Skip Navigation Links
Sidste nyt
Referat fra Generalforsamlingen
Regelnyt uge 5
Bestyrelsens beretning 2018
  Regelnyt  Uge 3
Maskinskur
Onsdagsklubben program 2019
Log in til golfbox direkte
Nyt link til EGC Facebook
Google

Nye sponsorer 2018


 

VEDTÆGTER
FOR
EBELTOFT GOLF CLUB
 
§ 1 Foreningen Ebeltoft Golf Club, der har hjemsted i Syddjurs Kommune, har som idrætsklub til formål at udvikle og styrke golfsporten, blandt og som en naturlig del af de organiserede idrætslige aktiviteter i Syddjurs Kommune, og i den forbindelse forestå udbygning, drift og vedligeholdelse af nødvendige anlæg, såsom golfbane, klubhus samt maskinpark.
Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union .
 
 
§ 2 Klubben optager medlemmer fordelt på følgende medlemskategorier:
J: Junior (Ikke fyldt 19 år pr. den 31/12 i kalenderåret) - U: Ungsenior (Ikke fyldt 25 år pr. den 31/12 i kalenderåret) - S: Senior - A: Associeret - F: Flex - P: Passiv.
Medlemmer i kategori A: Associeret, og som indmelder sig i Klubben den 1. november 1999 eller senere, skal have folkeregisteradresse uden for Syddjurs Kommune.
Anmodning om optagelse stiles til klubbens sekretær og er bindende for hele kalenderåret.
 
 
§ 3 Medlemmer af Klubben betaler - afhængig af kategori - såvel indskud som kontingent som fastlagt i Klubbens Betalingsregulativ.
Betalingsregulativet, der er en integreret del af nærværende vedtægter, skal omfatte alle former for betalinger imellem Klubben og dets medlemmer; betalinger, som har betydning for Klubbens økonomi.
 
 
§ 4 Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer samt 1 suppleant, der vælges af generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer i kategori J (fyldt 18 år), U og S. Af bestyrelsen afgår 2/3/2 medlem(mer) efter tur tillige med suppleanten. Genvalg kan finde sted.
 
 
§ 5 Bestyrelsen, der konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen, er beslutningsdygtig, når blot 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.
Formanden lader udarbejde referat over bestyrelsens forhandlinger og drager omsorg for, at dens beslutninger bringes til udførelse.
Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender, herunder også evt. optagelse af lån. Køb og salg samt pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse på en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelser, hæfter alene klubbens formue.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.
 
 
§ 6 Bestyrelsen udpeger udvalgsformænd i fornødent omfang.
 
 
§ 7 Det af handicapudvalget for medlemmer fastsatte handicap føres i henhold til regler fastsat af Dansk Golf Union.
 
 
§ 8 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes i Ebeltoft hvert år inden udgangen af januar måned i det efterfølgende kalenderår.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden samt revideret regnskab og budget vil derudover være tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelses beslutning, eller ved skriftlig anmodning til bestyrelsen underskrevet af mere end 10% af klubbens stemmeberettigede medlemmer.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som foran nævnt, og den skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet.
 
 
§ 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4) Forelæggelse af budget.
5) Godkendelse af Betalingsregulativ.
6) Indkomne forslag.
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.
 
 
§ 10 Ethvert medlem i kategori J (fyldt 18 år), U, S og F, som ikke er i kontingentrestance, har én stemme på generalforsamlingen.
Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem - dog kan ingen afgive mere end 2 stemmer.
 
 
§ 11 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed.
Til vedtagelse af vedtægtsændringer, herunder ikke-beløbsmæssige ændringer i Betalingsregulativet, kræves dog to tredjedel af de tilstedeværende medlemmers stemme herfor.
Ændring af formålsparagraffen, § 1, samt ophørsparagraffen, § 14, skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.
 
 
§ 12 Klubbens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober.
Årets overskud går ubeskåret til opfyldelse af Klubbens formålsbestemmelse jvf. § 1,. Der kan ikke ske udlodning af årets overskud eller af Klubbens formue til klubbens medlemmer.
Klubbens regnskab revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.
 
 
§ 13 Ved spillet følges "The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” regler.
I situationer og i spørgsmål, der ikke er behandlet i nærværende vedtægter, følges Dansk Golf Union's officielle anbefalinger.
Medlemmernes appelinstans er Dansk Golf Union’s Amatør- og Ordensudvalg.
 
 
§ 14 I tilfælde af klubbens ophør / opløsning skal eventuelle overskydende aktiver anvendes til idrætslige formål godkendt af Kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune.
Ophør / opløsning samt fremgangsmåden ved afviklingen kræver, at to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, såvel på en ordinær som på en ekstraordinær generalforsamling.
 
 
§ 15 Over generalforsamlingen udfærdiges referat, der underskrives af dirigenten samt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Nærværende love, der træder i stedet for tidligere love, er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 21. januar 2013.

 


KLUBSPONSORER
 
STØT VORES SPONSORER, DE STØTTER DIN GOLF KLUB.
HAR DU LYST TIL AT STØTTE EBELTOFT GOLF CLUB, SÅ KLIK HER.
KLUBSPONSOR
Nye sponsorer 2018   

 

Klubber i klubben

Medlemmer

Gæstespillere

Kontakt

  • Ebeltoft Golf Club
    Galgebakken 14
    8400 Ebeltoft
  • www.egc.dk
  • www.ebeltoft-golfclub.dk
  • Mail post@ebeltoft-golfclub.dk
  • Tlf. +45 88913344
  • CVR.  DK-51475852
Beregn Spille HCP
EBELTOFT GOLF CLUB

Tee

Køn

Handicapindex

Spillehandicap