Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  12. juni 2012

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kristen Riis-Jensen, Allan Steen, Erik Smedegaard, Flemming Schütt, Poul Svendsen, Henrik Krogh og Annette Kambeck.

Afbud:               Jørgen Fink

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  8/5-2012.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab pr. 31/5-2012                                                                                                  Jørgen

Træk på Kassekredit pt.                                                                                                 Erik/Torben

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik                     

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan), herunder:

Mageskifte                                                                                                                          Torben

Telefonmast                                                                                                                       Torben

Placering af Buggy – halvtag incl. strøm                                                                   Torben

4.                 Rapport fra diverse udvalg.                                                                                         

             ProAm forberedelse                                                                                                       Annette

             Børneattester                                                                                                                                                 Allan

             Nye Handicap regler                                                                                                        Alle

5.                 Bordet rundt.                                                                                                                     Alle

6.                 Eventuelt                                                                                                                             Alle

 

 

Ad.1:

Referat fra den 8/5-2012 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Pænt regnskab som pt. er bedre end budget. Kassekredit viser + 40.000 kr., som naturligvis hænger sammen med at der netop er indbetalt kontingent.

Medlemsstatus viser at åtd. er der tilgang på 52 medlemmer, hvoraf 40 er seniorer, resten er flex, longdistance og juniorer,  rigtig flot!!

Der er  få medlemmer i restance, som kontaktes af Erik. I alt er der 89.000 kr. udestående, herunder sponsorer. Erik forsøger at få indbetalinger herfra inden sommerferien.

 

Ad.3:

Det forventes at aftale om mageskifte er ved at falde på plads. Kommunen mangler at svare på henvendelse, men de er rykket.

 

 

 

Syddjurs kommune har afvist ansøgninger fra TDC om telefonmaster og EGC er kontaktet igen  om eventuel etablering af telefonmast inde i skoven.

 

Placering af Buggy under halvtag er under overvejelse og placering kan eventuelt blive der hvor Manager pt. har sin parkeringsplads. Budget vil være 25-50.000 kr. Torben søger eventuelle tilladelser hos kommune og brandmyndigheder. Kommende mageskifte skal også tages i betragtning.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

Næsten alle nye ”golfere” er igennem og der er mange velvillige hjælpere.

 

Turneringsudvalg/ PRO-AM:

Pt. er der 12 tilmeldte hold, mindste antal for gennemførelse er 15, så der arbejdes på at få flere tilmeldinger ind.

Søren Rolners golfshop er sponsor af Powercaddy v. hole in one hul 9 for amatører. Derudover sponsorers gaver til amatører.

 

Husudvalg:

Der laves aftale mellem greenkeeper og husudvalg, hvilket område ved klubhuset mv., som greenkeeper klipper og hvad husudvalget skal passe. Herefter vurderes eventuelt indkøb af græsslåmaskine.

Der har været lidt problemer med strøm i lockerrum, og der arbejdes på at få dette løst.

I Buggy skal der logbog i, hvilket Flemming (greenkeeper) skal sørge for.

Der igangsættes et projekt med løbende rengøring af Buggy. Igangsættes af Kristen.

 

Baneudvalg:

Intet nyt udover at der arbejdes videre med igangsatte projekter.

 

Junior-, ynglinge- og eliteudvalg:

Børneattester er ved at blive indsamlet og skal herefter opbevares i klubben. Nyt regulativ gør at flere skal underskrive, dette undersøger Erik hos DGU og sørger herefter for indsamling.

 

Webmaster:

Der kommer nu en del input til hjemmesiden, hvilket er en stor hjælp for webmaster.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

EGC laver ikke noget ekstra arrangement i forbindelse med Æbelfestival.

Alle P-skilte på p-plads er solgt.

Kvickly har lavet sponsorat om 1. fl. Whisky v. hole in one. Dette annonceres I klubhus og på hjemmeside.

Øvrigt omkring udvalg:

 

Bestyrelsens anbefaling har klubberne valgt at følge. Det betyder at matcher i klubber i klubben vil være tællende matcher og at score derfor skal indberettes, hvilket skal starte op fra 1. juli. Allan Steen laver vejledning til klubberne, hvor formalia (DGU-regler) omkring tilmeldingslister mv. beskrives.

 

 

Der opsættes derfor computer og printer i best. lokale, som klubber i klubben kan anvende til indberetning. Poul S. sponsorerer kontorstol og skrivebord. Jørgen Fink er i gang med at oprette fiktive administrator adgang, ligesom Allan Steen sørger for undervisning i golfbox.

Allan og Henrik indtaster for torsdagsherrer efter aftale med Steen/Johnny.

 

Det over vejes i forbindelse med nye golfregler, at lave løbende match hver søndag, så der bliver en ekstra tællende match, som ekstra tællende officiel turnering. Matchfee 20-30 kr. og præmieuddeling en gang månedligt. Allan laver forslag og stemmer af med forslagsstiller.

 

Ad.5:

Kontrol af Buggy udlejning skærpes og der skal skrives ind in i bogen, herunder også medlemmer med 10-turskort, så der er styr på hvilke Buggyer der er til rådighed, samt om leje er betalt.

Næste klubaften bliver den 26. sept. Med emnerne mentaltræning v. Heine Rasmussen samt vin og ost fra Føtex. Arrangementet annonceres til august.

Printeren t. scorekort fungerer ikke , hvilket skyldes at papir til scorekort er for kraftigt. Der arbejdes derfor på en løsning med scorekort som ikke er så kraftigt.

 

Ad.6:

Der var ikke yderligere under eventuelt.


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap