Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  8. februar 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Henrik Krogh, Flemming Schütt og Kent                              Haumann

Afbud:               Jørgen Fink og Poul Svendsen

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 25/1-2011.
 2. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.

- Hvilke muligheder har vi for budgetopfølgning /Erik

- Træk på kassekredit pt. /Erik

- Fuldmagter? /Erik

 1. Projektstatus (økonomi og tidsplan).

- Hvordan frigiver vi penge til diverse projekter?

- Anskaffelse af maskine som er med i budgettet for 2010/2011

 1. Rapport fra diverse udvalg (herunder bl.a.).

- Målsætning og handlingsplan for at skaffe nye medlemmer

- Målsætning og handlingsplan vedrørende sponsorer

- Færdiggørelse af matchkalender

 1. Bordet rundt.
 2. Eventuelt:                    

- Møde hos Lübker

- Muligheder for at ansøge fonde om penge

- Forespørgsel fra vandrerhjemmet om køb af greenfee billetter

- Træningsmuligheder på banen

 

Ad.1:

Referater nummereres fortløbende fra og med konstitueringsmødet den 21. januar 2011. Første 3 referater underskrives af bestyrelsen til næste bestyrelsesmøde den 8. marts 2011.

Det blev præciseret at det kun er egne fleksmedlemmer, som kan deltage i klubmatcher.

Formanden arbejder videre med forretningsorden, idet den eksisterende er meget gammel.

 

Ad.2:

Alle aftaler med leverandører gennemgås, bl.a. gennemgår formanden oversigt over forsikringer hos Tryg, samt oversigt over gæld, rente afdrag mv.

Diesel leveres dd. af Uno-x, der indhentes tilbud fra Q8 og Shell.

Til fremtidige bestyrelsesmøder udskrives kontoplan for Ryttergården, Junior-, ynglinge- og eliteudvalg samt husudvalg med henblik på opfølgning.

Frem til 1. maj 2011 er der behov for stram budgetopfølgning.

Gulvet i klubhuset skal lakeres, Kresten Riis-Jensen indhenter tilbud, hvis det er for dyrt udsættes evt. til efter 1. maj 2011.

Der mangler få godkendelser inden genoptryk af scorekort. Erik Smedegaard følger op.

Budget tilrettes, idet løntilskud søges hver måned og ikke hvert kvartal.

 

Alle "større" indkøb mv. skal godkendes af formanden (bestyrelsen).

I budgettet ændres annonceindtægter mv. til sponsorindtægter.

Fuldmagter til konti skal kun haves af formand, kasserer og Erik Smedegaard. Danske Bank kontaktes vedrørende tilretning.

Det overvejes om kontingentet skal forhøjes i indeværende sæson, evt. til 300 kr. Beslutning sker på mødet den 8. marts 2011 efter kalkulation fra Erik Smedegaard.

 

Ad.3:

Som nævnt under pkt. 2, skal større investeringer godkendes af formanden (bestyrelsen), dog kan diverse udvalg selv styre indkøb til vedligehold mv. Formanden orienterer herom på udvalgsmøde.

 

Ad.4:

Første udvalgsmøde bliver i marts måned 2011.

 

Junior- , ynglinge- og eliteudvalg: Der er 20 aktive juniorer, hvoraf 10 er meget aktive. Klubben betaler ikke tilskud til transport og fortæring, men "godkendte" turneringsfee.

 

Turneringsudvalg: Venskabsmatch med Odsherred i 2011 aflyses. Derimod er øvrige matcher fastlagt:

 

Klubmatcher:

9. april 2011                                  Dansommer

25. april 2011                                Nybolig

8. maj 2011

22. maj 2011

13. juni 2011

25. juni 2011                                 Hos Walther

14. august 2011                           Kvickly

18. September 2011                  Føtex

 

Øvrige matcher:

23. juli 2011                                   Marathon Match (Ebeltoft) - der spilles Kalø og Grenå i dagene 22. og 24. juli                                                 2011

9. september 2011                    Pro-Am

3. og 4. september 2011          Klubmesterskab

10. september 2011                  Distrikt 2 turnering

2. oktober 2011                           Sponsor- og udvalgsturnering

21. oktober 2011                        Ebelmatch       

 

Baneudvalg: Baneudvalg kan evt. ved spidsbelastninger og under matcher mv. køre rundt og sælge slik og sodavand. Erfaringsmæssigt er det dog begrænset med omsætning.

 

 

Husudvalg: Der indhentes tilbud på lakering af gulv i klubhus. Borde og bænke udendørs skal males. Der skal laves nøgler til udvalgsformænd og bestyrelse. A-nøgle til bestyrelsen, B-nøgle til øvrige. Kresten Riis-Jensen er i gang med at lave hængsler til skilte på P-pladsen. Skilt med navne på Sponsorer laves til ophængning foran på klubhus.

 

Webmaster: Aftale med OK benzin sættes ind på hjemmesiden. Regulering af årskontingent med virkning fra den 1. nov. 2010 (betaling sker forud) informeres om på hjemmesiden.

 

Sponsorudvalg: Der er møde den 14. februar 2011. Målet for 2011 er 100 nye medlemmer. Aktiviteter som iværksættes er udarbejdelse af folder til omdeling, tiltag i pressen , flyer og kontakt til Sponsorer.

Omdeling af folder skal bl.a. ske til mæglere, frisører, sommerhusudlejere, turistforening mv.

Der laves en handlingsplan for kontakt til passive medlemmer.

Hos DGU søges en fond, hvor der er 50.000 kr. til fordeling ved særlige aktiviteter.

Der har været annonce hos Destination Djursland, men denne aftale forlænges ikke.

Der er aftale med Stranden, Molskroen og Parkhotel om salg af greenfee billetter.

 

Ad.5:

Det blev kort drøftet om der skulle ændres, så der skulle betales greenfee for medlemmer af venskabsklubber ved venskabsturneringer. Idet det pt. ikke er et problem ændres det ikke pt.

Formanden drøfter med baneudvalgsformand om Driving range skal udgå af banebudget, idet baneudvalget havde ønsket dette.

 

Ad.6:

Der er lavet kontrakt med træner Arild Townhild for perioden 1. april - 1. oktober, herunder 100 timers træning bl.a. for junior og nybegyndere. Kresten Riis-Jensen skaffer kontrakten.

Erik Smedegaard arbejder pt. tirsdag til torsdag og fra marts måned bliver det fuld tid.

Company days kan give en god indtjening og derfor gør alle en indsats herfor.

Aftale om leje af banen i forbindelse med Ebelfestival skal genforhandles. Formanden kontakter Egon Degn herom.

Der er indkommet tilbud på førstehjælpskursus, prisen er 5.800 kr. for 15 personer. Fond søges , eller der kan evt. samles ind i klubber i klubben.

Der var kort drøftelse om golfhæftet. Erik tæller op hvor mange der har spillet via dette i 2010 og emnet tages op igen.

Klubben har 20 gavekort til Oslobåden for 2 personer incl. kahyt. De skal anvendes i 2011 , og derfor bør de uddeles, sælges eller bruges som præmier meget hurtigt.

Erfamøde i 2012 bliver i Kalø.

Der var forslag om at banen lukkes nogle timer, således at nye spillere eks. kan få træning på hul 2. Konklusionen blev at banen ikke altid er overfyldt, så træning/spil kan ske på eget initiativ.

Der er kommet en kontakt fra Holmens grundejerforening om, at sti fra klubhus på vej op mod tee sted ved hul 15 ryddes for grene mv. Kresten Riis-Jensen tager hånd om dette.

 

 

Kresten Riis-Jensen og formanden gennemgår listen med venskabsklubber, herunder har Rold Skov ønsket ny aftale.

Det blev besluttet af fremtidige green fee billetter stemples med gyldighedsår (indeværende).

Erik Smedegaard køber 3 flasker vin til grundejer, som leverer strøm til boldmaskine.

Erik Smedegaard sender medlemsoplysninger til DGU.

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap