Skip Navigation Links
Sidste nyt
Regelnyt uge 2 Lokalregel
Baneinformation !!!!!!
Taksigelser fra Banepersonalet
Generalforsamling i Ebeltoft Golf Club
Regelnyt Uge 52
Regelnyt uge 51
Rejsegilde på nyt maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

Dato:                  25. januar 2011

Deltagere:        Torben Therkelsen, Kresten Riis-Jensen, Allan Steen, Henrik Krogh, Poul Svendsen og Kent                              Haumann

Afbud:               Jørgen Fink og Flemming Schütt

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 2. Regnskab, budgetopfølgning og likviditet.
 3. Projektstatus (økonomi og tidsplan).
 4. Rapport fra diverse udvalg.
 5. Bordet rundt.
 6. Eventuelt:                     a. Møde i ERFA gruppen hos Lübker 31/1-2011

                                                          b. Muligheder for at ansøge Fonde om penge.

                                                          c. Færdiggørelse af match-kalender

 

Ad.1:

Referatet blev godkendt med få tilføjelser.

Referat fra bestyrelsesmøder offentliggøres på hjemmesiden når muligheden indenfor kort tid foreligger. Samtidig sørger Henrik Krogh for ophængning i klubhuset.

Rabataftaler med andre klubber er med greenfee rabat, enten 50% eller 50 kr. Klippekort - som bestyrelsen ikke fandt attraktiv - er fordelingskort, som afregnes i forhold til antal medlemmer.

 

Ad.3:

Med det formål at følge projekter og økonomi udarbejdes oversigt med projekt og økonomi herfor.

 

Ad.4:

Formanden indkalder til udvalgsmøde 3 gange årligt i februar, maj og august. På møderne deltager endvidere formænd for klubber i klubben, nemlig Torsdags herrer, Torsdags formiddags herrer, Tirsdags damer, Tirsdags formiddags damer, Onsdags klubben og Kanin klubben.

Formanden vil orientere om klubbens økonomi og behov for mådehold på førstkommende udvalgsmøde.

Henrik Krogh udarbejder oversigt over udvalgsformænd og klubber i klubben formænd, som kommer på hjemmesiden og hænges op i klubhuset.

 

Begynderudvalg: Poul Svendsen har fået en del tilkendegivelser fra medlemmer som vil hjælpe i begynderudvalg. Der laves plakater til opsætning i kommunens butikker og folder til uddeling med bl.a. information om klubben og medlemsskaber.

Forslag om at tilbyde skoleklasser "prøvetime" i deres idrætstimer.

 

 

 

 

Turmeringsudvalg (incl. Pro AM) : Turneringsdatoer er på plads, men offentliggørelse afventer endelig underskrivelse fra de sidste sponsorer. Der er ønske om flere deltagere i klubturneringer og tiltag overvejes.

Besluttet at der sendes reminder på e-mail f.eks. ugen før. Der er 8 klubturneringer, samt klubmesterskab og Pro Am. Herudover Ebelmatch fredag i uge 42, som arrangeres af Ebelfestivalen.

Fleksmedlemmer kan deltage i klubbens turneringer mod betaling af såvel match- som greenfee.

 

Bent Johansen er blevet bedt om at undersøge vilkår og betingelser fra tilbud fra golfavisen om Champtour (ala Synoptik Cup).

 

Kommunikations- og Sponsorudvalg: Bestyrelsen drøftede ønskede indlæg i folketidende, herunder artikel om og fra ny greenkeeper, golfens dag og ny bestyrelse.

 

Junior-, Ynglinge- og Eliteudvalg: Der skal afholdes juniorturnering i Ebeltoft i 2011. Sponsor mangler, Thomas Dahl spørges, idet juleturneringen udgår som han tidligere har været sponsor på.

 

Husudvalg: Trægulve i klubhuset skal slibes og lakeres. Samarbejde med Brok. Udendørs borde og stole skal males i foråret.

 

Webmaster: Ideer, ønsker og tanker om indhold på hjemmeside drøftes på et af de nærmeste bestyrelsesmøder

 

Ad.5:

Kresten Riis-Jensen orienterede om at der var indgået aftale med OK benzin. Klubben vil via aftalen modtage tilskud fra OK Benzin i forhold til forbrug fra de abonnenter som klubben skaffer. Udover golfklubben samarbejder OK Benzin med kano- og kajakklubben, samt Ebeltoft Garden.

 

Ad.6:

Formanden gennemlæser og evt. reviderer den gældende forretningsorden. Gennemgåes på kommende bestyrelsesmøde.

 

Dansommer v. Poul Svendsen sponsorerer ur til opsætning på husgavl.

 

Virksomheder kan lave Company days, hvor banen lukkes mod betalting.

 

Logotrøjer bestilles til levering den 15. april, der bestilles ca. 10 ekstra til salg fra shoppen.

 

 

 

 

 

 

 

Skomø har tilbudt at betale tryk på parkeringsreklame skilte, dog leverer klubben materiale, som tryk skal påsættes.

 

Referance golfklubbens personale:

Erik ref. til formanden

Gitte (rengøring) til husudvalg

Greenkeepere til baneudvalg

 

Kent Haumann og Kresten Riis-Jensen taler med alarmselskabet om koder, samt oplysning om præcise abonnementsbetingelser, idet det virker som om der er uoverensstemmelser med pris og budget.

Samtidig sørges for omkodning af aftalte nøgler til klubhus.

 

Det blev besluttet af gennemgå samtlige "indkøbsaftaler" som klubben har for sikre bedste mulige vilkår.

 

Poul Svendsen arbejder videre med ansøgninger til fonde sammen med Flemming Schütt.

 

Ebeltoft deltager ikke i årets DGU repræsentantskabsmøde.

 

Torben Therkelsen og Allan Steen tager et møde med den nye træner inden sæsonstart, hvor trænertilbud, tider mv. aftales.

 

 

 

 

 

 

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

 • Ebeltoft Golf Club
  Galgebakken 14
  8400 Ebeltoft
 • www.egc.dk
 • www.ebeltoft-golfclub.dk
 • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
 • Tlf. +45 88913344
 • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap