Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  11. september 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt, Poul Svendsen, Jørgen Fink og Annette Kambeck.

Afbud:               Ingen

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  7/8-2012.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 31/8-2012                                                                                                  Jørgen

Træk på Kassekredit pt.                                                                                                 Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik

Pro-Am regnskab                                                                                                              Erik/Jørgen

Budgetlægning 2012/2013                                                                                             Jørgen/Torben

Ekstraordinær generalforsamling?                                                                            Torben             

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan), herunder:

Ingen punkter til dette møde                                                                                     

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                         

             ProAm opfølgning/plan for næste år                                                                        Annette

             Opfølgning på nye Handicap regler                                                                           Alle

             Arrangement den 19. august                             - opfølgning                                                               Poul/Flemming

             Køb af maskiner                                                                                                                Torben

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

                     Herunder opdatering/planer for efteråret

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

 

 

Ad.1:

Referat fra den 7/8-2012 blev godkendt og underskrevet.

I forhold til sidste referat skal det bemærkes, at der er ikke taget beslutning vedrørende ændring om damernes tee-sted på hul 16, blot at muligheder undersøges.

 

Ad.2:

Budget følges fint, dog lidt højere træk på kassekredit i forhold til 2010/11.

Indtil videre ser er der udsigt til et godt resultat for regnskabsåret, dog med likviditeten som en fortsat udfordring.

Ny boldopsamler er indkøbt, idet den gamle ikke kunne mere. Det er en åben vogn til 17 t.kr. De 2 gamle sælges til højest bydende.

 

 

Der er indkøbt en Bobcat til erstatning for traktor og rendegraver. Byttepris 100 t.kr. plus moms. Til gengæld spares på maskinleje.

Pr. 1. november er der - som annonceret tidligere i 2012 - gebyr på 50 kr. på kontingentopkrævning såfremt man ikke er tilmeldt PBS.

Pro-Am er godt gennemført med et forventet overskud på ca. 15 t.kr.

Medlemstatus er brutto ca. 60 medlemmer mere end samme tidspunkt sidste år.

Budgetlægning for 2012/2013 er ved at blive igangsat.

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Åbent hus den 19 august gav 3 nye indmeldelser og 2 mere forventes at komme til - eventuelt - i 2013.

Børneattester er på plads.

I 2013 skal prøvemedlemskab køre fra golfens dag d. 14. april til 30. juni.

Såfremt Pro (Arild Townhild) har overskud af timer, er det besluttet at disse tilbydes Kaninklubben.

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

 Udvalg for Pro-Am udviddes med Shütt og Henrik Krogh. Går i gang tidligere med forventning om 18 hold i 2013.

 

Husudvalg:

Strøm lavet og fungerer.

Overvejelse om nyt alarmsystem som er billigere. Der vil i givet fald komme en engangsudgift på 32 t.kr., men til gengæld stor besparelse på det årlige abonnement. Jørgen og Poul arbejder videre hermed.

 

Baneudvalg:

Indenfor kort tid arrangeres arbejdsdag. Nærmere information følger.

Jørgen S. Jørgensen har efter mange års engageret og konstruktivt  arbejde besluttet at trække sig som formand. Ole Østergaard trækker sig også. Bestyrelsen arbejder derfor på at finde ny formand og medlem.

Der anbefales ny rating af banen - evt. medio 2013.

Ralph Siddons har afsluttet uddannelse som greenkeeper assistent og fortsætter uddannelse som greenkeeper.

Resten af 2012 arbejdes med tee-steder, stier, vand og bunkers.

Det overvejes og undersøges om sten v. tee-steder skal udskiftes med skilte.

Der er kommet forslag om, at flytte klipning af Driving range. Drøftes med greenkeeper.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

 

Webmaster:

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

Henrik Krogh gennemgår ordensregler sprogligt og tilretter evt. disse efter godkendelse af bestyrelse.

 

Øvrigt omkring udvalg:

Nye hcp. regler kører fint og over alt forventning. Klubben skal sandsynligvis selv gennemføre årsrevision.

 

Næste udvalgsmøde bliver indkaldt til afholdelse den 30. okt. 2012 kl. 19.00.

 

Ad.5:

Arrangement den 26. september 2013 (vin og mentaltræning) har foreløbig 45 tilmeldte.

 

Ad.6:

Mageskifte er ikke endeligt godkendt. Mangler godkendelse fra Matrikkelstyrelsen.

Der indgåes ny aftale med tee time for 2013.

Golf Net work kommer igen med demo af udstyr mv. d. 1. dec. 2012. Fra 2013 overvejes anden aftale.

Buggy priser blev drøftet. Pris på 250 kr. fastholdes indtil videre med mulighed for at købe ti turskort for 1.500 kr. Henrik Krogh undersøger priser hos "øvrige" klubber.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap