Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


Beretning - Generalforsamling 16. januar 2012.

 

Der er også i denne sæson medlemmer, som er gået bort, og jeg vil gerne her til indledning bede Jer alle om at rejse sig op og sammen med mig mindes disse medlemmer med 1 minuts stilhed.

Tak!

Og lad mig så gå over til den egentlige beretning.

Klubbens økonomiske resultat er blevet et overskud på 109 t.kr. mod sidste års 64 t.kr. eller en forbedring på 45 t.kr. Resultatet kunne imidlertid have været bedre, hvis vi ikke havde fået en regning vedr. vand inkl. renter på 65.t.kr. for 2007 fra Told og Skat. Likviditeten har også kunnet hænge sammen. Og der har ikke været behov for overtræk på kassekreditten selvom det strammer til omkring 1. maj og 1. november. Dertil kommer, at køb af en ny maskine til 132 t.kr. er finansieret over kassekreditten. Dette resultat er kun opnået ved en meget stram omkostnings- og likviditetsstyring. Så alt i alt et resultat der bør være tilfredshed med. Dertil kommer, at sponsorernes betaling er fremrykket til maj/juni mod tidligere august /september. Med disse resultater håber jeg, at vi ikke er tvunget til at indgå flere leasingkontrakter i den nærmeste fremtid, men at Banken er villig til at stille de nødvendige kreditfaciliteter til rådighed for finansiering af nødvendige maskinudskiftninger. Mere om regnskabet, når vi kommer til dette punkt på dagsordenen.

75% af klubbens indtægter kommer fra medlemskontingenter, og igen i år er der tilbagegang i antal medlemmer. Antallet af nye medlemmer har ikke kunnet opveje det antal, der melder sig ud af forskellige årsager. Dels har klubbens medlemmer en høj gennemsnitsalder, der gør, at en del falder fra, dels er der ingen klubber, som har ventelister mere for medlemskab. Århusianerne behøver ikke tage til Djursland  for at blive medlem af en golfklub. Udviklingen i klubbens antal helårs seniorer fremgår af BILAG 1. I BILAG 2 ses det aktuelle antal medlemmer i hver kategori pr. 1. november 2011,og  som danner udgangspunkt for det kommende års budget. Denne udvikling er ikke tilfredsstillende for klubben, og vi kan ikke blive ved med at forklare udviklingen med finanskrisen. Der må gøres en ekstraordinær indsats for at vende denne udvikling, når vi ønsker, at banen fortsat skal udvikles – med små skridt af gangen – at banens kvalitet skal fastholdes, og at kontingentet bevares på et konkurrencedygtigt niveau. Målsætningen er at skaffe 100 nye medlemmer over de næste 2 år. Det er en ambitiøs målsætning, men en nødvendighed for at få bremset den negative udvikling. Selvom vi i bestyrelsen synes, at der i indeværende sæson har været ydet en stor indsats, er det ikke nok. Der skal mere til, og derfor er der lavet følgende plan og aktiviteter for næste år – BILAG 3.

Der er gået endnu en sæson, hvor der er kommet megen ros til banen fra såvel medlemmer som greenfee spillere. Banen har i år været begunstiget af meget regnvejr på næsten de rigtige tidspunkter. Dertil kommer greenkeepernes store indsat med at pleje banen samt gennemføre de forbedringstiltag fra langtidsplanen, der er råd til indenfor budgetrammerne. I år er der gennemført en omlægning af teestederne på hul 2. Banens vandingsanlæg er forbedret samt styringen er ændret af hensyn til at kunne spare på vandudgifterne. Forbedring af bunkers er påbegyndt og dette arbejde skal gøres færdigt i 2012. Derudover vil der i 2012 være fokus på teesteder med hensyn til niveau og retning. Endelig er det planen, at de mest udsatte stier skal forbedres, og knust asfalt lægges på, som der allerede har været gjort forsøg med et enkelt sted samt dræn på 15. fairway.

På Ryttergården er der i løbet af året blevet isoleret og i 2012 er det planen, at der skal etableres en ny vaskeplads inkl. vognly med olieudskiller og sandfang.

Vi har haft besøg af Arbejdstilsynet, som i det store og hele var godt tilfredse med hvad de så. Men der er jo altid plads til forbedringer, og det vi efterfølgende har arbejdet med er APV eller arbejdspladsvurderinger for samtlige medarbejdere, ibrugtagning af nyt kemiskab, og etablering af udsugning fra værkstedet. Derudover mangler vi et tørreskab til tøj samt vinduer i mandskabsrummet, som kan åbnes af hensyn til sikkerheden. Som noget nyt vil der fremover blive afholdt et årligt møde med medarbejderne omkring arbejdsmiljø og sikkerhed. Det første er afholdt med deltagelse af Jørgen Jørgensen og undertegnede – et godt og konstruktivt møde.

I  forrige sæson havde vi en stor stigning af greenfee spillere til ca. 2100. På trods af banens gode kvalitet har vi ikke kunnet fastholde dette niveau, men er faldet til 2000. Dette fald skyldes nok primært den lidt våde eftersommer. Økonomisk har der dog været en lille fremgang pga. at greenfeen blev sat op til 280 kr. Og til orientering vil den for den kommende sæson blive sat op til 300 kr.

Der er gennemført et større opfølgningsarbejde mht. sammensætningen af greenfee spillere og evt. rabat ordninger. Bestyrelsen har været i tvivl om hvorvidt samarbejdet med Golfhæftet skulle fortsætte eller ej, men konklusionen er blevet, at dette samarbejde fortsætter. Dertil kommer, at der også er indgået samarbejde med TEE-time – et lignende produkt - der samtidig laver en beskrivelse af banen. Af BILAG 4 fremgår sammensætningen af greenfee spillere.

Lidt om vores turneringshold. Der har været 2 hold med i Kvalifikation rækken/Elite. Det ene hold var tæt på at rykke op. I 2012 er der kun tilmeldt et hold. Junior Elite klarede det fint, men gik ikke videre. Regionsgolf – Senior C holdet klarede oprykning til B rækken og dette hold er også meldt til i 2012. Veteran A gik videre, men nåede ikke finalen. Holdet er ikke med i 2012. Ingen af de 2 Veteran C hold gik videre, men begge hold er med i 2012. Alle aldre over 21 år – 3 hold med og et gik videre fra puljen.

I 2011 har der været 8 sponsorturneringer – eller matcher – samt Pro Am og den årlige Marathon Golf med Kalø og Grenå. Derudover den årlige turnering for udvalg, turneringsledere og sponsorer og endelig Klubmesterskaberne. For 2012 bliver der 9 sponsorturneringer. Nytilkommen er Bravo Tours – og husk nu, at når I bestiller en golfrejse med Bravo Tours tilfalder der klubben 100 kr. - de øvrige er de gamle trofaste, der har været med i mange år. De skal have en særlig tak. Endelig har der været afholdt en Distrikt 2 Juniorturnering. Ser vi på sponsorturneringerne plus klubmesterskaberne har der været en flot fremgang på 13 % i deltagerantal.

Aftalen med træner Arild Townhill vil også være gælden for næste sæson. Så vel  juniorer som seniorer har været meget tilfredse med Arild som træner. Arild selv har også givet udtryk for, at han trives godt her i klubben, så derfor er vi glade for, at samarbejdet kan fortsætte i 2012.

Da vi startede generalforsamlingen så I en oversigt over klubbens sponsorer. Der har været en stigning i sponsorindtægterne på 40 t.kr. til 165 t.kr. Det er meget glædeligt, at der er så stor opbagning til Ebeltoft Golf Club og uden disse indtægter ville kontingentet skulle stige ca. 400 kr. pr medlem pr. år, så det er virkeligt godt at vi har disse indtægter. Ud over disse indtægter har der været et større sponsorat fra Nybolig i form af en ny buggy og nye træningsbolde, Dan Sommer med det nye ur på gavlen og Skomø A/S med alle de skilte, der er blevet lavet i år og ikke mindst vores nye sponsoroversigt ved indgangen. En meget stor tak fra klubben til alle vore sponsorer med håbet om at de vil fortsætte samarbejdet – og der er plads til flere!                                                                            

Som formand er jeg både imponeret og stolt af det store frivillige arbejde, der bliver udført i klubben. Det gælder banekontrol, boldopsamling, hjælp i administrationen, arbejdsdag på banen, hjælp ved arrangementer samt ikke mindst vores nye terrasse og isolering på Ryttergården - store og små opgaver, der er uvurderlige for klubben og dens økonomi. Jeg håber at denne indsats kan fortsætte i fremtiden, og at medlemmerne stiller op, når vi har behov for en ekstra hånd, for det bliver der behov for også fremover. En stor tak fra bestyrelsen for indsatsen.

Der er etableret en ny hjemmeside i løbet af året. Det tog længere tid end forventet, og måske er vi ikke helt færdige endnu med visse opdateringer, men klart en forbedring i forhold til tidligere. Vi mangler ressourcer på dette område, og skulle en af klubbens medlemmer være interesseret i at hjælpe, hører vi gerne fra vedkommende.  Derudover har vi skiftet telefonselskab, hvilket vil give en besparelse på ca. 20 t.kr. på årsbasis.

Der har været indbrud i klubhuset og tyven løb med kassebeholdningen, men han blev pågrebet i Tirstrup, og vi fik pengene igen.

I maj måned var der et alvorligt uheld på banen med en af vores buggyer, hvor passageren – en gæst - kom alvorligt til skade med et brækket kraveben. Det er selvfølgelig beklageligt, og der køres pt. en forsikringssag, som jeg ikke kender udfaldet af endnu, men vores forsikringsselskabet TRYG varetager vores interesser her.

En klubaften med Bravo Tours og vinsmagning har været afholdt med stor succes. I den kommende sæson planlægger vi en regelaften kombineret med ølsmagning.

Projekter som primært bestyrelsen og baneudvalg har arbejdet med i løbet af året - se Bilag 5.

Det er vigtigt at klubbens medlemmer er klar over, hvordan klubben står med hensyn til fremtiden. Derfor er der udarbejdet en SWOT analyse for klubben, der fortæller noget om ”styrker”, ”svagheder”, ”muligheder” og ”trusler” – se Bilag 6.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke medarbejderne i klubben for en stor og konstruktiv indsats i 2011.

Det samme vil jeg sige til vores forskellige udvalg i klubben, der hver på sit felt bidrager til at klubben kan fungerer.

Til mine bestyrelseskollegaer vil jeg sige, at vi efter min vurdering er kommet godt fra start med mange nye initiativer. Vi er ikke kommet helt i mål endnu, men jeg håber og ser frem til, at vi kan fortsætte samarbejdet i det nye år. Vi supplerer hinanden godt med forskellige kompetencer.

 Billag formandens beretning

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap