Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

 

Dato:                  9. august 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh, Flemming Schütt, Jørgen Fink, Poul                              Svendsen, Allan Steen, Kent Haumann og Erik Smedegaard

Afbud:              

 

Dagsorden:

 

 1.              Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 14/6 2011.                    Alle
 2.              Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.                                                            

Regnskab for de første 9 måneder.                                                                          Jørgen

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Medlemsstatus/Betalingsstatus - restanceliste                                                   Erik

Budget 2011/2012                                                                                                             Torben             

3.                 Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                      

                     Hul 2                                                                                                                                       Jørgen

                     Hjemmeside og domænenavn                                                                                   Jørgen

                     Jordhøj foran klubhuset                                                                                                Torben

                     Hus og strøm til golfbiler                                                                                                Torben

 1.              Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                                       Alle

Pro-Am                                                                                                                                 Kent

 1.              Bordet rundt.                                                                                                                     Alle
 2.              Eventuelt                                                                                                                             Alle

             a. Forlængelse af kontrakt med Pro

             b. Golfhæftet (kan vente til næste bestyrelsesmøde)

             c. Baneregler - prøveslag!

             d. Kørevejledning for Buggy 

 

Ad.1:

Referat fra 14/6-2011 blev godkendt og underskrevet.

 

Ad.2:

Regnskabet ser rigtig godt ud pt. med mindre "forbrug" end forventet og mange greenfee gæster.

Til fremtidige bestyrelsesmøder fremsendes regnskab til brug for mødet nogle dage før (gerne inden weekenden).

Der er pr. 9/8-2011 træk på kassekredit på - 312.084,39 kr., restancer i alt på 76.235,50 kr.

Grundet en masse regn bliver vandforbruget i 2011 mindre end budgetteret.

Verserende vandsag med kommunen er ikke afsluttet, EGC afventer tilbagemelding fra kommunen.

Antal medlemmer er 537, heraf 460 seniorer, desværre pt. en nettoafgang på 6 medlemmer.

 

 

 

 

 

Budget for 2012/2013 skal til at forberedes. Jørgen Fink udsender skemaer til de budgetansvarlige med afleveringsfrist den 26/9-2011. Sammen med budgettet fremsendes notat om eventuelle konsekvenser og for investeringer en beskrivelse incl. begrundelse.

EGC skifter telefonselskab og dette vil medføre store besparelser. Men det vil medføre at klubben skal have nyt telefonnummer.

 

Ad.3:

Hul 2 og de nye teesteder åbner i august.

Hjemmesidens domæne er overdraget til klubben.

Mulighed for at fjerne "højen" foran klubhuset undersøges (ikke besluttet endnu), Henrik Krogh tager nogle billeder som sendes til kommune sammen med ansøgning.

Det er endvidere ved at blive undersøgt om der kan bygges et hus/skur til Buggy'er bag parkeringspladsen. Der findes allerede sponsor til strømføring.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg: I august startes nyt begynderhold op efter henvendelse fra interesserede. Der er kommet 17 nye medlemmer fra forårsholdet.

 

Juniorudvalg: Inden 1. september sendes besked til juniorer (forældre) , at kontingentopkrævning fra 1. november sker helårligt. Allan og Erik gennemgår listen på juniorer.

Match i starten af august desværre aflyst. Forsøger at få en ny match i 2012, men gerne tidligere f.eks. maj/juni.

 

Turneringsudvalg: Det overvejes om EGC i 2012 skal stille 2 hold, idet det ind imellem kniber med at stille med spillere nok. Nogle medlemmer overvejer at lave et lukket hold.

 

Husudvalg: Ryttergården er i dårlig forfatning. Der arbejdes på en mulig løsning. Boldautomaten på Driving range er meget ustabil og går ofte i stykker. Der opsættes navn og telefonnummer hvis der er driftsproblemer. Det overvejes om løsning skal være ny maskine, eller lave et forslag til generalforsamlingen om "frie" bolde. Medlemmer der kører baneservice skal huske at optræde pænt og imødekommende overfor medlemmer og gæster. Der ændres ikke i nøgle- og alarmsystemer, idet nuværende løsning fungerer fint. Øl/vin ordning fungerer fint.

Der er kommet køleskab ned i shoppen, som nu kan sælge vin til medlemmer/gæster efter runde.

Der er overvejelser om ændring af pris og dosering for ølsalg i 2012.

 

Baneudvalg: Der skal opsættes et skilt ved hul 6 om, at der skal for caddy frem hvis en spiller går efter green i teeslaget. På nye skilte på tee steder noteres afstand til dog leg.

 

 

 

 

PRO-AM: Der er tilmeldt 17 hold til Pro Am, medlemmer som er interesseret at hjælpe på dagen må gerne henvende sig til Kent Haumann. Henrik Krogh forsøger kontakt til bl.a. Tv2 østjylland og den skrivende presse vedrørende dækning af arrangementet.

 

Webmaster: Ny hjemmeside er kommet op at køre. Kommentarer ris og ros må gerne sendes til webmaster. Grøn "startside" fjernes. Sponsorer som fremhæves skiftes en gang pr. md. istedet nuværende med løbende skift.

På sponsorfane ændres til logo til venstre, samt navn, tlf.nr. og link til højre. Velkommen til EGC skal stå på hver side. Få medlemmer har problemer med at surfe på hjemmeside , hvilket kan skyldes den browser som anvendes. Der skrives evt. kommentar om hvordan "besøgende" løser dette. Leje af trolley og pris anføres sammen med Buggy.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg: Grundet nyt telefonnummer blev det aftalt, at dette ikke skal fremgå af de scorekort som genbestilles i år.

Nye scorekort er bestilt. Park hotellet har lovet at sponsorere nye greenfee poser.

Der er ved at blive arrangeret en aften med vin og rejseorientering i samarbejde med Bravo Tours, arrangementet vil finde sted den 25. oktober 2011 med loft over antal deltagere og først til mølle.

Green fee billetter for 2012 vil udstedt således, at de kun er gyldige i 12 mdr. fra udstedelsesdato.

 

Ad.5:

 

Ad.6:

Hvis EGC skal være med i golfhæftet i sæson 2012/2013, er deadline for tilmelding den 30. september. Det blev besluttet af fortsætte samarbejdet grundet antallet af gæster med golfhæfte.

Der er indgået ny aftale for 2012 med Pro Arild Townhild.

Når der søges fonde forsøges med støtte til Buggy, idet der godt kunne bruges nogle flere, og at det er bedst at Buggy tilhører klubben.

Kresten Riis-Jensen undersøger nyt tilbud om samarbejde med Tee-time.

Ordens forskrifter tilrettes , således fjerne afsnit om prøveslag, ligesom damer gerne må spille i t-shirt med strop.

Der laves kørevejledning til Buggy om at kørsel må finde sted på stier og fairway. Kørsel sker på eget ansvar og min. alder for kørsel i Buggy er 18 år. Henrik Krogh laver udkast i samarbejde med Erik, og efterfølgende skrives vejledningen ind i ordens forskrifter. Endvidere gøres reglerne synlige i hver Buggy.

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap