Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Referat generalforsamlingen 16. januar 2012. 

Dato:                  16. januar 2012

1. Valg af dirigent

Henrik Brandt-Madsen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var varslet som anført i vedtægterne.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Torben Therkelsen fremlagde sin beretning, som er vedhæftet dette referat.

Herefter var der spørgsmål fra deltagerne:

Bente Torp spurgte om eventuel placering af antenne fra TDC, placering vil sandsynligvis blive langs hul 11.

Poul Byriel spurgte om medlemstilbagegang var generelt på landsplan, hvilket blev bekræftet.

Poul Nielsen roste den fremlagte SWOT analyse som tydeligt viste udfordringerne for EGC. Samtidig udtrykte Poul Nielsen sit håb om at Syddjurs kommune ville vente mange år med at udnytte mageskiftet.

Formanden kom efterfølgende med følgende servicemeddelelser:

a. Kontingentopkrævninger vil fra og med 1. november 2012 blive pålagt 50 kr. i gebyr, såfremt disse ikke er tilmeldt pbs.

b. Medlemmer opfordres til at påføre e-mail adresser i golfbox eller meddele disse til Manager Erik Smedegaard.

c. Gamle green fee billetter er ugyldige, idet disse fremadrettet kun er gældende i den sæson hvor de udleveres. Indehavere af gamle green fee billetter kan dog få disse byttet ved henvendelse i shoppen.

d. Som forsøgsordning vil gæster til medlemmer kunne deltage i klubbens matcher incl. green fee for      100 kr.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

Regnskab som viser et overskud for 2011 på 109.734 kr. blev gennemgået af formand Torben Therkelsen.

Der er store udfordringer likviditetsmæssigt, og det kan ikke afvises, at der eventuelt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling sidst på året hvis kontingentstigning er nødvendig.

Herefter var der spørgsmål fra deltagerne:

 

 

Povl Schmidt spurgte om eventuel træk udover kassekredit over 1,3 mio. kr. var bevilget, hvilket den ikke er.

Palle Lumby spurgte om forventninger til indtægter til Par 3 bane, som fremover pålægges 50 kr. pr. deltager. Svaret var at der er ikke store forventning, men lidt er godt.

Endvidere blev det oplyst, at der kommer frie bolde på driving range som forsøgsordning. Dette foreslåes bl.a. fordi en ny boldmaskine vil koste 40-45.000 kr.

Claus Jeppesen foreslog, at klubhuset belånes i stedet for at have dyr bankgæld. Dette er i overvejelse.

Ellis Højgaard spurgte om Flex medlemmer må bruge driving range og Par 3 bane, hvilket blev bekræftet.

Poul Nielsen konstaterede at EGC betalte mere til DGU end Grenå, selvom der er flere medlemmer i Grenå. Det blev oplyst at EGC har ryddet op i kartotek netop for at sikre at indberetning til DGU er korrekt.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget

Der er fremlagt et forsigtigt budget grundet det faldende medlemstal.

John Brændgaard foreslog, at EGC udsteder støtteaktier. Bestyrelsen vil se på dette forslag.

Per Pagers konstaterede at refusion af Key vil rykke lidt for budget for boldmaskine, hvilket er korrekt. Dog er budget lavet før fremlæggelse af forslag herom.

Budget blev godkendt.

5. Godkendelse af betalingsregulativ

Med udgangspunkt i betalingsregulativ §5 bliver seniorkontingent 5.100 kr. i 2012.

Nyt kontingent blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen fremlagde forslag om vedtægtsændringer og øvrige 3 forslag til medlemmerne:

Vedtægtsændringer:

§ 2 stk. 1: Klubben optager medlemmer fordelt på følgende medlemskategorier: J: Junior (Ikke fyldt 19 år pr. den 31/12 i kalenderåret) – U: Ungsenior (Ikke fyldt 25 år pr. den 31/12 i kalenderåret) – S: Senior – A: Associeret – P: Passiv

Her tilføjes medlemskategori: F – Flex

 

§ 8 stk. 1: Nuværende formulering

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i Ebeltoft hvert år inden udgangen af januar måned i det efterfølgende kalenderår. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Dagsorden samt revideret regnskab og budget for det kommende år vedlægges indkaldelsen.

§ 8 stk. 1: Ny formulering

Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i Ebeltoft hvert år inden udgangen af januar måned i det efterfølgende kalenderår. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel. Dagsorden samt revideret regnskab og budget vil derudover være tilgængelig på klubbens hjemmeside.

Øvrige forslag:

Forslag 1.

Der foreslås gratis træningsbolde på driving range til klubbens medlemmer og green fee gæster som en forsøgsordning.

Begrundelse: Eksisterende boldmaskine er slidt, den fungerer ikke optimalt og er tit ude af drift. En ny maskine koster ca. 45 t.kr., og dertil kommer drift.

Depositum for key refunderes i shoppen men evt. indestående refunderes ikke.

Forslag 2.

For at tiltrække nye medlemmer foreslår bestyrelsen, at hvis man melder sig ind i klubben som senior på Golfens dag den 15. april 2012 skal man ikke betale indskud. Forslaget er en forsøgsordning og gælder alene for 2012.

Begrundelse: Andre klubber på Djursland gør dette, og der er konkurrence om medlemmerne og den økonomi dette kan medføre.

Forslag 3.

Med henvisning til §5 i vedtægterne ønsker bestyrelsen bemyndigelse fra generalforsamlingen til at

gennemføre det planlagte mageskifte med Syddjurs kommune.

Det drejer sig om 13.842 m2 fra Ebeltoft Golf Club til kommunen og 65.204 m2 (Østre Plantage) til

Ebeltoft Golf Club fra kommunen.

Syddjurs Kommune gør opmærksom på, at det fra kommunens side er en forudsætning for mageskiftet,

at der tinglyses en servitut, som fastslår, at det af kommunen overdragne areal kun må bruges til golf, og

 

at der er fri adgang for offentligheden til arealet.

Kommentar til forslag 3:

Bestyrelsen forhandler ved mageskifte om:

a. kommunen skal bekoste lokalplan

b. varsling skal ske med 12 måneder inden mageskifte skal finde sted

c. flytning af fredning til andet areal

d. kommune skal bekoste reetablering af hul 18

e. skattefrihed

Såvel forslag til vedtægtsændringer og øvrige forslag blev alle vedtaget.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Kresten Riis-Jensen og Henrik Krogh var på valg. Begge modtog genvalg for de næste 3 år.

Der var herefter valg af 1 suppleant med 3 opstillede.

Valgt blev Annette Kambeck med 76 stemmer.

Torben Hornbeck fik 15 stemmer og FinnTrue Jensen 13 stemmer.

8. Valg af revisor

Revisonsgruppen blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt

John Brændgaard roste baneudvalg og greenkeeper for "et kanon stykke arbejde".

Afslutningsvis viste Formand Torben Therkelsen statistik for naboklubber om regnskab, kontingent mv. Denne viste at EGC har klaret sig godt trods udfordringer med faldende medlemstal.

Birthe Fischer (formand for onsdagsklubben) afsluttede med at rose bestyrelsen for det flotte, store stykke arbejde.

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap