Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  8. marts 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Henrik Krogh, Flemming Schütt, Jørgen Fink og Poul                              Svendsen

Afbud:               Allan Steen, Kent Haumann

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 8/2-2011.                                  Alle

Underskrift af bestyrelsesreferater med nye bestyrelse.                                           Henrik

 1. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

Regnskab for de første 4 måneder.                                                                          Jørgen              

Træk på Kassekredit pt.?                                                                                               Erik

Fuldmagter?                                                                                                                       Jørgen/Erik

Medlemsstatus                                                                                                                 Erik

Orientering om bankmøde.                                                                                          Torben

3.   Projektstatus (økonomi og tidsplan).                                                                                     Alle

                     Hvordan frigiver vi penge til diverse projekter?

                     Anskaffelse af maskine som er med i budgettet for 2010/2011

 1. Rapport fra diverse udvalg.(herunder bl.a.)                                                                       Alle

Målsætning og handlingsplan vedr.” åben hus” 10. april.    Flemming/Poul

Ny hjemmeside status?                                                                                                 Jørgen/Henrik

 1. Bordet rundt.                                                                                                                                  Alle
 2. Eventuelt: a. Mageskifte med kommunen vej/fredskov.                                             Torben

                                  b. Muligheder for at søge Fonde om penge.                                                    Poul/Flemming

                                     c. Møde med udvalg 14. marts.                                                                           Alle

                                     d. Træningsmuligheder på banen.

                                     e. Hængepartier fra Generalforsamlingen:

                                        Vedtægter, underskrift på referat, betalingsregulativ mv.

 

Ad.1:

 

Referater fra de første 3 bestyrelsesmøder er underskrevet og samles hos Erik i shoppen.

Rettelse til referaters side 7, 5. linje, idet der skal stå green fee i stedet for kontingent.

 

Ad.2:

 

Formanden har haft møde med Danske Bank. Renten på kassekreditten er sat ned. Der laves 3 fuldmagter, nemlig Manager, Kasserer og Formand. Det har været undersøgt om lån kan omlægges med fordel, hvilket ikke er tilfældet.

Der har ligeledes været møde med forsikringsselskab (Tryg), som vender tilbage. Dog har der været en del skader og derfor underskud på aftalen.

 

Budgettet ser fornuftigt ud, og der er kun få i restance vedrørende betaling fra november måned.

Klubber i klubben skal selv forestå indkøb til præmier mv., idet klubben ikke skal være sponsor eller mellemled.

Der er dd. træk på 516.000 kr. , hvilket er lidt bedre end budget.

Medlemstal er status qua i forhold til sidste optælling.

 

Ad.3:

 

Intet nyt i forhold til sidst.

 

Ad.4:

 

Begynderudvalg: Program til Golfens dag er på plads og der er styr på hjælpere. Prøvemedlemskab (3 måneder) skal koste 1.000 kr. for en senior og 500 kr. for en junior. Vælger et prøvemedlem at melde sig ind, skal der betales indskud på 2.000 kr. og 1.700 kr. i kontingent for resten af sæsonen.

Program for prøvemedlemmer, herunder undervisningsdage mv. udarbejdes, så det ligger klar inden golfens dag.

Der sendes invitation og folder til sponsorer. Kontakt til passive medlemmer, vurderes af Flemming Schütt ud fra medlemsliste.

I invitation samt annoncer til avisen noteres at Golfens dag er kl. 13.00, i stedet for kl. 13.00 til 16.00.

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg: Der skal laves artikler til pressen om Golfens dag, den nye bestyrelse samt ny greenkeeper. Henrik Krogh forestår dette.

Der er udarbejdet invitation til husstandsomdeling. Erik får lavet kopier og der planlægges omdelingsdag den 27. marts kl. 10.00, hvor omdelere mødes i klubhuset. Annoncering skal ske i Ebeltoft Folketidende den 30. marts og 6. april, samt Adresseavisen den 30. marts.

Der er etableret sponsorater for ca. 136.000 kr., kun ganske få mangler at falde på plads.

Annoncering og omtale undersøges med Sparekassen Kronjylland skærme, Kanal 8 - antenneforening, og evt. TV 2 guide Østjylland.

 

Webmaster: Der arbejdes på ny hjemmeside. Jørgen Fink står for Teknikken. Henrik Krogh arbejder på tekster mv. til hjemmeside. Der opbygges en ny hjemmeside, og den gamle lukkes når den nye er helt klar. Forventeligt ultimo april. Indtil da orienteres via eksisterende hjemmeside.

Erik opdaterer liste med sponsorater, så de rigtige fremgår af hjemmesiden. På hjemmesiden beskrives aftale med OK Benzin, samt Klaus Mæhlisen (tagrenser).

 

Husudvalg: Trægulve er slebet og lakeret. Der lånes gulvrenser til øvrige gulve hos Anette Kambech (Elitemiljø). Nye flag er under anskaffelse. Der indkøbes Beach skilt, således at Erik eller andre kan minde om weekendens matcher e.l. Pris på olieleverance forhandles af Kent Haumann og Kresten Riis-Jensen. Kodelåse nedtages, så der fremover kun anvendes nøgler.

 

 

Baneudvalg: Åbning af banen vil ske så snart det er muligt, under hensyntagen til vejrsituationen.

 

Pro-AM: Klubben arrangerer i år Pro-AM, som der skal indbydes til i god tid. Udvalg er bl.a. Kent Haumann, Flemming Schütt og Kate Schlüter.

 

Ad.5:

 

Ingen tilføjelser.

 

Ad.6:

 

Mageskifte med kommunen om vej/fredskov er ikke på plads, der rykkes for en snarlig løsning.

Der søges fonde om midler til diverse formål. Der er søgt DGU om penge til hjertestarter, som har kvitteret for modtagelse af ansøgning. Poul Svendsen og Flemming Schütt sender ansøgninger til øvrige.

Der er udvalgsmøde den 14. marts, agenda og indkaldelse er sket ved formanden.

Fra generalforsamling mangler dirigent at underskrive referatet. Erik sørger herfor. De tilrettede vedtægter og betalingsregulativ skal ind på hjemmesiden, Henrik Krogh sørger herfor.

 

Formanden har revideret og rundsendt ny forretningsorden, som drøftes og godkendes på bestyrelsesmødet den 12. april 2011.

Drivning range og par 3 bane skal fortsat være en del af budget for baneudvalg, som har fået besked herom.

Scorekort for den kommende sæson er ved at være klar, mangler blot endelig godkendelse fra Føtex.

Formanden drøfter pris vedrørende Ebelmatch med Egon Degn.

Der er indgået aftale med 3 venskabsklubber. Erik kontakter snarest de øvrige, så alt er på plads inden den 1. april 2011.

Erik meddeler "Hos Walther" , at der skal noteres afhenter og formål på fremtidige fakturaer.

Klubben råder fortsat over en del "Oslokort" , der indstilles til uddeling ved frivilligt arbejde, idet kortene skal anvendes i 2011.

Den nye Pro Arild Townhild , har Pro shop i Grenå og i kontrakten med ham, er det aftalt, at han må sælge og medtage udstyr herfra.

Der laves særligt label til Flex-medlemmer, således banekontrol kan se forskel i forhold til normale medlemskaber.

I klubhuset kører IT ustabilt, specielt i forbindelse med overvågningssystem er sat til. Jørgen Fink arbejder på en løsning.

Det blev aftalt at der ikke skal betales gebyr for anvendelse af privat buggy.

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap