringsudvalg (Anette Kambeck)

Der har været god tilslutning til klubturneringer i 2012 – alt fra 70 – 132 deltagere.

Det er konstateret er der er størst tilslutning til de sociale turneringer, bl.a. Texas.

I 2013 samles Pro Am og klubmesterskab over en eller 2 weekender af hensyn til greenkeepernes arbejde. Pro Am bliver fredag den 7. september 2013.

Der tilmeldes hold til diverse turneringer i 2013, bl.a. Regionsgolf.

Fusionshold hos damerne Ebeltoft/Grenå er rykket op i 3. division.

I 2013 åbnes Marathon for deltagere fra klubber udover Ebeltoft, Grenå og Kalø, dog således at medlemmer fra de 3 klubber har fortrinsret.

15. november 2012 planlægges kursus i turneringsledelse v. Allan Steen – nærmere info følger, ligesom der evt. laves opfølgning i foråret.

 

 

6. Handicap- og regeludvalg (John Brændgaard)

Der har været få sager, som er blevet løst. Det nye HCP som har fungeret siden 1. juli har fungeret fint. I forbindelse hermed kommer der en årsrevision pr. 1.1.2013, hvor medlemmer reguleres op, ned eller neutral på baggrund af indleverede scorekort.

7. Ordensudvalg (Lars Jørgensen)

I 2012 har der kun været behandlet en indberetning. Ved en indberetning samles de implicerede parter.

Problemer kan være med gæster pga. de mange blinde huller i Ebeltoft. Det blev derfor foreslået, at der i tekstfeltet på fremtidige scorekort noteres ”vær opmærksom på synlighed og blinde huller”.

Etikette – det er vigtigt at tage hensyn til hinanden og det blev foreslået at der på hjemmesiden indsættes punkter fra DGU om flow på banen.

8. Begynderudvalg (Flemming Schütt)

Der var fint fremmøde ved golfens dag i 2012 og 30 prøvemedlemmer meldte sig ind på dagen. De er nu overdraget til Kaninklubben.

I 2013 får greenkeeper ½ time til undervisning af nye om at rive i bunker, rette nedslagsmærker op mv.

Næste golfens dag bliver søndag d. 14. april 2013.

9. Husudvalg og banekontrol (Kresten Riis-Jensen)

Der er fin hjælp fra medlemmer og godt samarbejde med greenkeeper.

Der er overvejelse om nyt alarmsystem, der er kommet tilbud som er billigere end det nuværende.

Drivingrange er klippet fungerer fint. Der vil ikke blive samlet bolde på Drivingrange efter 1. nov.

Der er købt ny boldopsamler.

Der efterspørges bedre opsyn med Buggy, evt. skal findes en overordnet ansvarlig.

10. Kommunikation/Webmaster (Henrik Krogh)

Hjemmesiden kører fint og der kommer godt med input og rettelser fra medlemmer.

Ebeltoft Golf Club er kommet på facebook og der er link hertil fra hjemmesiden.

I 2012 har EGC fået god presseomtale efter turneringer, samt artikel om ældre golfspillende medlemmer der blev bragt i Ebeltoft Folketidende.

 

 

Indlæg til hjemmesiden skal fortsat sendes til Webmaster, herunder program for den kommende sæson hvis klubben i klubben ikke har egen hjemmeside.

11. Klubber i Klubben

Tirsdags formiddags damer (Ellis Højgaard): Der er ca. 70 medlemmer, og der møder ca. 35 op hver tirsdag. Der var lidt problemer med afslutningsmatch pga. rimfrost. Derfor fremrykkes i 2013 til senest uge 42. God stemning i klubben.

Tirsdags damer (Anne-Mette Madsen): Der er ca. 60 medlemmer, og der møder ca. 30 op hver tirsdag. Årsprogram laves primo januar 2013. Det fungerer fint i klubben.

Torsdags formiddags herrer (Kaj Thomsen): Kaj Thomsen er ny formand. Alle er glade, drilagtige og spiller også golf indimellem. Årsprogram for 2013 laves i december. Til den nyligt afholdte afslutning mødte 42 op.

Torsdags herrer (Steen Kok): Der vil ske ændringer i den kommende sæson med ny bemanding og eventuelt flere i udvalg. Beslutning herom i vinterperioden. Der møder mellem 40 og 50 spillere op hver torsdag.

Kaninklubben (Torben Hornbæk): Der er fin opbakning fra bestyrelse og begynderudvalg. Ved sæsonstart var der 10 medlemmer og ved sæsonafslutning var der 24 medlemmer, der overføres til den kommende sæson. Der arrangeres forskellige ture og turneringer med afslutning for nybegyndere. Regler for kaninklubbens medlemmer om HCP begrænsning, præmietildeling i turneringer mv. overvejes.

12. Eventuelt

Flemming Thorup ønsker at modtage et koordineret program fra klubberne i klubben og klubturneringer for den kommende sæson af hensyn til planlægning af greenkeepernes arbejde.

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap