Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  13. december 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh,  Allan Steen, Erik Smedegaard, og Kent Haumann

Afbud:               Flemming Schütt og Jørgen Fink

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 8/11- 2011.                  Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab for den første måned                                                                                 Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus - nye skema                                                                                        Erik

Restancer                                                                                                                             Erik

Årsregnskab                                                                                                                        Jørgen/torben

Generalforsamling                                                                                                           Alle                    

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Ingen emner til dette møde                                                                                        

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                                       Alle
 2.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 3.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

            

 

Ad.1:

Referat godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

 

Ad.2:

Tilfredsstillende regnskab er nu endeligt og offentliggøres på hjemmesiden sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Kassekredit viser dd. træk på 163.025 kr. Aktivitetstilskud og lokaletilskud kommer på senere.

Der er udarbejdet et nyt medlemsskema, så til- og afgang kan følges bedre. Skema præsenteres for medlemmer på generalforsamling.

Der er pt. restancer på 17.879 kr., heraf et sponsorat.

Der indkaldes til generalforsamling den 16. januar 2012. På valg er Kresten Riis Jensen og Henrik Krogh, som begge modtager genvalg. Kent Haumann modtager ikke genvalg som suppleant.  Indkaldelse sker ved annoncering i Ebeltoft Folketidende samt ved opslag på hjemmesiden. Derudover sendes indkaldelse ud via golfbox. Regnskab kommer også ind på hjemmesiden.

 

Ad.3:

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg:

 

Der laves en kampagne for de prøvemedlemmer der i 2011 ikke meldte sig ind.

Der laves kampagne overfor passive medlemmer, hvor de tilbydes at ændre fra passiv til fleksmedlem.

Golfens dag bliver den 15. april 2012. Der skal findes en Pro, som kan hjælpe.

 

Juniorudvalg:

Der er en udtrådt af juniorudvalg, Allan prøver at skaffe en ny. Ønske om kursus til Allan, samt en yderligere fra juniorudvalg. Allan undersøger pris herfor.

 

Turneringsudvalg:

Turneringsprogram bliver klar inden februar måned og kommer på hjemmesiden. Mange sponsorer af matcher ønsker holdturnering. Sponsorer kontaktes evt. for ændring hvis der bliver for mange.

Hold tilmeldt diverse turneringer for 2012, herunder Regionsgolf, samme niveau som 2011.

 

Husudvalg:

Der indkøbes/skaffes en ny rengøringsvogn til Gitte.

 

Baneudvalg:

Palle Lumby har trukket sig fra udvalget. Der arbejdes pt. med forbedring/pleje af tee-steder, samt arbejdet med bunkers færdiggøres.

Der er lavet ny lønaftale med chefgreenkeeper.

Der skal i næste sæson bruges nye maskiner, herunder Fairwayklipper (pris 475.000 kr.) og Greenklipper (225.000 kr.). Torben Terkelsen forhandler med leverandør, Greenklipper kan evt. lejes det første år.

Der skal laves en logbog til Buggy inden sæsonstart.

Sag om uheld med Buggy kører fortsat, det er forsikringsselskabet Tryg, som kører sagen.

 

PRO-AM

 

Webmaster:

Hjemmeside bliver opdateret med 2012 satser mv. inden generalforsamling.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg:

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Der arbejdes på at lave et arrangement i 2012 med kombination af regelundervisning og ølsmagning (evt. i marts måned). I 2012 kommer et golffirma til klubben med salg af udstyr. Kresten Riis Jensen aftaler et par datoer. Klubben skal stille et par hjælpere til rådighed. Klubben får tilført 10% af salget.

Der laves evt. kommisionsaftale med Intersport.

Der er nytårsappel ved hul 1, den 1. januar 2012, kl. 10.00


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap